Handhaving omgevingsvergunningen

In veel gevallen is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van omgevingsvergunningen.

In veel gevallen is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van omgevingsvergunningen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van horeca-inrichtingen en bij evenementen.

Handhaving bij verleende vergunningen

Bij het verstrekken van een omgevingsvergunning wordt in de vergunning opgenomen wanneer u een melding dient te doen. Bij de vergunning treft u hiervoor de benodigde formulieren aan. De toezichthouders komen uw (bouw- of sloop-) project regelmatig controleren. Doet u iets niet volgens de regels, dan loopt u het risico dat u de werkzaamheden moet staken of in het ergste geval moet aanpassen of afbreken.

Handhaving bij niet-verleende vergunningen

Naast het toezicht op de verleende omgevingsvergunning houden zij ook toezicht op het uitvoeren van projecten zonder dat daarvoor een omgevingsvergunning is verleend. De toezichthouders houden daarvoor inspectierondes. Bij constateringen van overtredingen kunnen zij bepalen dat u direct de werkzaamheden moet staken of alsnog een vergunning moet aanvragen.

Handhavingsverzoek

Als het vermoeden bestaat dat ergens iets gebouwd, verbouwd, gesloopt of gebruikt wordt in strijd met de voorschriften van het omgevingsplan zonder dat de gemeente daarvoor toestemming heeft verleend, dan kan er een melding gedaan worden bij de toezichthouders of juridisch medewerkers handhaving van team Openbare Orde en Veiligheid (OOV).

Het is ook mogelijk om een handhavingsverzoek in te dienen. Een handhavingsverzoek moet schriftelijk aangevraagd worden. In het handhavingsverzoek moet een duidelijke omschrijving staan en voorzien zijn van naam, adres, ondertekening en datum. Als u een schriftelijk verzoek indient bij de gemeente dan zouden uw gegevens in een bezwaarfase bekend gemaakt kunnen worden bij de 'vermeende' overtreder . Een anoniem handhavingsverzoek wordt echter niet in behandeling genomen.

Verschil melding en handhavingsverzoek?

Zowel bij een melding als bij een verzoek om handhaving gaan wij onderzoeken of wij hiertegen kunnen optreden. Maar er zijn ook verschillen. Bij een verzoek om handhaving nemen wij een formeel besluit. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken en in beroep gaan. Bij een melding nemen wij geen formeel besluit, maar kijken we wel of wij iets met uw melding kunnen doen. Niet iedereen kan een handhavingsverzoek indienen. Daarvoor moet u belanghebbende zijn. Iedereen kan wel een melding doen, en dit kan ook anoniem. Een verzoek om handhaving kan niet anoniem worden gedaan.