Briefadres aanvragen of opzeggen

Heeft u geen vast woonadres in Nederland? Dan kunt u zich tijdelijk inschrijven op het adres van iemand die u kent. Dat heet een briefadres. Op het briefadres ontvangt u uw post. U moet dit aanvragen of opzeggen bij de gemeente. Een briefadres is een tijdelijke oplossing voor een periode waarin u geen vast woonadres heeft.

Briefadres aanvragen

U kunt een briefadres online aanvragen via de knop hieronder. Doe voor uw aanvraag het volgende:

Briefadres aanvragen met DigiD

Situatie waarin u een briefadres kunt krijgen

Er zijn verschillende situaties waarin u een briefadres nodig kunt hebben. Bijvoorbeeld:

 • U bent dak­loos of thuis­loos.
 • U kunt tij­de­lijk niet in uw ei­gen huis wo­nen, bij­voor­beeld van­we­ge een echt­schei­ding of een breuk in een lan­ge re­la­tie.
 • U moet een kor­te pe­ri­o­de over­brug­gen tus­sen twee wo­nin­gen in.
 • U ver­blijft in een zorg­in­stel­ling (ver­pleeg­huis, ver­zor­gings­huis) of een blijf-van-mijn-lijf­huis.
 • U ver­blijft in een in­stel­ling voor kin­der­be­scher­ming.
 • U zit in een ge­van­ge­nis.
 • U heeft schul­den waar­door u in de pro­ble­men bent ge­ko­men.
 • De wo­ning waar u woon­de is on­langs ont­ruimd.
 • U heeft een be­roep waar­voor u rond­reist en daar­om heeft u geen vast adres. U bent bij­voor­beeld bin­nen­vaart­schip­per of cir­cus­ar­tiest.
 • U gaat tij­de­lijk naar het bui­ten­land en wilt een adres in Ne­der­land hou­den. Dit kan al­leen als u kor­ter dan 8 maan­den weg­gaat.

Handig om te weten

 • Een brief­adres is al­leen een ad­mi­ni­stra­tief adres. U woont daar niet.
 • Krijgt u een brief­adres om­dat u tij­de­lijk geen woon­adres heeft? Dan moet u er al­les aan doen om uw si­tu­a­tie te ver­be­te­ren en een woon­adres te vin­den.
 • U kunt niet op een woon­adres én een brief­adres tegelijk in­ge­schre­ven staan.
 • Heeft u een woon­adres ge­von­den? Geef dan uw ver­hui­zing (adres­wij­zi­ging) door. U wordt au­to­ma­tisch van uw brief­adres uit­ge­schre­ven.

Wie is een briefadresgever?

Een briefadresgever stelt zijn/haar adres beschikbaar als briefadres. Niet iedereen kan briefadresgever zijn. Het moet een bestaand adres zijn van een natuurlijk persoon (iemand die in Nederland als ingezetene staat ingeschreven). Of een instelling die door het college van burgemeester en wethouders is aangewezen om op te treden als briefadresgever. Dat kan ook het adres van het stadhuis zijn.

De briefadresgever moet ervoor zorgen dat post bij de briefadresnemer terecht komt. Daarnaast moet een briefadresgever bereikbaar zijn voor de gemeente, om vragen te kunnen beantwoorden over het briefadres. Ook persoonlijk. Daarom kan een briefadres nooit een postbus zijn.

Geldigheid

Het verschilt per situatie hoe lang een briefadres geldig is. De einddatum van uw briefadres staat in de brief die u krijgt als uw aanvraag is goedgekeurd. Wilt u het briefadres ook na deze datum blijven gebruiken, dan moet u zelf een nieuwe aanvraag doen voordat het termijn verloopt.

Briefadres opzeggen

Heeft u iemand een briefadres verleend en wilt u dit stopzetten? Als hoofdbewoner kunt dat gemakkelijk online doen met een verklaring intrekking briefadres.

Nodig bij de aanvraag

De gemeente heeft zoveel mogelijk informatie nodig over de persoon aan wie u het briefadres heeft verleend. Bijvoorbeeld een e-mailadres, telefoonnummer of gegevens over familie. Hoe meer informatie u geeft, hoe sneller het briefadres kan worden stopgezet.

Na het indienen van de verklaring

 • De gemeente start een adresonderzoek.
 • Het briefadres blijft administratief bestaan tot het onderzoek klaar is. De persoon blijft op het adres ingeschreven, maar  kan het adres niet meer gebruiken.
 • Na het onderzoek krijgt u een brief waarin staat dat het briefadres wordt stopgezet en wanneer.

Direct regelen

Briefadres voor meerdere personen opzeggen? Vul dan per persoon een verklaring in.

Briefadres opzeggen met DigiD