Privacyverklaring

Het beleid op het gebied van privacy van de gemeente.

Technologische ontwikkelingen in samenhang met steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy. De gemeente Den Helder is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen te nemen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie en transparantie.

De gemeente Den Helder werkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens zijn gegevens die kenmerkende informatie geven over een persoon, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. De gemeente verzamelt de gegevens als u gebruik maakt van onze diensten, zoals het aanvragen van een vergunning, uitkering of een voorziening. En dan mag u verwachten dat de gemeente zorgvuldig met uw persoonsgegevens om gaat.

Voor de omgang met persoonsgegevens gelden in het bijzonder de volgende wettelijke kaders:

  • De wet Basisregistratie Personen (wet BRP);
  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
  • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).

De wetgeving voorziet in algemene regels waar de gemeente zich aan moet houden bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze regels vormen de basis voor bescherming van persoonsgegevens in onze processen en zijn als zodanig in aanvullend beleid uitgewerkt. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de regels voor het gebruik van persoonsgegevens.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De gemeente voert uitsluitend taken uit die direct van belang zijn voor haar inwoners en bezoekers. De gemeente gebruikt voor het uitvoeren van deze taken soms persoonsgegevens. Als u in de gemeente Den Helder woont houdt de gemeente bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, woonadres en burgerservicenummer (BSN) bij in de Basisregistratie personen (BRP).

Als u een dienst of product afneemt van, contact opneemt met of een bezoek brengt aan de website van de gemeente, verwerkt de gemeente in veel gevallen ook contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. Dit is nodig om u goed van dienst te kunnen zijn.

Voor aanvragen en ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kan het zijn dat de gemeente bijzondere en gevoelige persoonsgegevens van u gebruikt, zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens. Ook voor taken zoals fraudebestrijding kan de gemeente persoonsgegevens gebruiken.

De gemeente moet voldoen aan de wet- en regelgeving voor het verwerken van persoonsgegevens. Dat betekent dat de gemeente alleen uw persoonsgegevens gebruikt als daar een geldige grondslag en een gerechtvaardigd doel voor bestaat, zoals de uitvoering van wettelijke en publieke taken. Deze persoonsgegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. In bepaalde gevallen moet de gemeente u vooraf informeren en om toestemming vragen voordat uw persoonsgegevens verwerkt mogen worden.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken van de gemeente uit te kunnen oefenen of om wettelijke bepalingen na te leven.

Register van Verwerkingsactiviteiten

De gemeente kent een transparante dienstverlening en houdt daarom een Register van Verwerkingsactiviteiten bij. Hierin is vastgelegd:

  • Wie in welk geval verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking;
  • Wat het doel is van de gegevensverwerking;
  • Wie er betrokken zijn bij de gegevensverwerking en welke persoonsgegevens er worden verwerkt;
  • De eventuele verstrekking van persoonsgegevens aan derden;
  • De bewaar- en vernietigingstermijnen;
  • De getroffen beveiligingsmaatregelen.

Delen met derden

De gemeente verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij de gemeente daartoe een bevoegdheid heeft op grond van een wettelijke bepaling. Aan overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst, de politie of de Sociale Verzekeringsbank wordt informatie altijd verstrekt wanneer de gegevens voor hen noodzakelijk zijn. Als een organisatie in opdracht van de gemeente persoonsgegevens verwerkt, dan sluit de gemeente hiermee een verwerkersovereenkomst af. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw gegevens overal op dezelfde wijze worden behandeld.

Wilt u niet dat uw gegevens verstrekt worden aan andere organisaties dan de overheid, dan kunt u een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens bij de gemeente aanvragen.

Meer informatie over het indienen van een beperking van de verwerking van persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

De gemeente neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek om inzage digitaal of schriftelijk indienen. De gemeente zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u de gemeente verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen. Uiteindelijk kunt u ook nog bezwaar of beroep aantekenen bij de rechter. Geef in uw verzoek aan welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal de gemeente in ieder geval binnen vier weken reageren. Om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen vraagt de gemeente u om zich te identificeren.

Meer informatie over een verzoek indienen om persoonsgegevens in te zien.

Privacyverklaring Wet politiegegevens

In bepaalde situaties verwerkt de gemeente Den Helder politiegegevens. Meer informatie vindt u op de pagina privacyverklaring Wet politiegegevens.

Website en cookies

Meer informatie over cookies op deze website.

Overige protocollen

Wijzigen privacybeleid

Deze privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website staan gepubliceerd . Wij raden u aan de privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Heeft u een vraag of verzoek over het privacybeleid van de gemeente? Stuur dan een bericht via het contactformulier. Of neem contact op met Petra Blekkink (Functionaris Gegevensbescherming):