Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente Den Helder? U kunt tegen bijna ieder besluit bezwaar maken. Dat doet u door een bezwaarschrift in te dienen. Voorbeelden van besluiten zijn: het verlenen of weigeren van een vergunning, Wmo-voorziening of subsidie. 

Kan ik bezwaar maken?

Heeft u zelf een aanvraag gedaan? Dan ontvangt u een brief met het besluit van de gemeente (beschikking). Daarin staat of u bezwaar kunt maken.

Besluiten van de gemeente vindt u via de pagina bekendmakingen. Als u bezwaar kunt maken, staat dat vermeld bij de bekendmaking.

Termijn om bezwaar te maken

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken nadat het besluit is verzonden. De datum staat in de brief met het besluit. Bij de bekendmakingen staat dit vermeld als de verzenddatum.

Bezwaarschrift indienen

Maakt u bezwaar voor iemand anders? Stuur dan een schriftelijke machtiging mee. Dit is niet nodig voor advocaten of de wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld ouders of bewindvoerders).

Bezwaar maken per post

Schrijf een brief (bezwaarschrift) waarin het volgende staat:

  • Uw naam, adres en woonplaats.
  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft.
  • Een omschrijving van het besluit. U kunt ook een kopie van het besluit meesturen.
  • De reden waarom u bezwaar maakt.
  • Uw handtekening.

Stuur deze brief op naar:

Gemeente Den Helder
Postbus 36
1780 AA Den Helder

Of lever het bezwaarschrift in bij het de receptie van het stadhuis, Willemsoord 66.

Kosten

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis.

Maakt u kosten om uw bezwaar te maken? Dan betaalt u die kosten zelf. U kunt een vergoeding voor deze kosten krijgen als u voldoet aan de voorwaarden van het Besluit proceskosten bestuursrecht Wilt u deze vergoeding aanvragen? Stuur dan een brief met een verzoek naar de gemeente vóórdat de beslissing op uw bezwaarschrift is genomen.

Na het indienen van het bezwaarschrift

Geldigheid besluit

Het besluit waartegen u bezwaar maakt blijft geldig tot uw bezwaar is afgehandeld.

Soms kunt u niet wachten op de uitkomst van het bezwaar. Bijvoorbeeld als u uitstel wilt van het kappen van een boom. Of als u geldproblemen krijgt door het besluit van de gemeente. U kunt dan de rechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat het bezwaar nog in behandeling is. U betaalt hiervoor griffiekosten. Dit bedrag betaalt u aan de rechtbank.

Afhandeling

Een bezwaar wordt meestal binnen 12 weken afgehandeld. Soms duurt het langer. Als dat bij uw bezwaar het geval is, krijgt u daarover een brief. De afhandeling mag niet langer duren dan 18 weken.

  1. Uw bezwaar wordt behandeld door de onafhankelijke Commissie bezwaarschriften. Onderdeel hiervan is een hoorzitting. U krijgt een uitnodiging om uw bezwaar tijdens de hoorzitting toe te lichten.
  2. De commissie brengt een advies uit aan degene die het besluit heeft genomen (bijvoorbeeld college , burgemeester of gemeenteraad). Die neemt een beslissing.
  3. U ontvangt een brief met het besluit op uw bezwaar. Daarbij ontvangt u ook het advies van de Commissie bezwaarschriften.

Meer informatie over de afhandeling

Meer informatie over de afhandeling vindt u op deze pagina's:

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Commissie Bezwaarschriften. Bel daarvoor naar de gemeente, telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur). Of stuur een e-mail naar bezwaar@denhelder.nl.