Traineeship gemeente Den Helder

Sinds 2020 biedt de gemeente Den Helder elke twee jaar plaats aan trainees.

Sinds 2020 biedt de gemeente Den Helder elke twee jaar plaats aan trainees.

Traineeship algemeen

In aansluiting op jouw opleiding doe je als trainee twee jaar ervaring op in verschillende rollen binnen één gemeentelijke opgave die aansluit bij jouw interesse en/of expertise. Daarnaast doorloop je een opleidingsprogramma dat is gericht op jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Wat mag je van ons verwachten?

  • Een contract voor 36 uur per week, voor de duur van twee jaar;
  • Een startsalaris van minimaal € 2.865,- bruto per maand;
  • Professionele begeleiding door zeer ervaren collega’s;
  • Veel ruimte voor jouw inbreng en zelfregie;
  • Een trainingsaanbod voor persoonlijke en professionele ontwikkeling;
  • Waar nodig helpen we jou met het vinden van woonruimte.

Tijdens het traject volgen wij jouw ontwikkeling en ambities scherp. Op basis daarvan streven wij aan het eind van jouw traineeship naar instroom in een passende functie.

Wat vragen we van jou?

  • Een afgeronde en bij de opgave passende HBO- of WO-opleiding die aansluit op onze opgaven. Je bent maximaal twee jaar afgestudeerd.
  • Je bent een gedreven starter met grote maatschappelijke betrokkenheid;
  • Je bent proactief, analytisch en kunt goed samenwerken.

Waar ga je mee aan de slag?

Als trainee werk je twee jaar aan verschillende opdrachten binnen opgaven van de gemeente Den Helder. Soms als adviseur, soms om de kar te trekken als projectleider of als projectsecretaris.

Opgaven 2022 - 2024

Dit zijn de opgaven waar het om gaat.

Opgave: Ontwikkeling Haven

Den Helder wordt aan drie kanten omringd door zee. De zeehaven van Den Helder vormt de poort naar de Noordzee en de Waddenzee. Het havenbedrijfsleven heeft zich de afgelopen decennia gespecialiseerd in de toelevering van diensten en producten aan de olie- en gasindustrie en oriënteert zich nu op nieuwe kansen die de energietransitie biedt. Kansen die vooral ontstaan doordat Den Helder centraal en strategisch is gelegen ten opzichte van de toekomstige windmolenparken die op zee zullen worden ontwikkeld. Wij zijn koploper in de ontwikkeling van allerlei waterstoftoepassingen en de ontwikkeling van maritieme technologie. Bovendien is de haven de thuisbasis van de Koninklijke Marine.

Haven en stad zijn nauw met elkaar verweven en dat zorgt voor interessante ruimtelijke opgaven en bijzondere nieuwe samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen. Als trainee op deze opgave kom je te werken in het speelveld van ondernemers(organisaties), Den Helder Airport, Port of Den Helder, de provincie Noord-Hollland en de ministeries van Defensie, EZK en I&W. Samen met deze partners werken wij aan de ontwikkelkansen van het gebied. Samen met de opgavemanager werk jij in verschillende rollen aan verschillende vraagstukken. Denk daarbij aan vragen als: wat heeft het gebied nodig en hoe kan ruimte worden geboden aan ontwikkeling. En welke antwoorden kunnen worden bedacht op de grote thema’s van deze tijd: energietransitie en waterveiligheid.

Voor deze opgave is het van belang dat je affiniteit hebt met stedelijke vraagstukken. Daarnaast heb je een opleiding afgerond in de richting van bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling, placemaking, stadsinrichting of omgevingsrecht. 

Opgave: Leefbare Stad

Den Helder heeft een diversiteit aan woonbuurten met allemaal hun eigen sfeer en vraagstukken. Van de stedelijke woonbuurten nabij het centrum, tot de naoorlogse wijken aan de rand van de stad en de bloemkoolwijken in Julianadorp. Dat vraagt om een buurtgerichte benadering. In de ene buurt kan het accent daarbij liggen op het ontwikkelen van een aanpak voor het verduurzamen van de woningvoorraad. In de andere buurt op het versterken van de sociale structuur. En in een ander gebied op maatregelen tegen parkeeroverlast of juist het vergroenen van de buurt.
Binnen deze opgave ga je werken aan ontwikkeling van de woonomgeving. Op diverse maatschappelijke thema’s verbind je data aan beleid en bereid je onderbouwde beleidskeuzen voor. Bijvoorbeeld over de rol van speelvoorzieningen in de buurt. Of je werkt samen met onze gebiedsregisseurs aan de vertaling van wensen en ideeën van bewoners in haalbare en concrete plannen.

Op deze opgave past een trainee met een afgeronde opleiding waarin ruim aandacht was voor bijvoorbeeld placemaking, sociale geografie of planologie. Ook van belang is affiniteit met datagedreven werken en kunnen analyseren van vraagstukken in de sociale leefomgeving.

Opgave: Ondernemende Stad

Den Helder is een levendige stad met veel verkeersbewegingen naar, door en in de stad. Per trein, over water en over de weg. Het vraagt voortdurend zoeken naar balans tussen (economische) groei en leefbaarheid én inzet op de transitie naar slimmer en schoner vervoer.
Binnen deze opgave werk je aan mobiliteitsvraagstukken op regionaal en op lokaal niveau. Je werkt aan de regionale strategie voor het verbeteren van de bereikbaarheid. Je neemt deel aan projecten gericht op het ontwikkelen van langzaamverkeersroutes en mobiliteitshubs. Je adviseert op het mobiliteitsaspect in gebiedsontwikkelingsprojecten.

Hierbij is het erg belangrijk dat je affiniteit hebt met vraagstukken op het gebied van verkeer en duurzame mobiliteit. Deze affiniteit blijkt ook uit de keuze voor jouw opleiding. 

Opgave: Zorg en Veiligheid in de wijk

Al decennia lang neemt de zorgvraag toe en stijgen de zorgkosten. Gemeenten staan voor de uitdaging om hier samen met inwoners en samenwerkingspartners verandering in te brengen. In Den Helder geloven wij dat we deze verandering kunnen realiseren door ondersteuning dicht bij inwoners te organiseren. Daarmee denken wij hulpvragen tijdig te kunnen ondervangen, waardoor ernstige problematiek in de toekomst kan worden voorkomen.

Onze wijkteams zorgen ervoor dat dienstverlening en voorzieningen laagdrempelig bereikbaar zijn voor bewoners. In de wijksteunpunten werken we samen met maatschappelijke partners, maar ook met woningcorporaties en met het zorg- en veiligheidshuis. Het realiseren van de juiste ondersteuning van onze inwoners vraagt voortdurend schakelen tussen beleid en uitvoering, met interne en externe stakeholders. In de wijksteunpunten signaleren we namelijk trends en ontwikkelingen en in het contact met onze maatschappelijke partners zoeken wij oplossingen die het functioneren van de wijksteunpunten verbetert.

Binnen deze opgave schakel je tussen beleid en uitvoering. Je werkt samen met de projectleider wijksteunpunten aan het versterken van het netwerk en aan doorontwikkeling van (werk)processen. Het uitgangspunt daarbij is excellente en mensgerichte dienstverlening aan onze bewoners. Dat betekent dienstverlening die gericht is op ontwikkeling van de Helderse samenleving, waarin iedereen kan meedoen en waar nodig wordt ondersteund om de eigen kracht en mogelijkheden te benutten.

Voor deze opgave zoeken wij een trainee die affiniteit heeft met het wijkgericht werken. En affiniteit met en kennis van sociale vraagstukken op het gebied van persoonlijke ondersteuning, opvoeding, financiën, hulpmiddelen, veiligheid en wonen.

Grip op financiën

Om alle uitdagende en mooie opgaven van Den Helder te kunnen realiseren moeten wij de jaarlijkse geldstroom van ruim 250 miljoen euro inrichten en beheersen. Dit doen we door onze financiële informatie juist en tijdig te verwerken, te zorgen voor een goed ingerichte administratieve organisatie/interne controle en als financieel adviseur te weten wat er speelt binnen de stad. We zitten daarbij dus dicht op de inhoud. Deze informatie wordt ook verwerkt in de planning en control producten: kadernota, begroting, tussenrapportage en jaarrekening.

Als trainee zie je alle facetten van de gemeentelijke financiën: van de administratie tot inhoudelijke advisering en van de interne controle tot het financieel strategische beleid vanuit verschillende rollen. Soms als financieel adviseur op inhoudelijke onderwerpen en soms als projectleider. In beide rollen is er genoeg tijd en ruimte om jezelf de noodzakelijke basis van de gemeentelijke financiën eigen te maken.

Voor deze opgave is het belangrijk dat je affiniteit hebt met financiën, waarbij een afgeronde studie in de richting van bedrijfseconomie, accountancy of bestuurskunde voor de hand ligt.

Ervaringen van de huidige trainees

Podcast

Beluister deze podcast van de huidige en eerste lichting trainees van Den Helder (2020-2022)

Blog

Een traineeship bij de gemeente Den Helder: wat houdt dat precies in? Onze trainees Joey, Joost, Martijn en Mary kunnen daar na anderhalf jaar alles over vertellen. ,,Je krijgt héél veel kansen, maar het is écht aan jou om ze te pakken.”

Kennismaking

Mary blikt terug op haar kennismaking met Den Helder. Het lijkt alweer lang geleden. Destijds was de stad voor haar slechts een tussenstop op de weg naar Texel. Daar kwam snel verandering in. ,,Tijdens de selectiedag zag ik hoe mooi deze omgeving is. Ik dacht toen gelijk: hier wil ik graag zijn.” Joey kan zich die periode ook goed herinneren. Zo benoemt hij de kennismaking met zijn medetrainees. ,,Iedereen had een eigen achtergrond. Dat zorgt voor verschillende denkwijzen en ook dat iedereen een ander pad bewandelt.”

De start, middenin de coronatijd, was niet gemakkelijk. Maar mede dankzij de hulp van enthousiaste collega’s kwam alles goed. Er was in die beginperiode veel te leren. Mary: ,,Wat ik leuk vond, was dat we niet alleen onze eigen organisatie leerden kennen, maar ook de partijen waarmee de gemeente (samen)werkt. Voorbeelden zijn de Koninklijke Marine en Woningstichting Den Helder.”

Persoonlijke ontwikkeling

De trainees leren van hun meer ervaren collega’s, volgen trainingen, maar leren ook van elkaar. Joost: ,,Ik ben zelf van het improviseren en het doen. Mary gaat daarentegen gepland te werk. Dat is soms ook nodig, omdat we in deze gemeente ingewikkelde opdrachten hebben. Het is dan goed om een plan te hebben om op terug te vallen en samen met anderen te weten waar je waarom aan werkt.” Mary geeft op haar beurt aan dat ze van Joost heeft geleerd dat een gesprek niet altijd over werk hoeft te gaan, maar dat het ook belangrijk is om stil te staan bij hoe het met de ander gaat.

Martijn werkt tijdens het traineeship aan meerdere opdrachten en kan zo ontdekken wat hij leuk vindt. ,,Voor ik hier kwam, had ik veel met thema’s als democratie en burgerparticipatie. Bij deze gemeente kon ik me daarin verdiepen en een rol in krijgen. Voor het traineeship was ik alleen stagiair geweest; hier werd ik medewerker en later projectleider. Als persoon ben ik gegroeid in mijn zelfvertrouwen, assertiever en taakvolwassener geworden.

Volop kansen, betekenisvol

Zijn ontwikkeling wordt niet alleen door hemzelf opgemerkt. Martijn krijgt meer verantwoordelijkheden. ,,Dit is een gemeente waarin je relatief snel een belangrijke positie kunt krijgen en zo van betekenis kunt zijn. De gemeente is misschien wat klein, maar er gebeurt veel.”

Mary herkent dat direct. ,,Ik moest als strategisch adviseur een grote, uitdagende opdracht leiden. Daardoor moest ik al binnen een aantal maanden presentaties geven aan het college van burgemeester en wethouders en een raadscommissie. Dat gebeurde natuurlijk in goed overleg met mijn leidinggevende. Zij zag me als volwaardig collega.  Je krijgt héél veel kansen, maar het is écht aan jou om ze te pakken.”

Betekenisvol werk

Joost is inmiddels betrokken bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dankbaar en bijzonder werk, zo noemt hij het zelf. ,,Soms lijkt de gemeente ver weg, maar op andere momenten zit je er ineens middenin. Ik had vooraf niet kunnen bedenken dat je zo direct een bijdrage kunt leveren aan de problematiek die je in het nieuws ziet.”

Dat gebeurt volgens Joey in een omgeving die snel is opgeknapt. ,,Den Helder heeft veel meegemaakt; het is een stad die zichzelf letterlijk heeft moeten herbouwen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het de meest gebombardeerde plaats van Nederland. Nu zijn er kansen. Als gemeente willen we die benutten en alles mooier maken. In de afgelopen tien à vijftien jaar hebben we grote sprongen gemaakt. Het is niet meer te vergelijken met voorheen. Dat maakt mij benieuwd hoe de toekomst zal zijn en wat voor moois daaruit komt.”

Waarom een traineeship bij de gemeente Den Helder?

Martijn: ,,Het is een goede start van je carrière en een kans om snel een volwassen functie op te pakken. Joost: ,,Het maakt niet uit waar je in de organisatie werkt: je betekent altijd wel iets voor de inwoner.” Mary: ,,Het is nooit saai. Er zijn altijd uitdagingen; zeker als je ernaar gaat zoeken.” Joey: ,,Je komt in een organisatie die veel kennis en ervaring heeft. Daar kun je van leren. Pak die kans!”