Wat doet de Rekenkamer

De Rekenkamer onderzoekt het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur.

Een rekenkamer heeft op grond van artikel 182 van de Gemeentewet de taak om het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur te onderzoeken op doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid (deze begrippen zijn uitgewerkt in het document ‘Missie en werkwijze (pdf)’). Samengevat houdt de doelstelling van de rekenkamer in het toetsen van het functioneren van de gemeente zodat het toekomstig functioneren verbeterd kan worden.

In het filmpje hieronder licht de rekenkamer haar werkwijze toe.

Missie Rekenkamercommissie Den Helder

De Rekenkamer heeft de volgende missie:

De Rekenkamer wil met een open, positief-kritische houding, zorgvuldig en gedegen onderzoek doen. Op deze manier wil zij leer- en verbeterprocessen stimuleren en daarmee bijdragen aan het verbeteren van het bestuur en de organisatie van de gemeente, in het belang van de inwoners van Den Helder.

Verordening op de Rekenkamer Den Helder

De Rekenkamer werkt volgens de door de gemeenteraad vastgestelde ‘Verordening gemeentelijke rekenkamer Den Helder 2023’. De interne spelregels en de vergaderorde van de rekenkamer staan in het ‘Reglement van orde Rekenkamer Den Helder’. Beide regelingen zijn te vinden als bijlage van de ‘Missie en werkwijze’.

Objectief en onafhankelijk

Het werk van de rekenkamer kenmerkt zich door objectiviteit en onafhankelijkheid, dat wil zeggen onpartijdig en niet vooringenomen. De rekenkamer werkt primair voor de gemeenteraad, maar niet in opdracht van de gemeenteraad. De rekenkamer opereert onafhankelijk zowel ten opzichte van raad, college van burgemeester en wethouders en ambtelijke organisatie als ten opzichte van burgers, bedrijven en instellingen van Den Helder.

Onderzoek

De rekenkamer wil haar doel bereiken door onderzoek te (laten) doen en hierover te rapporteren. Onderzoeksrapporten zijn haar belangrijkste product. Gemiddeld worden per jaar twee à drie onderzoeken uitgevoerd en aan de gemeenteraad van Den Helder aangeboden.  De rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt en hoe zij dit doet, maar staat open voor suggesties en verzoeken voor onderwerpen van onderzoek. Indien u een suggestie heeft voor een relevant rekenkameronderzoek in Den Helder, kunt u dit aangeven op het betreffende gedeelte van de website.

Uw privacy

Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om uw persoonsgegevens te verwerken. De rekenkamer verwerkt uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de Uitvoeringswet Avg. Daarom heeft de rekenkamer in de privacyverklaring vastgelegd waarom en hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Contact

Contact met de Rekenkamer