Gemeentelijke organisatie

Meer informatie over de gemeentelijke organisatie.

De gemeente houdt zich bezig met zaken op het gebied van onder meer onderwijs, gezondheidszorg, welzijn, milieu, ruimtelijke ordening, cultuur, sport en recreatie.

De gemeenteraad

Volgens de Grondwet is de gemeenteraad het hoogste orgaan in een gemeente. De samenstelling van de gemeenteraad wordt eens per vier jaar bepaald op grond van de gemeenteraadsverkiezingen. In principe kan iedere inwoner van 18 jaar of ouder lid worden van de gemeenteraad. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Hoofdtaken van de gemeenteraad zijn het vaststellen van de hoofdlijnen van beleid en het toezien op de uitvoering daarvan.

Het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Ook zorgt het college voor het uitvoeren van landelijke regelingen. Als dagelijks bestuur is het college de eerst verantwoordelijke instantie voor de financiën van de gemeente. Het college is over het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan de gemeenteraad en kan door de gemeenteraad ter verantwoording worden geroepen. Het college wordt ondersteund door de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris is ook algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie. De gemeentelijke organisatie ondersteunt het bestuur in het maken en uitvoeren van het beleid.

Ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie bestaat uit de directie, opgaveteams en procesteams met een teammanager. U kunt de samenstelling van de organisatie bekijken in het organogram (pdf).

Hoe komt de gemeente aan geld?

De gemeente krijgt voor het grootste deel haar geld van de regering. Iedereen moet belasting betalen, van dit belastinggeld gaat een deel naar het zogenaamde gemeentefonds. Dit fonds wordt verdeeld over alle gemeenten in Nederland. Ook mag de gemeente zelf belasting heffen, zoals reinigingsrecht of onroerende zaakbelasting. Hoeveel belasting je moet betalen, wordt door de gemeenteraad besloten.