Algemene huisregels en gedragscodes gemeente Den Helder

Bezoekt u een gebouw of terrein van de gemeente? Houdt u zich dan alstublieft aan de huisregels. Hartelijk dank!

Huisregels ten aanzien van het gebruik van de gemeentelijke gebouwen, terreinen en andere gemeentelijke voorzieningen

 1. Een ieder die zich bevindt op gemeentelijke terreinen, in gemeentelijke gebouwen en/of gebruik maakt van gemeentelijke voorzieningen, dient zich te houden aan de geldende voorschriften, alsmede aan door of namens het college van Burgemeester en Wethouders gegeven aanwijzingen. Desgevraagd dient een ieder zich te legitimeren via een lokale toegangspas dan wel met een wettelijk erkend identiteitsbewijs zoals omschreven in de Wet op de identificatieplicht. Een ieder dient zich zodanig te gedragen dat:
   
  1. aan de gemeente en/of derden, geen directe en/of indirect schade wordt berokkend dan wel overlast wordt bezorgd.
  2. geen inbreuk wordt gemaakt op een recht van de gemeente of van derden.
  3. niet gehandeld wordt in strijd met bij of krachtens wet gegeven voorschriften.
  4. geen handelingen worden verricht, dan wel nagelaten in strijd met hetgeen ook volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, en niet wordt gehandeld in strijd met aan gemeente Den Helder geldende voorschriften.
    
 2.  Bij overtreden van deze huisregels of als op een andere manier overlast veroorzaakt wordt, dan nemen wij gepaste maatregelen.
   
 3.  Bezoekers die zonder geldige reden aanwezig zijn, kan de toegang tot het gebouw of de ruimtes ontzegd worden.
   
 4.  Iedereen is verplicht vermeende inbreuken op de huisregels te melden, sommige inbreuken worden aangemerkt als een informatiebeveiligingsincident en deze moeten altijd adequaat opgevolgd worden.
   
 5.  Een teammanager kan in spoedeisende gevallen degene die handelt in strijd met de huisregels en ordemaatregelen, de toegang tot terreinen en gebouwen, en/of het gebruik van voorzieningen ressorterend onder de desbetreffende beheerseenheid, ontzeggen.
   
 6.  De secretaris van de gemeente kan in spoedeisende gevallen, , degene die handelt in strijd met het bepaalde in artikel 1, de toegang tot terreinen en gebouwen, en/of het gebruik van voorzieningen ontzeggen voor maximaal zeven dagen. Hij kan de duur van de maatregel verlengen, en/of de maatregel uitbreiden.
   
 7.  Rollerskates, skeelers, skateboarden en andere (on)gemotoriseerde vervoersmiddelen zijn in alle gebouwen van gemeente Den Helder verboden, met uitzondering van hulpmiddelen gebruikt door personen met een functiebeperking en transportmiddelen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van werkzaamheden.
   
 8.  Rijwielen mogen uitsluitend worden gestald in de daarvoor aangewezen plaatsen. Het is niet toegestaan om rijwielen tegen de gebouwen of in de plantsoenen van de gemeente te plaatsen. Het is niet toegestaan om rijwielen mee te nemen in de gebouwen, uitgezonderd dienstfietsen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.
   
 9.  Het meenemen van dieren in de gebouwen van gemeente Den Helder is niet toegestaan met uitzondering van blindengeleidehonden en speciaal getrainde honden die personen met een functiebeperking behulpzaam zijn (de zogenaamde sociale hond; SOHO).
   
 10.  Iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar eigendommen. Bij beschadiging, verlies of diefstal is gemeente Den Helder niet aansprakelijk.
   
 11.  Het is niet toegestaan in dit gebouw te roken, alcohol en/of drugs te gebruiken.
   
 12.  Het is niet toegestaan in dit gebouw kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt.
   
 13.  De publieke ruimte in dit gebouw zijn beveiligd door cameratoezicht.
   
 14.  Er mogen geen voorwerpen worden geplaatst in algemene verkeersruimtes zoals hallen, trappenhuizen, gangen en vluchtwegen en voor nooduitgangen.
   
 15.  Iedereen die in de gebouwen of op het terrein van gemeente Den Helder direct of indirect schade toebrengt aan de gemeente en/of derden, kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
   
 16.  Alle op de gemeente geldende gebods- en verbodsaanduidingen, alsmede aanwijzingen door daartoe bevoegde personen, zoals beveiligingsbeambten en bedrijfshulpverleners, moeten worden nageleefd.
   
 17.  Toegang tot afgeschermde ruimtes is alleen mogelijk onder begeleiding van aangewezen personeel van de gemeente.
   
 18.  Als er een toegangspas verstrekt is, dan dient deze te allen tijde zichtbaar gedragen te worden.
   
 19.  Het is niet toegestaan om zonder toestemming gemeentegoederen mee te nemen. Controle kan worden uitgevoerd door de bewaking/receptie.
   
 20.  Fotograferen en/of filmen in de gebouwen en/of op de terreinen van gemeente, door de media en/of derden, anders dan voor beperkt gebruik in de privésfeer, is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van team Communicatie van de gemeente.
   
 21.  Het is niet toegestaan om persoonlijk verstrekte sleutels en/of toegangspassen door te geven aan derden en/of te dupliceren. Bij misbruik en/of verlies kan de houder financieel aansprakelijk worden gesteld.
   
 22.  Het is niet toegestaan om gemeente-meubilair in een andere ruimte te plaatsen zonder voorafgaande toestemming van team Facilitair.
   
 23.  Voor een aantal onderwerpen is een separate regelgeving van toepassing.