Woo-verzoek indienen

Wilt u informatie van de gemeente ontvangen die (nog) niet openbaar is? Gaat het om informatie die gaat over de publieke taak van de gemeente? Dan kunt u deze informatie opvragen door een Woo-verzoek bij de gemeente in te dienen. U maakt dan gebruik van de Wet open overheid (Woo). 

Voorwaarden

  • Uw verzoek gaat over publieke informatie: informatie die bij de gemeente rust of behoort te rusten over een publieke taak van de gemeente.
  • De informatie moet zijn vastgelegd in een document. Bijvoorbeeld documenten, e-mails, foto’s of geluidsopnames.
  • U hoeft niet aan te geven waarom u het verzoek indient.

Tips voor indienen Woo-verzoek

  • Probeer zo precies mogelijk aan te geven waarover u informatie wilt.
  • Is uw verzoek niet duidelijk voor ons? Dan nemen wij contact met u op en proberen we samen uw verzoek duidelijker te maken.
  • Geef aan over welke periode u de informatie zoekt, als u dat weet.
  • Geef aan of u de informatie digitaal of op papier wilt krijgen.

Woo-verzoek indienen

Woo-verzoek indienen zonder inloggen.

  • Of bel naar telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag 8.30 - 17.00 uur).
  • Of stuur een brief naar Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Zet op de envelop: Woo-verzoek.

Kosten

Wilt u de documenten op papier krijgen? Dan kunnen wij geld vragen voor het maken van de kopieën.

Termijn voor besluit

De gemeente neemt zo snel mogelijk een besluit, maar uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek.

De gemeente kan het besluit met maximaal 2 weken verlengen, als de omvang van uw verzoek of de gecompliceerdheid van de informatie de verlenging rechtvaardigt. Het is mogelijk dat de gemeente de beslistermijn opschort in verband met het vragen van een zienswijze aan een derde.

Verzoek kan (gedeeltelijk) worden geweigerd

Openbaarheid van informatie is het uitgangspunt. Soms wordt een Woo-verzoek toch (gedeeltelijk) geweigerd. In sommige gevallen moet de gemeente informatie weigeren. Dit is bijvoorbeeld het geval als openbaarmaking van de informatie de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden. In andere gevallen weegt de gemeente het belang van openbaarmaking af tegen een ander belang, genoemd in de Woo. Zo kan de gemeente oordelen dat het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Dan wordt deze informatie niet openbaar gemaakt.

Contactpersoon Woo

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon Woo. U kunt contact opnemen via het contactformulier. Of stuur een brief naar Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Vermeld hierbij ‘contactpersoon Woo’.