Sportsubsidie

Sportverenigingen kunnen dit jaar vóór 1 oktober subsidie aanvragen voor volgend jaar. Heeft uw sportvereniging vorig jaar van de gemeente meer dan € 50.000,- subsidie ontvangen? Dien dan voor 1 april dit jaar online een verzoek tot vaststelling in bij de gemeente.

Aanvragen

Sportverenigingen kunnen dit jaar vóór 1 oktober subsidie aanvragen voor volgend jaar. De subsidieaanvraag kunt u uitsluitend online doen. De aanvraag moet worden gedaan door een penningmeester, voorzitter of secretaris van de sportvereniging waarvoor de subsidie is bedoeld.

Nodig bij het aanvragen

 • de ingevulde ledenlijst (xls) in Excel op de peildatum 1 september dit jaar
 • als het een eerste aanvraag is of als de statuten gewijzigd zijn: de statuten

Direct regelen

Aanvragen met DigiD

Aanvragen met eHerkenning

Aanvragen zonder inloggen

Toekennen

U hoort uiterlijk op 31 december of de subsidie wordt toegekend.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is voor 2024 vastgesteld op € 357.977,-.

De subsidie wordt verdeeld op basis van een aantal factoren, zoals leden van 23 jaar en jonger en 60 jaar en ouder. Ook het soort accommodatie is een verdeelsleutel voor de subsidie.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de verordening.

Verzoek tot vaststelling

Heeft uw sportvereniging vorig jaar van de gemeente meer dan € 50.000,- subsidie ontvangen? Dien dan voor 1 april dit jaar online een verantwoording in bij de gemeente. De gemeente controleert of uw vereniging de subsidie terecht heeft gekregen. Een penningmeester, voorzitter of secretaris van het bestuur moet de verantwoording indienen.

Nodig bij het indienen

U heeft het volgende nodig bij het indienen van de verantwoording:

 • Een inhoudelijk verslag waaruit blijkt:
  • in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en
  • of de subsidie heeft bijgedragen aan
   • het stimuleren en het laten deelnemen van inwoners van Den Helder aan georganiseerde sport
   • het bevorderen van de kwaliteit van sportbeoefening in verenigingsverband en/of
   • het versterken van de rol van de sportvereniging bij het via sportbeoefening actief laten deelnemen van mensen uit achterstandsgroepen aan de Helderse samenleving.
 • Een financiële rapportage waaruit blijkt hoe de subsidie besteed is
 • Als de statuten sinds de aanvraag gewijzigd zijn: de statuten
 • Bij een subsidie van € 50.000,- of meer:
  • de vastgestelde balans, rekening van baten en lasten en toelichting.
  • Een controleverklaring van de accountant. Hierin moet staan of de genoemde activiteiten zijn gerealiseerd.

Direct regelen

Verzoek indienen met DigiD

Verzoek indienen met eHerkenning

Verzoek indienen zonder inloggen

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de verordening Verordening.