Nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend

Heeft u een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente Den Helder? Hieronder leest u meer over wat er gebeurt met uw bezwaarschrift en wat de rol van de Commissie Bezwaarschriften is. Daarnaast leggen wij u de procedure uit.

Uw bezwaarschrift

U heeft geen juridische kennis nodig om een bezwaarprocedure te voeren. Toch kan de procedure soms behoorlijk ingewikkeld zijn. Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de commissie. Bel naar telefoonnummer 14 0223 of stuur een e-mail naar bezwaar@denhelder.nl. Onze medewerkers helpen u graag!

De Commissie Bezwaarschriften

De gemeente Den Helder heeft een bezwarencommissie. De commissie adviseert over beslissingen op bezwaren die zijn ingediend tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester, kortweg de gemeente. Dat advies moet objectief en transparant zijn. Daarom is de commissie is onafhankelijk en hebben de leden geen binding met de gemeente Den Helder. Zij wonen niet in de gemeente Den Helder en werken niet bij de gemeente Den Helder. De Commissie Bezwaarschriften adviseert over verschillende onderwerpen die zijn onderverdeeld in twee kamers, namelijk de Algemene kamer en de Sociale kamer kamer. De leden van iedere kamer hebben een eigen expertise. In welke kamer uw bezwaarschrift wordt behandelt, hangt af van het onderwerp van het besluit waartegen bezwaar is gemaakt.

Beslistermijn bezwaar

De gemeente moet in principe binnen twaalf weken een beslissing op een bezwaarschrift nemen. De startdatum is de dag nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Als u uw bezwaarschrift nog wilt aanvullen of als er nader onderzoek nodig is, dan kan de termijn worden verlengd (opgeschort). Dit gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. De termijn kan eenmalig worden verlengd met zes weken indien de gemeente verwacht dat zij niet binnen de termijn van twaalf weken een beslissing kan nemen.

Intrekken bezwaar

Het kan gebeuren dat u uw bezwaarschrift wilt intrekken. Bijvoorbeeld omdat er is tegemoet gekomen aan uw bezwaren. U kunt dit op ieder moment schriftelijk doen. Tijdens de hoorzitting mag dit mondeling.

Geen schorsing

Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, dat wil zeggen dat het eerder genomen besluit blijft gelden, totdat er een beslissing op uw bezwaar is genomen.

Kostenvergoeding

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis. Kosten die u maakt voor het bezwaar, komen voor uw eigen rekening. U kunt een algemene kostenvergoeding krijgen indien u voldoet aan de voorwaarden van het Besluit proceskosten bestuursrecht. Meer informatie daarover vindt u op wetten.overheid.nl. Als u hierop aanspraak wilt maken, moet u dit schriftelijk verzoeken vóórdat de beslissing op uw bezwaarschrift is genomen.

Voorlopige voorziening

Kunt u niet wachten op de beslissing op het bezwaar? Dan kunt u bij de rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen. Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u de uitkomst in de lopende bezwaarprocedure niet kunt afwachten vanwege een spoedeisend belang. U vraagt de voorziening aan bij de rechtbank. Let er wel op dat u griffierecht moet betalen bij de rechtbank. Dit is een geldbedrag dat u moet betalen aan de rechtbank voor het voeren van een procedure. Bijvoorbeeld omdat u in financiële moeilijkheden komt door de beslissing van de gemeente.

De ontvangstbevestiging

Nadat u uw bezwaarschrift heeft ingediend, ontvangt u van het secretariaat van de commissie een ontvangstbevestiging.

Herstel verzuim

Het kan zijn dat uw bezwaarschrift nog niet helemaal voldoet aan de wettelijke vereisten. In de ontvangstbevestiging leest u hoe u dit kunt herstellen.

Antwoordformulier

Heeft u uw bezwaar via de post gemaakt? In de ontvangstbevestiging vragen wij u of u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om uw bezwaar mondeling toe te lichten. U kunt uw keuze aangeven op het bijgesloten antwoordformulier. U kunt dit terugsturen naar ons antwoordnummer. Meer informatie over de hoorzitting vindt u hieronder.

Bezwaarschrift te laat ingediend?

Als u uw bezwaarschrift te laat hebt ingediend, dan kan de commissie het bezwaarschrift in principe niet inhoudelijk behandelen. De commissie adviseert de gemeente dan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Dit betekent dat het bezwaarschrift niet vatbaar is voor een oordeel. Voordat de commissie hiertoe adviseert, krijgt u altijd eerst de kans schriftelijk toe te lichten waarom u het bezwaarschrift te laat hebt ingediend.

Behandelen

Zodra uw bezwaarschrift voldoet aan de wettelijke eisen, behandelt de commissie uw bezwaar. De commissie vraagt de gemeente een verweerschrift op te stellen en een dossier aan te leggen. U ontvangt deze stukken bij de uitnodiging voor de hoorzitting.

De hoorzitting

Voordat de commissie een advies uitbrengt, worden de partijen die bij het besluit betrokken zijn tijdens een hoorzitting gehoord. De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. Daarnaast is er een secretaris aanwezig, hij/zij ondersteunt de commissie. De gemeente, de bezwaarmaker en belanghebbenden ontvangen als betrokken partijen een uitnodiging van de voorzitter voor de hoorzitting. Bij de uitnodiging ontvangt u het gehele dossier. Hierin zit ook het verweerschrift van de gemeente. U kunt hierop reageren tijdens de hoorzitting, of al schriftelijk daarvóór.

Verloop van de zitting

Als de hoorzitting begint vat de voorzitter de zaak samen. Vervolgens krijgt u als indiener van het bezwaarschrift de gelegenheid om uw standpunt toe te lichten. Daarna krijgt de vertegenwoordiger van de gemeente het woord. Er kunnen ook nog andere belanghebbenden aanwezig zijn en het woord voeren, bijvoorbeeld een vergunninghouder of een buurman. Hierna kan de commissie vragen stellen. Indien u een getuige of deskundige wilt meenemen, verzoeken wij u dit van te voren aan het secretariaat kenbaar te maken.

Uitnodiging of melden behandelen

Heeft u aangegeven dat u wilt worden gehoord? Dan ontvangt u uiterlijk twee weken voor de hoorzitting een uitnodiging van de voorzitter van de commissie voor de hoorzitting. Heeft u aangegeven dat u uw bezwaar mondeling niet wil toelichten? Dan ontvangt u een brief dat uw bezwaarschrift zonder u wordt behandeld op de hoorzitting. Daarbij staat ook het tijdstip van de behandeling. Mocht u alsnog willen komen dan bent u uiteraard van harte welkom! Het kan overigens even duren voordat de hoorzitting plaatsvindt en u een uitnodiging ontvangt.

Vertegenwoordigen

U kunt zich laten vertegenwoordigen, dan voert iemand anders namens u het woord. U moet dan diegene machtigen door een briefje te schrijven en deze te ondertekenen. U kunt ook een machtigingsformulier opvragen bij het secretariaat bezwaar. De machtiging stuurt u op naar het secretariaat of kunt u ter zitting overhandigen.
Natuurlijk kunt u ook altijd iemand meenemen naar de hoorzitting die u kan steunen.

Tijdstip en dagdeel

De Commissie Bezwaarschriften vergadert één tot twee keer per maand in principe op donderdagavond vanaf 19:00. In de uitnodiging vindt u het tijdstip waarop de commissie het bezwaarschrift behandeld.

Openbaar of besloten

De hoorzittingen van de Sociale kamer vinden, zoals dat heet, achter gesloten deuren plaats. Dit vanwege het vertrouwelijke karakter. De hoorzittingen van de Algemene kamer zijn in principe openbaar. Er kan dus publiek en/of pers aanwezig zijn. U kunt de commissie vragen om een besloten behandeling. Daarvoor moet u dan wel een belangrijke reden hebben.

Het advies en de beslissing op uw bezwaar

Het advies

De commissie brengt enkele weken na de hoorzitting een advies uit over de te nemen beslissing op uw bezwaarschrift aan de gemeente.

Beslissing op bezwaar

De gemeente kan beslissen dat u helemaal of gedeeltelijk gelijk krijgt. In dat geval verklaart de gemeente uw bezwaarschrift geheel of gedeeltelijk ‘gegrond’. De gemeente past het eerder genomen besluit dan aan. U kunt echter ook ongelijk krijgen, dan wordt uw bezwaarschrift ‘ongegrond’ verklaard en blijft het besluit in stand. U ontvangt het advies van de commissie bij de beslissing op het bezwaar.

In beroep bij de rechtbank

Bent u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaarschrift, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van de beslissing, in beroep gaan bij de rechtbank. Het is belangrijk dat u uw beroep binnen deze termijn indient. Hoe u precies in beroep kunt gaan, staat beschreven onderaan de brief, de beslissing op het bezwaar, die u van de gemeente krijgt toegestuurd. Let er op dat u griffierecht moet betalen bij de rechtbank.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Commissie Bezwaarschriften. Bel dan naar de gemeente, telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur). Of stuur een e-mail naar bezwaar@denhelder.nl.