Wet kwaliteitsborging

Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Dit kan gevolgen hebben bij het bouwen van een gebouw of ingrijpend verbouwen.

Sinds 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Bent u opdrachtgever voor een ingrijpende verbouwing of het bouwen van een gebouw, zoals een woning, winkel of bedrijfspand? Dan kan dit gevolgen voor u hebben. Op deze pagina leest u wat de wet inhoudt en wat dit voor u betekent. 

De Wkb in het kort

Om te zorgen voor een goede en veilige leefomgeving hebben we in Nederland veel regels. Een deel van deze regels geeft aan waar een bouwwerk aan moet voldoen. Bijvoorbeeld een stevige constructie en een goede brandveiligheid. Nu houdt de gemeente hier toezicht op, maar na de invoering van de Wkb wordt dit gedaan door een kwaliteitsborger. De kwaliteitsborger houdt toezicht op de bouw en zorgt ervoor dat het bouwwerk voldoet aan de regels. Pas wanneer de kwaliteitsborger akkoord geeft, kan het bouwwerk in gebruik worden genomen.

Meer informatie en een overzicht van erkende kwaliteitsborgers vindt u in het register kwaliteitsborging

Waarvoor geldt de Wkb?

De nieuwe wet geldt alleen voor bouwactiviteiten in de zogeheten gevolgklasse 1. Dit zijn eenvoudige bouwactiviteiten, waarbij beperkte risico’s verwacht worden als niet wordt voldaan aan de regels. 

Welke bouwwerken onder gevolgklasse 1 vallen, kunt u lezen op de pagina Bouwwerken in gevolgklasse 1 op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.

Het toezicht op de regels van bouwwerken die onder gevolgklasse 2 en 3 vallen, blijft de komende jaren bij de gemeente liggen. 

Wat betekent dit voor u?

Op de website van het Omgevingsloket kunt u controleren welke gevolgklasse voor uw bouwplan van toepassing is. 

Wanneer uw bouwplan onder gevolgklasse 1 valt, heeft u voor het bouwen van uw bouwwerk geen vergunning meer nodig. Een melding voldoet. U bent wel zelf verantwoordelijk voor het inschakelen van een kwaliteitsborger, die namens u toezicht houdt tijdens de bouwwerkzaamheden. U kunt ook uw aannemer vragen dit voor u te regelen. Zonder een kwaliteitsborger kan de bouw niet van start gaan. 

Als uw bouwplan onder gevolgklasse 2 of 3 valt, moet u een vergunning aanvragen voor het bouwtechnische gedeelte. Dit heet een omgevingsvergunning. Het toezicht op uw bouwactiviteit doet de gemeente. U hoeft in dit geval geen kwaliteitsborger in te huren.

Let op: in veel gevallen heeft u voor uw bouwplan wel een omgevingsvergunning nodig. Er wordt hierbij gekeken of u uw bouwwerk op de locatie mag bouwen, waar het gebouwd mag worden en welke eisen er worden gesteld aan de welstand. Dit staat los van de melding die gedaan moet worden voor het daadwerkelijk bouwen. 

Op de website van het Omgevingsloket vindt u hier meer informatie over. 

Voor- en nadelen

Wat zijn de belangrijkste voor- en nadelen van de nieuwe Wkb voor u als opdrachtgever?

Voordelen:

  • Door toezicht door onafhankelijke experts op de bouwplaats zelf wordt de bouwer gestimuleerd om een goede bouwkwaliteit te realiseren. 
  • Het nieuwe stelsel zorgt voor een duidelijke aansprakelijkheid voor bouwfouten door de bouwer. Dit verstevigt uw positie als opdrachtgever, zeker als er tijdens of na de bouw (bouwtechnische) problemen met het bouwwerk ontstaan.

Nadelen:

  • Als opdrachtgever bent u zelf verantwoordelijk voor het inschakelen van een onafhankelijk kwaliteitsborger. 
  • De opdrachtgever betaalt de kwaliteitsborger voor zijn rol in het bouwproces. Dit deel van de gemeentelijke leges vervalt hiermee. De kosten voor een kwaliteitsborger zijn niet bekend, maar proefprojecten wijzen uit dat de kosten hoger zijn dan de leges. 
Meer informatie

Meer informatie over de Wkb kunt u vinden via de volgende pagina’s: