Omgevingsvergunning: Veelgestelde vragen

Antwoorden en uitleg bij veelgestelde vragen over de (ver)bouwplannen.

Bij de invoering van de Omgevingswet zijn er heel veel regels samengevoegd. En er zijn zaken veranderd. Daardoor zijn ook de antwoorden op de bestaande veelgestelde vragen veranderd. 

De gemeente krijgt vaak vragen over activiteiten waar misschien een omgevingsvergunning voor nodig is. Bijvoorbeeld over het plaatsen van een schutting, zonnepanelen of een bijgebouw. Hieronder leest u de antwoorden en toelichting bij deze veelvoorkomende vragen. Let op: doe altijd eerst de vergunningcheck. Komt u er niet uit, dan staat hieronder mogelijk een antwoord op uw vraag.

Regulier onderhoud van een bouwwerk

Over het algemeen wordt onder regulier onderhoud verstaan: "Alle werkzaamheden die erop gericht zijn de eigenschappen van het bouwdeel of gebouw in stand te houden of terug te brengen naar de situatie aan het begin van de gebruiksperiode (= reparatie). Ook werkzaamheden gericht op afname van de snelheid van degradatie (= schoonmaken of schilderen) valt onder regulier onderhoud." 

Dit wil zeggen dat sprake moet zijn van het behoud van het oorspronkelijk aanwezige bouwdeel of vervanging van het bouwdeel door een identiek (qua detaillering, profilering en vormgeving) bouwdeel. Er is sprake van regulier onderhoud als het resultaat van de werkzaamheden niet te zien is.

Onder regulier onderhoud verstaan wij onder andere:

 • (deels) vervangen van kozijnen, dakbedekking, dakpannen en dergelijke;
 • repareren van schuttingen, bergingen, dakkapellen, boeidelen en dergelijke;
 • aanbrengen van geïsoleerde beglazing in een bestaand kozijn.

Het schilderen van de buitenkant van een gebouw valt ook onder regulier onderhoud, maar de gemeente kan achteraf optreden als de kleur van de woning te afwijkend is. Staat uw woning bijvoorbeeld in een rijtje waar alle woningen een crème/witte kleur hebben, en u wil graag een knalroze huis, dan kan het zijn dat de gemeente u aanschrijft om uw huis in een andere kleur te schilderen. De gemeente moet dan wel aantonen dat er grens is overschreden. De kleur moet dan in ernstige mate strijdig zijn met redelijke eisen van welstand. Anders gezegd: het is niet passend in de omgeving.

Uitzondering

Regulier onderhoud van bouwwerken, zoals hierboven staat omschreven, is vergunningvrij mits het bouwwerk geen rijksmonument is. Op de website van Cultureel Erfgoed vindt u een overzicht van rijksmonumenten. Bij rijksmonumenten is er alleen sprake van regulier onderhoud als, naast bovengenoemde, ook de materiaalsoort en de kleur niet wijzigen. Wanneer er bij een rijksmonument wel iets qua detaillering, profilering, vormgeving, materiaalsoort of kleur verandert, is er een omgevingsvergunning nodig.

Bijbehorende bouwwerken

 Er zijn mogelijkheden om een woning of bedrijf uit te breiden of door er iets bij te bouwen. Een bijbehorend bouwwerk is bijvoorbeeld een bijkeuken, serre, schuur, garage, carport of mantelzorgwoning. Dit zijn bij een hoofdgebouw behorende bouwwerk(en).

Vergunningvrij of vergunningplichtig?

Op basis van voorwaarden zou een bijbehorend bouwwerk vergunningvrij geplaatst kunnen worden. Er zijn echter best wat voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een bijbehorend bouwwerk vergunningvrij te kunnen bouwen. Op het Omgevingsloket kunt u hiervoor een vergunningcheck doen

Zijn er uitzonderingen op vergunningvrij plaatsen van een bijbehorend bouwwerk?

 • Voor monumenten en door het Rijk aangewezen beschermde stads- en dorpsgezichten kunnen uitzonderingen gelden. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente;
 • In de voortuin of in een zij- of achtertuin grenzend aan openbaar toegankelijk gebied (bijvoorbeeld bij een hoekwoning, vrijstaande woning of een achtertuin met openbaar gras erachter) kan het niet vergunningvrij geplaatst worden.

Vergunningvrij betekent niet regelvrij. Er moet altijd voldaan worden aan de gestelde regels van onder andere het Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving). Op de website van de Informatiepunt leefomgeving (IPLO) vindt u meer informatie over het plaatsen van bijbehorende bouwwerken.

Omgevingsvergunning aanvragen

Voldoet een op de grond staand bijbehorend bouwwerk niet aan de eisen van vergunningvrij bouwen? Dan moet er een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Via het Omgevingsloket kunt u een omgevingsvergunning aanvragen.

Nodig bij de aanvraag

De volgende bijlagen moeten bij de aanvraag worden ingediend: 

 • Bouwkundige tekeningen, voorzien van informatie conform kwaliteitseisen (dimensionering, maatvoering en ruimtebenaming) van technisch tekenwerk
  • Situatietekening met alle bouwwerken op het perceel, bestaand en nieuw - schaal 1:1000;
  • Aanzichttekeningen van het bijbehorend bouwwerk, bestaand en nieuw - schaal 1:100;
  • Plattegrond van de bouwlaag waar het bijbehorend bouwwerk komt, bestaand en nieuw - schaal 1:100;
  • Doorsnede ter plaatse van het bijbehorend bouwwerk, bestaand en nieuw - schaal 1:100;
  • Beeldbepalende details van de onder- en bovenkant van het bijbehorend bouwwerk, incl. eventuele aansluiting op het bestaande bouwwerk - schaal 1:20 / 1:10 of 1:5.
 • Overige documenten
  • Planomschrijving;
  • Foto’s van de bestaande toestand;
  • Materiaalstaat van de toe te passen materialen en (RAL)kleurgebruik.

Toetsingskaders van de vergunning

Of wij als gemeente een omgevingsvergunning zullen verlenen, hangt af van het volgende:

 • Of het past binnen de landelijke regelgeving
 • Of het past binnen de plaatselijke regelgeving van het omgevingsplan
 • Of het past binnen de regels van de vastgestelde welstandsnota

Aandachtspunten

 • Op de website van cultureel erfgoed kunt u zelf de beschermde status van een pand vinden;
 • Houd rekening met de maximaal toegestane afmetingen op het perceel. Dit is in veel gevallen per perceel verschillend;
 • Er dient ook rekening gehouden te worden met de plaatsing. Het is niet overal op het perceel toegestaan om een bijbehorend bouwwerk te plaatsen;
 • Er kunnen beperkingen gelden door bijvoorbeeld erfdienstbaarheid of een ander zogenaamd zakelijk recht.

Kosten

Voor een omgevingsvergunning worden kosten in rekening gebracht. De legeskosten van een omgevingsvergunning kunt u vinden op de pagina kosten omgevingsvergunning. Als u niet voldoet aan de regels, bestaat de kans dat wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een bijbehorend bouwwerk zullen weigeren. Voor het intrekken, buiten behandeling stellen of het weigeren van een aanvraag zullen ook kosten in rekening worden gebracht

Dakkapel

Een dakkapel is en uitbreiding in een schuin dakvlak, waarbij er minimaal een afstand is van 0,5 meter tot de noklijn, gootlijn en/of dakranden. Als het een om een tussenwoning (of ander geschakeld gebouw) gaat, wordt de perceelsgrens met de buren ook als dakrand gezien.

Wanneer vergunningvrij?

Zolang het geen monument betreft en u een dakkapel in het achterdakvlak of in een zijdakvlak wilt plaatsen dat niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd is, is dit mogelijk vergunningsvrij. Op het Omgevingsloket kunt u hiervoor een vergunningcheck doen. Bij de check is precies na te gaan aan welke voorwaarden voldaan moet worden om een dakkapel vergunningvrij te kunnen bouwen.

Wanneer vergunningplichtig?

Als er niet voldaan wordt aan vergunningvrij bouwen of ervoor gekozen wordt om een dakkapel in het voordakvlak of naar een openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak te plaatsen, zult u een omgevingsvergunning aan moeten vragen. Via het Omgevingsloket kunt u een omgevingsvergunning aanvragen.

Op de website van de Informatiepunt leefomgeving (IPLO) vindt u meer informatie over het plaatsen van een dakkapel.

Nodig bij de aanvraag

De volgende bijlagen moeten bij de aanvraag worden ingediend: 

 • Bouwkundige tekeningen, voorzien van informatie conform kwaliteitseisen (dimensionering, maatvoering en ruimtebenaming) van technisch tekenwerk
  • Aanzichttekeningen waar de dakkapel zichtbaar zal zijn, bestaand en nieuw - schaal 1:100
  • Plattegrond van de bouwlaag waar de dakkapel komt, bestaand en nieuw - schaal 1:100
  • Doorsnede ter plaatse van de dakkapel, bestaand en nieuw - schaal 1:100
  • Details van de onder- en bovenkant van de dakkapel, incl. aansluiting op het dakvlak - schaal 1:20 / 1:10 of 1:5
 • Overige documenten
  • Foto’s van de bestaande toestand;
  • Materiaalstaat (= eigenschappen) van de toe te passen materialen en (RAL)kleurgebruik.

Aandachtspunten

 • Op de website van cultureel erfgoed kunt u zelf de beschermde status van een pand vinden;
 • Houd er rekening mee dat een dakkapel moet voldoen aan de regels van de vastgestelde welstandsnota 2015 - herziening 2020. Let daarbij zowel op de afmetingen als de plaatsing op het dak;
 • Er worden verschillende maximale afmetingen gesteld voor een dakkapel op een voor-, zij- en achterdakvlak;
 • Dakkapellen boven elkaar in een dakvlak, worden niet toegestaan.

Kosten

Voor een omgevingsvergunning worden kosten in rekening gebracht. De legeskosten van een omgevingsvergunning kunt u vinden op de pagina kosten omgevingsvergunning. Als u niet voldoet aan de regels, bestaat de kans dat wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een dakkapel zullen weigeren. Voor het intrekken, buiten behandeling stellen of het weigeren van een aanvraag zullen ook kosten in rekening worden gebracht.

Dakramen

Wanneer vergunningvrij?

In principe mag overal op een dak een daglichtvoorziening worden geplaatst zolang de afstand tot de zijkanten van het dak maar ten minste 0,5 meter is. Dakramen en andere daglichtvoorzieningen geplaatst in een achterdakvlak of niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd dakvlak mogen 0,6 meter buiten het dakvlak uitsteken.

Zijn er uitzonderingen op vergunningvrij plaatsen van een dakraam?

 • Voor monumenten en door het Rijk aangewezen beschermde stads- en dorpsgezichten kunnen uitzonderingen gelden. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente;

Wanneer vergunningplichtig?

Bij een monumentaal gebouw of in sommige gevallen bij een beschermde stad-/ dorpsgezicht zult u een omgevingsvergunning aan moeten vragen. Via het Omgevingsloket kunt u een omgevingsvergunning aanvragen.

Op de website van de Informatiepunt leefomgeving (IPLO) vindt u meer informatie over het plaatsen van een dakraam.

Nodig bij de aanvraag

De volgende bijlagen moeten bij de aanvraag worden ingediend:

 • Bouwkundige tekeningen, voorzien van informatie conform kwaliteitseisen (dimensionering, maatvoering en ruimtebenaming) van technisch tekenwerk
  • Aanzichttekening(en) waar het dakraam zichtbaar zal zijn, bestaand en nieuw - schaal 1:100
  • Plattegrond van de bouwlaag waar het dakraam komt, bestaand en nieuw - schaal 1:100
  • Doorsnede ter plaatse van het dakraam, bestaand en nieuw - schaal 1:100
  • Details van de onder- en bovenkant van het dakraam, incl. aansluiting op het dakvlak - schaal 1:20 / 1:10 of 1:5
 • Overige documenten
  • Foto’s van de bestaande toestand;
  • Materiaalstaat (= eigenschappen) van de toe te passen materialen en (RAL)kleurgebruik.

Aandachtspunten

 • Op de website van cultureel erfgoed kunt u zelf de beschermde status van een pand vinden;
 • Het burenrecht omvat ook bouwregels. Binnen 2 meter van de gezamenlijke erfgrens zijn vensters of andere muuropeningen, balkons of soortgelijke werken niet toegestaan. Dit geldt alleen als deze uitzicht bieden op het erf van de buren. Lichtopeningen mogen worden gemaakt, mits voorzien van vaststaande en niet-doorkijkbare vensters (bijvoorbeeld matglas).

Kosten

Voor een omgevingsvergunning worden kosten in rekening gebracht. De legeskosten van een omgevingsvergunning kunt u vinden op de pagina kosten omgevingsvergunning. Als u niet voldoet aan de regels, bestaat de kans dat wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een dakraam zullen weigeren. Voor het intrekken, buiten behandeling stellen of het weigeren van een aanvraag zullen ook kosten in rekening worden gebracht.

Schutting plaatsen (hekwerk of afscheiding)

Een hekwerk of afscheiding wordt meestal geplaatst om een terrein af te sluiten of om privacy-redenen. Hekwerken en afscheidingen zijn tuinmuren en schuttingen van beton, hout of een ander bouwmateriaal. Een heg of een rij coniferen valt daarbuiten, omdat hierbij geen sprake is een bouwwerk. Het planten van een heg of haag is daarom ook niet vergunningplichtig.

In sommige gevallen is het plaatsen van een hekwerk of afscheiding vergunningvrij en in sommige gevallen vergunningplichtig. Alles wat grenst aan openbaar toegankelijk gebied (zoals een weg, stoep, pad of grasveld) heeft invloed op de directe omgeving. Een schutting aan de achterkant (grenzend aan de steeg) of tussen de buren heeft nauwelijks invloed op de directe omgeving.

Maar hoe zit 't precies?

Een hekwerk of afscheiding mag 2 meter hoog vergunningvrij geplaatst worden als:

 • het hoort bij de hoofdbebouwing op het erf of perceel; 
 • het zich bevindt tussen 2 percelen (de buren) én het achter de lijn van de voorgevel staat (in de zij- en/of de achtertuin);
 • het op ten minste één meter van openbaar toegankelijk gebied staat, waarbij een steeg niet als openbaar toegankelijk gebied gerekend wordt;
 • het een huurwoning betreft en er toestemming is van de eigenaar.

Een hekwerk of afscheiding mag 1 meter hoog vergunningvrij geplaatst worden als:

 • het op eigen perceel geplaatst wordt;
 • het een huurwoning betreft en er toestemming is van de eigenaar.

Zijn er uitzonderingen op vergunningvrij plaatsen van een hekwerk of erfafscheiding?

 • Voor monumenten en door het Rijk aangewezen beschermde stads- en dorpsgezichten kunnen uitzonderingen gelden. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente.
 • In de voortuin of in een zij- of achtertuin grenzend aan openbaar toegankelijk gebied (bijvoorbeeld bij een hoekwoning, vrijstaande woning of een achtertuin met openbaar gras erachter) kan het niet zomaar vergunningvrij geplaatst worden.

Vergunningvrij betekent niet regelvrij, er moet te allen tijde voldaan te worden aan de gestelde regels van onder andere het Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving). Op de website van de Informatiepunt leefomgeving (IPLO) vindt u meer informatie over het plaatsen van een hekwerk of afscheiding.

Omgevingsvergunning aanvragen

Wanneer het niet mogelijk is om een hekwerk of afscheiding vergunningvrij te plaatsen is het vergunningplichtig. Via het Omgevingsloket kunt u een omgevingsvergunning aanvragen voor het plaatsen of vervangen van een hekwerk of andere afscheiding. Of wij als gemeente een omgevingsvergunning zullen verlenen hangt af van het volgende:

 • Of het past binnen de regels van het omgevingsplan;
 • Of het past binnen actueel nieuw beleid;
 • Of het past binnen de regels van de vastgestelde welstandsnota.

Nodig bij de aanvraag

De volgende bijlagen moeten bij de aanvraag worden ingediend: 

 • Bouwkundige tekeningen, voorzien van informatie conform kwaliteitseisen (dimensionering, maatvoering en ruimtebenaming) van technisch tekenwerk
  • Plattegrond van het perceel, waar de nieuwe schutting op staat - schaal 1:100;
  • Aanzichttekening(en) van de nieuwe schutting - schaal 1:100.
 • Overige documenten
  • Foto’s van de bestaande toestand;
  • Materiaalstaat (= eigenschappen) van de toe te passen materialen en (RAL)kleurgebruik.

Aandachtspunten

 • Op de website van cultureel erfgoed kunt u zelf de beschermde status van een pand vinden;
 • De maximale hoogte voor een hekwerk of afscheiding waar wij een omgevingsvergunning voor verlenen, is 2 meter hoog;
 • Voor een hekwerk of afscheiding grenzend aan openbaar toegankelijk gebied, dat hoger is dan 1 meter zullen wij een combinatie van verharding (hout, beton of iets dergelijks) en groen (klimop of iets dergelijks) willen zien.

Kosten

Voor een omgevingsvergunning worden kosten in rekening gebracht. De legeskosten van een omgevingsvergunning kunt u vinden op de pagina kosten omgevingsvergunning. Als u niet voldoet aan de regels, bestaat de kans dat wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een hekwerk of afscheiding zullen weigeren. Voor het intrekken, buiten behandeling stellen of het weigeren van een aanvraag zullen ook kosten in rekening worden gebracht.

Zonnecollectoren en zonnepanelen op een dak

Wij stimuleren het verduurzamen van woningen en andere soorten gebouwen. Maar is dit altijd zomaar mogelijk? In de meeste gevallen is er geen omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van zonnecollectoren of zonnepanelen. Soms is een vergunning wel nodig.

Wanneer is het plaatsen vergunningvrij?

Voor een schuin dak is het plaatsen vergunningvrij als:

 • Het pand geen beschermde status heeft (stads-/dorpsgezicht of monument);
 • Het binnen het dakvlak aangebracht wordt;
 • Het in of direct op het dakvlak bevestigd wordt;
 • De hellingshoek gelijk is aan de hellingshoek van het dakvlak.

Voor een plat dak is het plaatsen vergunningvrij als:

 • Het pand geen beschermde status heeft (stads-/dorpsgezicht of monument);
 • De afstand tot de zijkanten van het dak ten minste gelijk is aan de hoogte van de collector of paneel. Voorbeeld: een collector of paneel dat onder een hellingshoek geplaatst is op een plat dak, heeft een hoogste punt. De horizontale afstand van de bovenkant van het dak tot aan de bovenkant van de collector of paneel (loodrecht gemeten) dient ook de verticale afstand tot de dakrand te zijn. Dus als er een hoogte gemeten wordt van 50 centimeter, moet de zijdelingse afstand tot de dakrand ook 50 centimeter te zijn.

Tekening van zonnepanelen op dak

Afbeelding van de Rijksoverheid: randen van daken die men vrij moet houden.

Op de website van de Informatiepunt leefomgeving (IPLO) vindt u meer informatie over het plaatsen van een zonnecollectoren en zonnepanelen op een dak.

Wanneer moet er een omgevingsvergunning aangevraagd worden?

Er is een omgevingsvergunning nodig als:

 • De zonnepanelen of zonnecollectoren geplaatst worden op, aan of bij een waardevol onderdeel van een monument.
  Toelichting: Of een onderdeel monumentaal waardevol is, wordt beoordeeld door een monumentencommissie. Er kan contact opgenomen worden met de gemeente om dat vooraf te laten beoordelen.
 • Ze geplaatst worden op, aan of bij een pand dat zich bevindt in een beschermd stads- of dorpsgezicht. Het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren op bijvoorbeeld een voordakvlak, een zijdakvlak of een plat dak is vergunningplichtig. Maar let op, het is alsnog vergunningvrij in een beschermd stads- of dorpsgezicht als: 
  • Ze geplaatst worden op een achterdakvlak, mits dat dakvlak niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd is;

Omgevingsvergunning aanvragen

Wanneer het niet mogelijk is om zonnecollectoren of zonnepanelen vergunningvrij te plaatsen is het vergunningplichtig. Via het Omgevingsloket kunt u een omgevingsvergunning aanvragen.

Nodig bij de aanvraag

De volgende bijlagen moeten bij de aanvraag worden ingediend: 

 • Bouwkundige tekeningen, voorzien van informatie conform kwaliteitseisen (dimensionering, maatvoering en ruimtebenaming) van technisch tekenwerk:
  • Aanzichttekeningen waar de collectoren/panelen zichtbaar zullen zijn, bestaand en nieuw - schaal 1:100
  • Plattegrond van het dak waar de collectoren/panelen komen, bestaand en nieuw - schaal 1:100
  • Doorsnede ter plaatse van de collectoren/panelen, bestaand en nieuw - schaal 1:100
  • Details van de onder- en bovenkant van de collectoren/panelen, incl. aansluiting op het dakvlak - schaal 1:20 / 1:10 of 1:5
 • Overige documenten
  • Foto’s van de bestaande toestand;
  • Materiaalstaat (= eigenschappen) van de toe te passen materialen en (RAL)kleurgebruik.

Aandachtspunten

 • Op de website van cultureel erfgoed kunt u zelf de beschermde status van een pand vinden;
 • Schaduwwerking door bijvoorbeeld een dakkapel of een naastgelegen boom kan ervoor zorgen dat het niet rendabel is om een collector of paneel aan te brengen. Het is niet vanzelfsprekend dat hetgeen wat schaduw veroorzaakt weg moet om de collectoren of panelen wel rendabel te laten zijn. Het zou dus kunnen dat de omgeving ervoor zorgt dat er geen panelen geplaatst kunnen worden.

Kosten

Voor een omgevingsvergunning worden kosten in rekening gebracht. De legeskosten van een omgevingsvergunning kunt u vinden op de pagina kosten omgevingsvergunning. Als u niet voldoet aan de regels, bestaat de kans dat wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de zonnecollectoren/zonnepanelen zullen weigeren. Voor het intrekken, buiten behandeling stellen of het weigeren van een aanvraag zullen ook kosten in rekening worden gebracht.

Buitenunit voor bijvoorbeeld een airco of warmtepomp 

In principe is het plaatsen van een airco (of  een soortgelijke buitenunit) vergunningplichtig in de gemeente Den Helder.

Wanneer is het plaatsen van een buitenunit vergunningvrij?

Een buitenunit mag alleen vergunningvrij geplaatst worden als het: 

 • zich op eigen perceel in het voor- of achtererfgebied bevindt, en;
 • niet hoger is dan 1 meter gemeten vanaf de tuin, en;
 • qua oppervlakte niet groter is dan 2m².

Zijn er uitzonderingen op vergunningvrij plaatsen van een buitenunit?

 • Voor monumenten en door het Rijk aangewezen beschermde stads- en dorpsgezichten kunnen uitzonderingen gelden. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente.

Vergunningvrij betekent niet regelvrij, er moet te allen tijde voldaan te worden aan de gestelde regels van onder andere het Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving). Op de website van de Informatiepunt leefomgeving (IPLO) vindt u meer informatie over het plaatsen van een buitenunit.

Geluid

Vanaf januari 2021 mogen buitenunits van airco’s nog maar 40 decibel dB(A) geluid produceren op de perceelgrens met buren. Ter verduidelijking: dit geluidsniveau is vergelijkbaar met vogelgezang bij zonsopkomst en gefluister in een klaslokaal. Het ligt eraan welke airco buitenunit er gebruikt wordt, maar de meeste buitenunits zijn al luider zijn dan 40 dB(A). De buitenunit dient dan ook op voldoende afstand van de perceelgrens met de buren geplaatst te worden om te kunnen voldoen aan de gestelde regels van het Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving).

Omgevingsvergunning aanvragen

Wanneer het niet mogelijk is om een buitenunit vergunningvrij te plaatsen is het vergunningplichtig. Via het Omgevingsloket kunt u een omgevingsvergunning aanvragen.Of wij als gemeente een omgevingsvergunning zullen verlenen hangt af van het volgende:

Nodig bij de aanvraag

De volgende bijlagen moeten bij de aanvraag worden ingediend: 

 • Bouwkundige tekeningen, voorzien van informatie conform kwaliteitseisen (dimensionering, maatvoering en ruimtebenaming) van technisch tekenwerk
  • Aanzichttekeningen waar de buitenunit zichtbaar zal zijn, bestaand en nieuw - schaal 1:100;
  • Plattegrond(en) van de bouwlaag waar de buitenunit komt, bestaand en nieuw - schaal 1:100;
  • Doorsnede ter plaatse van de buitenunit, bestaand en nieuw - schaal 1:100;
  • Details van de onder- en bovenkant van de buitenunit, incl. aansluiting op de buitenmuur of het dakvlak - schaal 1:20 / 1:10 of 1:5.
 • Overige documenten
  • Foto’s van de bestaande toestand;
  • Productblad met specificaties van de buitenunit;
  • Materiaalstaat (= eigenschappen) van de toe te passen materialen en (RAL)kleurgebruik.

Aandachtspunten

 • Op de website van cultureel erfgoed kunt u zelf de beschermde status van een pand vinden;
 • De buitenunit mag niet boven andermans grond (bijvoorbeeld buren of gemeentegrond) aangebracht worden;
 • De Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit (GAO) kan eisen stellen aan de plaatsing, het uiterlijk (omgevingskwaliteit) van de buitenunit en aan het eventuele verloop van de bekabeling.

Kosten

Voor een omgevingsvergunning worden kosten in rekening gebracht. De legeskosten van een omgevingsvergunning kunt u vinden op de pagina kosten omgevingsvergunning. Als u niet voldoet aan de regels, bestaat de kans dat wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een buitenunit zullen weigeren. Voor het intrekken, buiten behandeling stellen of het weigeren van een aanvraag zullen ook kosten in rekening worden gebracht

Plaatsen van een kachelpijp of schoorsteen

Het plaatsen van een afvoerpijp voor bijvoorbeeld een paletkachel of een schoorsteen voor een open haard is in basis vergunningplichtig. De pijp of schoorsteen moet namelijk gezien worden als een uitbreiding van de gekoppelde installatie. De pijp of schoorsteen is immers onlosmakelijk met het gebouw en de installatie verbonden. Bovendien is de schoorsteen niet functioneel van het gebouw en de installatie te onderscheiden (de schoorsteen dient geen zelfstandig doel).

Kan het vergunningvrij geplaatst worden?

Alleen een afvoerpijp van bijvoorbeeld de mechanische ventilatie of centrale verwarming (niet groter dan 0,5 meter) kan vergunningvrij geplaatst worden. Door de geringe afmeting wordt gesteld dat het bruto bouwvolume niet wijzigt en daardoor vergunningvrij geplaatst kan worden.

Zijn er uitzonderingen op vergunningvrij plaatsen van een kachelpijp of schoorsteen?

 • Voor monumenten en door het Rijk aangewezen beschermde stads- en dorpsgezichten kunnen uitzonderingen gelden. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente.

Vergunningvrij betekent niet regelvrij, er moet te allen tijde voldaan te worden aan de gestelde regels van onder andere het Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving). Op de website van de Informatiepunt leefomgeving (IPLO) vindt u meer informatie over het plaatsen van afvoeren.

Omgevingsvergunning aanvragen

Als het niet mogelijk is om een buitenunit vergunningvrij te plaatsen is het vergunningplichtig. Via het Omgevingsloket kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Of wij als gemeente een omgevingsvergunning zullen verlenen hangt af van het volgende:

 • Of het past binnen de regels van het omgevingsplan;
 • Of het past binnen de regels van de vastgestelde welstandsnota.

Nodig bij de aanvraag

De volgende bijlagen moeten bij de aanvraag worden ingediend:

 • Bouwkundige tekeningen, voorzien van informatie conform kwaliteitseisen (dimensionering, maatvoering en ruimtebenaming) van technisch tekenwerk
  • Aanzichttekeningen waar de pijp/schoorsteen zichtbaar zal zijn, bestaand en nieuw - schaal 1:100;
  • Doorsnede ter plaatse van de pijp/schoorsteen, bestaand en nieuw - schaal 1:100;
  • Details van de onder- en bovenkant van de pijp/schoorsteen, incl. aansluiting op de buitenmuur of het dakvlak - schaal 1:20 / 1:10 of 1:5.
 • Overige documenten
  • Foto’s van de bestaande toestand;
  • Productblad met specificaties van de pijp/schoorsteen;
  • Materiaalstaat (= eigenschappen) van de toe te passen materialen en (RAL)kleurgebruik.

Aandachtspunten

 • Op de website van cultureel erfgoed kunt u zelf de beschermde status van een pand vinden;
 • Houd rekening met brandveiligheidsaspecten;
 • Houd rekening met mogelijke overlast voor omwonenden.

Kosten

Voor een omgevingsvergunning worden kosten in rekening gebracht. De legeskosten van een omgevingsvergunning kunt u vinden op de pagina kosten omgevingsvergunning. Als u niet voldoet aan de regels, bestaat de kans dat wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een pijp/schoorsteen zullen weigeren. Voor het intrekken, buiten behandeling stellen of het weigeren van een aanvraag zullen ook kosten in rekening worden gebracht.

Reclame aanbrengen

Alle vormen van handelsreclame ten gunste van commerciële doeleinden zoals een opschrift, aankondiging of afbeelding (bijvoorbeeld borden, losse letters, stickers en vlaggen) valt onder het aanbrengen van reclame.

Is alle handelsreclame toegestaan?

Nee, het is niet toegestaan om op of aan voertuigen handelsreclame te maken als deze voertuigen in hoofdzaak worden gebruikt voor reclamedoeleinden. Het is dus verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame op de weg te parkeren met het doel om daarmee handelsreclame te maken.

Is handelsreclame aanbrengen vergunningvrij?

Nee, handelsreclame aanbrengen is niet vergunningvrij. Er mogen alleen reclame-uitingen aangebracht worden op/aan/bij onroerende zaken waarvoor een omgevingsvergunning voor de activiteit reclame is afgegeven.

De enige reclame-uiting die vergunningvrij is, is ideële reclame. Ideële reclame gaat over maatschappelijke onderwerpen met als doel bewustwording te creëren en  voor gedragsverandering te zorgen. Een voorbeeld van ideële reclames zijn de reclamecampagnes van Veilig Verkeer Nederland en van SIRE. Ook (gedeeltes van) gedichten op glas vallen onder ideële reclame.

Indien dergelijke reclame niet passend is in de omgeving, kan hier achteraf handhavend tegen worden opgetreden.

Omgevingsvergunning aanvragen

Via het Omgevingsloket kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Of wij als gemeente een omgevingsvergunning zullen verlenen hangt af van het volgende:

Nodig bij de aanvraag

De volgende bijlagen moeten bij de aanvraag worden ingediend: 

 • Bouwkundige tekeningen, voorzien van informatie conform kwaliteitseisen (dimensionering, maatvoering en ruimtebenaming) van technisch tekenwerk
  • Situatietekening om aan te geven waar de reclame gewenst is, schaal 1:1000;
  •  Aanzichttekening(en) waar de reclame zichtbaar zal zijn, bestaand en nieuw - schaal 1:100;
 • Overige documenten
  • Een tekening/voorbeeld van de gewenste reclame met maten en kleurstelling;
  • Foto’s van de bestaande toestand.

Aandachtspunten

 • In de reclamenota Bedrijven in beeld staat omschreven welke soorten reclame wij toestaan.
 • De Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit (GAO) kan eisen stellen aan de plaatsing, het uiterlijk vertoon (omgevingskwaliteit) van de reclame uiting.

Kosten

Voor een omgevingsvergunning worden kosten in rekening gebracht. De legeskosten van een omgevingsvergunning kunt u vinden op de pagina kosten omgevingsvergunning. Als u niet voldoet aan de regels, bestaat de kans dat wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van reclame zullen weigeren. Voor het intrekken, buiten behandeling stellen of het weigeren van een aanvraag zullen ook kosten in rekening worden gebracht.

Bed & Breakfast

Een Bed en Breakfast (hierna B&B) is een overnachtingaccommodatie die tot een kleinschalige vorm van verblijfsrecreatie gerekend wordt. Een B&B-voorziening is altijd ondergeschikt aan een gewone woning. Een B&B is wat betreft de activiteit, omvang en schaalgrootte niet te vergelijken met een pension, hotel of horecagelegenheid en is niet openbaar. Een B&B wordt ook niet bedrijfsmatig geëxploiteerd. 

B&B in tegenstelling tot een recreatiewoning

Een B&B is niet hetzelfde als een recreatiewoning. Een B&B kan ook niet in of bij een recreatiewoning plaatsvinden. Het is niet toegestaan om een gewone woning of een bijgebouw van een gewone woning als recreatiewoning te gebruiken. Voor recreatiewoningen zijn specifieke gebieden aangewezen zoals recreatieparken. Onder voorwaarden is het is wel mogelijk om een deel van een gewone woning als B&B aan te bieden.

Voorwaarden

In de planregels van het omgevingsplan is het vestigen van een B&B niet eenduidig geregeld. Om te zorgen dat overal in Den Helder dezelfde regels van toepassing zijn, worden onderstaande uitgangspunten aangehouden:

 • er mogen maximaal vier slaapplaatsen verdeeld over maximaal 2 kamers aangeboden worden;
 • de B&B mag uitsluitend worden beheerd door de bewoner van de betreffende woning, waarbij de woning ook door de bewoner bewoond dient te worden;
 • een B&B is uitsluitend toegestaan in grondgebonden woningen (een grondgebonden woning is een woning die rechtstreeks toegankelijk is op het straatniveau en waarvan één van de woonlagen aansluit op het maaiveld);
 • de B&B mag niet leiden tot een onevenredige toename van de parkeerdruk in de openbare ruimte;
 • als bij een B&B buiten een bouwvlak wordt gerealiseerd, moet de aan- of uitbouw over een breedte van minimaal 2 meter verbonden zijn aan het hoofdgebouw;
 • er mag geen onevenredige afbreuk gedaan worden aan de omgeving.

Omgevingsvergunning nodig

Sinds 6 september 2021 kan een B&B niet gestart worden zonder een omgevingsvergunning. Als er aan bovenstaande punten voldaan wordt, is het mogelijk om met een omgevingsvergunning af te wijken van de regels van het bestemmingsplan en een B&B toe te staan. Via het Omgevingsloket kunt u omgevingsvergunning aanvragen. Of wij als gemeente een omgevingsvergunning zullen verlenen hangt af of het past binnen de regels van het omgevingsplan.

Nodig bij de aanvraag

De volgende bijlagen moeten bij de aanvraag worden ingediend: 

 • Bouwkundige tekeningen, voorzien van informatie conform kwaliteitseisen (dimensionering, maatvoering en ruimtebenaming) van technisch tekenwerk
  • Plattegrond(en) van de bouwlaag waar de B&B komt, bestaand en nieuw - schaal 1:100;
 • Overige documenten
  • Foto’s van de bestaande toestand.

Aandachtspunten

De verblijfplaats moet onderdeel zijn van de woning. Wat hiermee bedoeld wordt, is dat uw gasten in hetzelfde huis verblijven als u. Tuinhuisjes en soortgelijke bijgebouwen of voormalige vrijstaande mantelzorgwoningen mogen niet worden (om)gebouwd tot recreatieverblijf. Dit omdat het extra overlast voor buren kan veroorzaken, die niet ontstaat bij reguliere bewoning van het hoofdgebouw.

Kosten

Voor een omgevingsvergunning worden kosten in rekening gebracht. De legeskosten van een omgevingsvergunning kunt u vinden op de pagina kosten omgevingsvergunning. Als u niet voldoet aan de regels, bestaat de kans dat wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een B&B zullen weigeren. Voor het intrekken, buiten behandeling stellen of het weigeren van een aanvraag zullen ook kosten in rekening worden gebracht.

Dakverhoging door isolatie (verduurzamen)

Bij het verduurzamen van het dak kan ervoor gekozen worden aan de binnenzijde van het dak te isoleren. Het is ook mogelijk om aan de buitenkant de bestaande dakbedekking weg te halen, op te hogen met nieuwe isolatie en af te werken met een nieuwe dakbedekking. Beide manieren zorgen er voor om energie te besparen en het binnen behaaglijker te maken.  

Vergunningvrij of vergunningplichtig?

In het kort:

 • Vergunningvrij: isoleren aan de binnenzijde van het pand, mits het bij een monument een onderdeel van het monument betreft dat uit het oogpunt van monumentenzorg geen waarde heeft.
 • Vergunningplichtig: isoleren aan de buitenzijde van het pand.

Aan de buitenzijde isoleren zorgt voor een volumetoename en dat is vergunningplichtig. Ook zal de dakaansluiting bij de goot, nok, schoorsteen en/of dakkapel anders worden. Er is daarmee sprake van een verandering van een bestaand bouwwerk.

Omgevingsvergunning aanvragen

Via het Omgevingsloket kunt u omgevingsvergunning aanvragen voor het aanbrengen van dakisolatie aan de buitenzijde van het pand. Of wij als gemeente een omgevingsvergunning zullen verlenen hangt af van het volgende:

 • Of het past binnen de regels van het omgevingsplan;
 • Of het past binnen de regels van de vastgestelde welstandsnota.
 • Of het past binnen de regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Nodig bij de aanvraag

De volgende bijlagen moeten bij de aanvraag worden ingediend: 

 • Bouwkundige tekeningen, voorzien van informatie conform kwaliteitseisen (dimensionering, maatvoering en ruimtebenaming) van technisch tekenwerk
  • Aanzichttekening(en) van alle kanten van het hel pand, bestaand en nieuw - schaal 1:100;
  • Doorsnedetekening(en) van het hele pand, bestaand en nieuw - schaal 1:100;
  • Details van de onder-, boven- en zijkant van het dak, inclusief eventuele aansluiting van een schoorsteen of dakkapel - schaal 1:20 / 1:10 of 1:5
 • Overige documenten
  • Foto’s van de bestaande toestand;
  • Materiaalstaat (= eigenschappen) van de toe te passen materialen en (RAL)kleurgebruik.

Aandachtspunten

 • Op de website van cultureel erfgoed kunt u zelf de beschermde status van een pand vinden;
 • In het omgevingsplan (regels op de kaart) staat per perceel aangegeven wat de bouwhoogte van het pand mag zijn. Het zou, door de verhoging, kunnen dat de bouwhoogte hoger wordt dan de maximum gestelde bouwhoogte.
 • Houd bij een rijtjeswoning (of ander geschakeld pand) rekening met het naastgelegen dak. Dit dient niet alleen goed vormgegeven te worden, maar ook brandtechnisch in orde te zijn.
 • Door het aanbrengen van isolatie verandert de thermische bouwconstructie van het dak. Het is aan te raden om een vakspecialist in te schakelen om te bepalen of de isolatie op een goede manier aangebracht wordt.

Kosten

Voor een omgevingsvergunning worden kosten in rekening gebracht. De legeskosten van een omgevingsvergunning kunt u vinden op de pagina kosten omgevingsvergunning. Als u niet voldoet aan de regels, bestaat de kans dat wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het verduurzamen van het dak zullen weigeren. Voor het intrekken, buiten behandeling stellen of het weigeren van een aanvraag zullen ook kosten in rekening worden gebracht.

Vraag of opmerking?

Heeft u een vraag of opmerking? Neem dan contact op met de gemeente.