Persoonsgegevens inzien

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens die de gemeente heeft en gebruikt. Deze gegevens krijgt de gemeente als u iets aanvraagt of regelt, zoals een verhuizing, vergunning of subsidie. U kunt een verzoek om deze gegevens in te zien online indienen.

Soort gegevens

Binnen de gemeente Den Helder wordt gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. De verzamelde gegevens zetten wij in onze computersystemen en soms ook op papier. Samen vormen ze uw dossier. Het gaat om gegevens zoals bijvoorbeeld uw:

 • burgerservicenummer (BSN)
 • voor- en achternaam
 • geslacht en geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • contact- en adresgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, huisadres)
 • bankrekeningnummer(s)
 • inkomen

Uw gegevens in de BRP

Wilt alleen weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan hoeft u geen verzoek in te dienen. U kunt deze gegevens eenvoudig bekijken via MijnOverheid.nl.

Kosten

 • Het opvragen en inzien van uw gegevens is gratis
 • Wilt u kopieën van de gegevens op papier? Dan betaalt u een vergoeding per kopie bij 7 pagina's of meer.
 • Als het verzoek bovenmatig is of als u herhaaldelijk een verzoek indient, kan de gemeente u om een redelijke vergoeding vragen.

Gegevens ontvangen of bekijken

U kunt kiezen op welke manier u de gegevens wilt ontvangen of bekijken:

 • Per e-mail.
 • Per post
 • In het stadhuis. Dit kan alleen op afspraak. Wij bellen u om een afspraak te maken.

Direct regelen

Direct regelen met DigiD

Na uw aanvraag

 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag
 • Is uw aanvraag in overeenstemming met de rechten en plichten van de AVG? Dan start de gemeente een onderzoek om uw gegevens te verzamelen.
 • De gemeente stuurt u binnen een maand een e-mail met een besluit op uw verzoek. 

Weigering van een verzoek tot inzage

 De gemeente kan uw verzoek weigeren als:

 • uw verzoek niet voldoende informatie bevat om in behandeling te nemen.
 • uw identiteit niet voldoende kan worden vastgesteld.
 • u te vaak een verzoek indient. Over het algemeen betekent dit dat u binnen 6 maanden meerdere verzoeken indient.

De gemeente mag volgens de AVG een verzoek weigeren als dit noodzakelijk is voor:

 1. de nationale veiligheid
 2. de landsverdediging
 3. de openbare veiligheid
 4. de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen
 5. de gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen
 6. het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen bedoeld onder b en c of
 7. de bescherming van de betrokkene of van rechten en vrijheden van anderen
 8. de bescherming van de onafhankelijkheid van de rechter en gerechtelijke procedures
 9. de inning van civielrechtelijke vorderingen
 10. een taak op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving die verband houdt, al is het incidenteel, met de uitoefening van het openbaar gezag
 11. de bescherming van uw rechten en vrijheden of die van anderen
 12. het recht op inzage betreft alleen inzage in iemands eigen gegevens. Het recht op inzage strekt niet tot informatie over anderen

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie in de handleiding AVG.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).