Waterstofsubsidie

Er is een nieuwe subsidieregeling voor ondernemers voor het ombouwen van voer- en vaartuigen naar een waterstofaandrijving. Met deze subsidie geven we een impuls aan bedrijven, zoals in de scheepvaart en agri-sector, om meer gebruik te maken van waterstof. Hierdoor kunnen we de overgang maken naar een duurzame waterstofeconomie. 

Tot wanneer kunt u de waterstofsubsidie aanvragen?

Vanaf 20 april 2023 is het mogelijk om de waterstofsubsidie aan te vragen. Uw aanvraag moet uiterlijk 1 oktober 2024 bij ons binnen zijn. 

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

Een subsidie bedraagt maximaal 30% van de totale ombouwkosten zoals die blijken uit de ingediende offerte, met een maximum van € 50.000,-. 

Regeling en voorwaarden

De voorwaarden vindt u in de Subsidieregeling waterstof 2023-2024.

Aanvragen

Om de subsidie aan te vragen heeft u het volgende nodig:

 • een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (pdf). In het aanvraagformulier vragen we u de volgende bijlagen mee te sturen:
  • een beschrijving van de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
  • een kopie van de offerte voor het om bouwen van het betrokken fossiel aangedreven voer- of vaartuig of materieel naar een aandrijving volledig op waterstof;
  • een dekkingsplan voor de kosten van de ombouw van het fossiel aangedreven voer-, vaartuig of materieel naar een aandrijving volledig op waterstof;
  • een uittreksel uit de Kamer van Koophandel die niet ouder is dan 3 maanden;
  • een recente jaarrekening of ander financieel bewijsstuk waaruit de meest recente jaaromzet van de onderneming blijkt.
  • als de aanvrager niet gevestigd is in de Kop van Noord-Holland: bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de bedrijfsactiviteiten van de onderneming structureel worden uitgevoerd op de wateren grenzend aan de gemeenten in de Kop van Noord-Holland en dat daarbij een of meerdere havens in deze gemeenten structureel worden aangedaan.
  • Een de-minimisverklaring van de-minimissteun die uw onderneming over een periode van de twee voorgaande belastingjaren en het lopende belastingjaar heeft ontvangen.
  • Een volledige en gespecificeerde opgave van subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die al zijn of zullen worden ontvangen voor de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Stuur dit per e-mail op naar m.boeree@denhelder.nl.

Waterstofsubsie mogelijk dankzij Regiodeal

De waterstofsubsidie wordt mogelijk gemaakt dankzij de Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord- Holland. Met de Regio Deal werken het Rijk, provincie, regiogemeenten en andere (publieke en private) partners aan een toekomstbestendige regio.

Samen investeren we in innovaties op het gebied van waterstof en maritiem opkomende technologieën. En in kennis- en talentontwikkeling bij deze en andere innovaties. Zo werken we aan de groei van werkgelegenheid en de aanwezigheid van goed opgeleid personeel. Én scheppen we een solide voedingsbodem om uit te groeien tot een economisch ijzersterke regio.