Kadernota

In de Kadernota staan de prioriteiten van het college voor de komende jaren.

In de kadernota schetst het college het inhoudelijk en financiële beeld voor de komende vier jaar. Aangegeven wordt welke inhoudelijke en financiële ontwikkelingen spelen en hoe Den Helder ervoor staat. Financieel is het beeld door de lagere rijksbijdrage niet gunstig. Om het huishoudboekje van de gemeente op orde te houden moeten er mogelijk maatregelen worden genomen. In de kadernota worden mogelijke maatregelen gepresenteerd. De gemeenteraad spreekt over de maatregelen en over de zaken waarvoor extra middelen nodig zijn. 

De gemeenteraad geeft het college de opdracht op basis van die Kadernota de begroting voor het jaar erop te maken. Burgemeester en wethouders gebruiken de maanden tot oktober om een scherper beeld te krijgen van de financiële ruimte. Daarbij is de Miljoenennota die het Rijk op Prinsjesdag presenteert, erg belangrijk. De Rijksuitgaven bepalen namelijk voor een groot deel de gemeentelijke begroting.

Kadernota 2025 - 2028

Het college investeert in een zorgzaam, leefbaar en vitaal Den Helder. Om de vitaliteit te bevorderen werkt de gemeente tal van maatregelen en projecten uit. Daarbij is het streven om initiatieven zoveel als mogelijk met en door inwoners te laten plaatsvinden. Belangrijke doelstellingen zijn onder andere het bevorderen van de werkgelegenheid, de verdere ontwikkeling van het stadshart en het verbeteren van de bereikbaarheid. Zodat Den Helder aantrekkelijk is om te wonen, te werken, te leren en te recreëren. Het college presenteert keuzes mogelijkheden op weg naar een sluitende begroting 2025-2028. 

Download

Kadernota gemeente Den Helder 2025 - 2028 (pdf)