Subsidie deskundigheid vrijwilligers

Bent u vrijwilliger bij een vrijwilligersorganisatie en worden er trainingen gegeven om de deskundigheid te bevorderen? Wellicht komt uw vrijwilligersorganisatie in aanmerking voor een subsidie volgend jaar. Een aanvraag daarvoor moet u dit jaar vóór 1 oktober indienen.

Voorwaarden

 • De organisatie is als rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel ingeschreven en werkt zonder winstoogmerk.
 • het vrijwilligerswerk vindt plaats in Den Helder
 • De kern van de organisatie bestaat uit vrijwilligers. Dat wil zeggen dat vrijwilligers bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten een vitale rol vervullen
 • De training wordt naar behoren uitgevoerd en er wordt voldaan aan kwaliteitsverbetering / deskundigheidsbevordering van de vrijwilliger.
 • De subsidie wordt alleen verleend voor de kosten die direct verband houden met de training, cursus of workshop.
 • De aanvrager moet bij de aanvraag een offerte van de kosten van de training, cursus of workshop aanleveren.
 • De aanvrager zal binnen 3 maanden na afronding van de training, workshop of cursus de resultaten en effecten melden aan het team Zorg van de gemeente.

Kosten die niet worden gesubsidieerd

 • Kosten van personele begeleiding en ondersteuning als die al uit andere bron worden gesubsidieerd
 • Vaste exploitatie- en afschrijvingskosten
 • Aanschaf van inventaris, apparatuur en andere duurzame gebruiksgoederen
 • Aanschaf van boeken, abonnementen op tijdschriften e.d.
 • Reiskosten deelnemers
 • Verblijfskosten
 • Huisvestingskosten
 • De kosten voor het volgen van een beroepsopleiding

Aanvragen

 1. Download het Aanvraagformulier Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers (pdf)
 2. Het formulier dient volledig ingevuld te worden en voorzien van alle benodigde aanvullende informatie (offerte, organisatie-informatie) te worden aangeleverd.
 3. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier dit jaar vóór 1 oktober op naar:

Gemeente Den Helder
Postbus 36
1780 AA Den Helder
T.a.v. team Zorg van de gemeente Den Helder

NB: De subsidie bedraagt maximaal € 750 per jaar per vrijwilliger en wordt per jaar voor ten hoogste 3 vrijwilligers verleend. Uitzondering hierop is als sprake is van een in-company training, cursus of workshop. Dan kan ten hoogste € 2000 worden verleend.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met team Zorg van de gemeente Den Helder telefoonnummer 140223 (maandag tot en met vrijdag 8.30 - 12.00 uur).