Omgevingsplan

Onder de Omgevingswet gaat de gemeente Den Helder een omgevingsplan maken. In het omgevingsplan staan alle (juridische) regels voor onze fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan bomen, water, bodem, natuur, enzovoort. In het omgevingsplan staat wat wel en niet is toegestaan op een locatie, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, recreëren en ondernemen. Hieronder vindt u informatie over het omgevingsplan.

Wat is een omgevingsplan?

In het omgevingsplan staan alle (juridische) regels voor onze fysieke leefomgeving.  Denk hierbij aan bomen, water, bodem, natuur, enzovoort. Het omgevingsplan regelt daarmee welke activiteiten op een locatie zijn toegestaan en onder welke voorwaarden. Als voor zo’n activiteit nog een vergunning nodig is, wordt dit ook in het omgevingsplan aangegeven. Het omgevingsplan geldt voor het hele grondgebied van de gemeente Den Helder. In de volgende animatie krijgt u meer uitleg over het omgevingsplan. Let op: het omgevingsplan is nog in ontwikkeling. Kijk voor meer informatie onder het kopje Transitiefase Omgevingsplan. 

Relatie met omgevingsvisie en Omgevingswet

De regels in het omgevingsplan zijn opgesteld aan de hand van de doelen en ambities van de omgevingsvisie. De gemeente zal ook naar de omgevingsvisie kijken bij het beoordelen of er kan worden afgeweken van het omgevingsplan. De omgevingsvisie voor de gemeente Den Helder vindt u hier: www.denhelder.nl/omgevingsvisie. Het omgevingsplan en de omgevingsvisie zijn instrumenten van de Omgevingswet. Meer informatie over de Omgevingswet vindt u op www.denhelder.nl/omgevingswet

Omgevingsplan bekijken

Het geldende omgevingsplan van de gemeente Den Helder kunt u bekijken via omgevingswet.overheid.nl onder het kopje ‘Regels op de kaart’.

Op deze pagina kunt u door te zoeken op een adres of door een locatie aan te klikken precies zien welke regels er op deze locatie gelden. Vrijwel alle regels voor de fysieke leefomgeving zijn hier te vinden. Niet alleen van de gemeente, maar ook van bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap, Provincie en Rijksoverheid. U ziet automatisch de meest recente, geldende versie van de regels.

Oude versies inzien

Wilt u zien of er in het verleden andere regels golden voor een locatie of bent u benieuwd naar veranderingen in het omgevingsplan? Dan kunt u oudere versies van het omgevingsplan raadplegen via ‘Regels op de kaart’. Kies in het zoekmenu (linkerkant van het scherm) voor ‘Kies datum in het verleden’.

Belangrijk om te weten: een oudere versie van het omgevingsplan is niet meer geldig. U kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Zoek altijd in de meest recente, geldende versie om zeker te weten wat u wel of niet mag op een bepaalde locatie.

Verordening Fysieke Leefomgeving

De regels voor een aantal onderwerpen, zoals het kappen van bomen, het maken van een uitrit en het slopen of aanpassen van een monument, zijn nog niet opgenomen in het omgevingsplan. Tot dit het geval is kunt u de regels voor deze activiteiten terugvinden in de Verordening Fysieke Leefomgeving.

Kijk voor meer informatie over het omgevingsplan op www.iplo.nl.

Opstellen omgevingsplan

Om het omgevingsplan op te stellen (of aan te passen) volgt de gemeente een vaste juridische procedure. Deze procedure kan ook worden gevolgd om een initiatief of ontwikkeling door een derde (bijvoorbeeld een ondernemer of ontwikkelaar) mogelijk te maken, wanneer dit niet mogelijk is met een omgevingsvergunning. Wanneer u denkt dat dit voor uw initiatief/ontwikkeling geldt vragen wij u om contact op te nemen met de gemeente.

De procedure voor het opstellen van het omgevingsplan bestaat kort gezegd uit drie stappen:

  1. bekendmaken voornemen maken van het omgevingsplan;
  2. terinzagelegging ontwerp omgevingsplan;
  3. vaststelling omgevingsplan

1. Planvoornemen

De procedure voor de vaststelling van het omgevingsplan begint met een kennisgeving in het (digitale) gemeenteblad. Daarin staat dat de gemeente het voornemen heeft om een omgevingsplan te maken of te wijzigen. In deze kennisgeving staat ook hoe de gemeente Den Helder de participatie met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere bestuursorganen over het omgevingsplan zal vormgeven. Hier wordt verder invulling aan gegeven door het gemeentelijke participatiebeleid. 

2. Ontwerp-omgevingsplan

De volgende stap in de procedure is de terinzagelegging van het ontwerp van het omgevingsplan. De gemeente maakt de terinzagelegging van het ontwerp-omgevingsplan vooraf bekend in het digitale gemeenteblad. Iedereen heeft daarna zes weken de tijd om het ontwerp digitaal of op papier in te zien en hierop te reageren met een zienswijze. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. 

3. Planvaststelling

Na afloop van de terinzagelegging neemt de gemeenteraad van Den Helder een besluit over de vaststelling van het omgevingsplan. De ingediende zienswijzen worden bij dit besluit betrokken. Daarnaast moet bij de vaststelling van het omgevingsplan ook worden aangegeven hoe invulling is gegeven aan de participatie, hoe dit past binnen het gemeentelijke participatiebeleid en wat de resultaten zijn van het participatieproces.

De vaststelling van het omgevingsplan wordt wederom bekend gemaakt in het gemeenteblad. Daarna wordt het vastgestelde plan ter inzage gelegd. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend, worden over de planvaststelling en de beantwoording van hun zienswijze geïnformeerd. Het omgevingsplan treedt vier weken na bekendmaking van de vaststelling in werking.

Tegen het besluit tot vaststelling van een omgevingsplan kan binnen zes weken na de bekendmaking beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS).  

Transitiefase Omgevingsplan

Tijdelijk omgevingsplan 

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Gemeenten hebben dan nog niet de tijd gehad om het omgevingsplan vast te stellen. Maar hiervoor is door de Rijksoverheid een oplossing gevonden: het tijdelijke omgevingsplan.  De gemeente Den Helder heeft vanaf dat moment, net als iedere gemeente in Nederland, een tijdelijk omgevingsplan dat voor heel de gemeente geldt. 

In het tijdelijke omgevingsplan staan juridische regels die eerst in allerlei verschillende plannen stonden. Zo vervangt het omgevingsplan van Den Helder bijvoorbeeld alle bestemmingsplannen. Maar ook andere plannen met juridische regels, zoals uitwerkings- en wijzigingsplannen en beheersverordeningen. Deze worden allemaal vervangen door het omgevingsplan. In het omgevingsplan komen daarnaast zo’n 300 regels die tot 1 januari 2024 op nationaal niveau door de Rijksoverheid werden gesteld.

Het tijdelijke omgevingsplan heet zo omdat deze set van regels bedoeld is om te kunnen werken met de Omgevingswet, maar niet in alle gevallen goed aansluit op het nieuwe systeem van de Omgevingswet. 

Iedere gemeente heeft tot uiterlijk eind 2032 om alle regels in het tijdelijke omgevingsplan om te zetten in een volwaardig omgevingsplan dat aansluit op de Omgevingswet. 

Wat merk ik hiervan?

Als inwoner, ondernemer of andere belanghebbende merkt u niets van het tijdelijke omgevingsplan. De regels die u ziet wanneer u het actuele omgevingsplan bekijkt zijn de regels die op dat moment gelden. U ziet hierbij geen verschil in tijdelijke of nieuwe, volwaardige regels. Bij de overgang van het tijdelijke naar het volwaardige omgevingsplan behoudt u in principe altijd uw bestaande rechten. Wanneer de gemeente de regels gaat veranderen, informeren wij u hierover en krijgt u de kans om mee te praten voordat er een besluit wordt genomen. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje Opstellen omgevingsplan.

Verordening Fysieke Leefomgeving

De regels voor een aantal onderwerpen, zoals het kappen van bomen, het maken van een uitrit en het slopen of aanpassen van een monument, zijn nog niet opgenomen in het omgevingsplan. Tot dit het geval is kunt u de regels voor deze activiteiten terugvinden in de Verordening Fysieke Leefomgeving.

Kijk voor meer informatie over het omgevingsplan op www.iplo.nl.

Overgang tijdelijk naar volwaardig omgevingsplan

De overgang van het tijdelijke omgevingsplan naar het volwaardige omgevingsplan is een groot, complex project. We kiezen er daarom voor om deze overgang niet in één keer te doen, maar stapsgewijs. Op 28 maart 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders het Plan van Aanpak Omgevingsplan Den Helder (pdf) vastgesteld. Hierin staat hoe de gemeente tot en met 2029 in stappen overgaat naar het volwaardige omgevingsplan.