Collegeprogramma

In het collegeprogramma staat wat het college de komende jaren gaat doen en wil bereiken.

In het collegeprogramma staat wat het college van B&W de komende jaren gaat doen en wil bereiken. U kunt het collegeprogramma hieronder bekijken of downloaden als pdf.

Collegeprogramma bekijken (pdf)

Collegeprogramma gemeente Den Helder

Inleiding

Vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 Samenwerken in vertrouwen, aan vertrouwen willen gemeenteraad en college investeren in de toekomst, zonder voorbij te gaan aan de zorgen die vandaag leven. Bij deze ambities voor de toekomst zijn de inwoners het belangrijkst. Wij betrekken hen bij de wijze van uitvoering en stellen hen centraal. Hierbij investeren wij in elkaar en werken wij aan het wederzijds vertrouwen.

Onze inzet is gericht op de brede welvaart van de inwoners van onze gemeente. We willen daarom de effecten van onze inzet op de sociale, economische en fysieke doelstellingen meetbaar maken door op indicatoren te monitoren waarop we als gemeente daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen. Op die manier kunnen we laten zien dat we daadwerkelijk bijdragen aan de kwaliteit van leven van de inwoners en de kwaliteit van de leefomgeving. We organiseren inwonersbetrokkenheid om tot de juiste keuzes te kunnen komen. We vinden het daarbij belangrijk vertrouwen te winnen en te geven. We zullen zichtbaar aanwezig zijn in buurten om te weten wat leeft en speelt en om daarop goed te kunnen inspelen. We verbinden kennis en ervaringen van professionals en ervaringsdeskundigen om tot de juiste keuzes te komen.

In alle opgaven geldt dat we de verbinding zoeken met de gemeenteraad, onze inwoners, bedrijven en organisaties om in beleid en uitvoering aansluiting te vinden en te houden bij wat leeft en speelt. We laten ons informeren in werkbezoeken aan buurten, organisaties en instellingen en door gesprekken met stakeholders en bewoners. De gemeente moet een betrouwbare gesprekspartner zijn die haar afspraken nakomt. Het college wil een solide bestuurlijke samenwerkingspartner zijn.

Een andere rode draad door de opgaven is de regionale samenwerking door bundeling van krachten en het werken aan gezamenlijke prioriteiten. We benutten samenwerkingsverbanden zoals die tussen Alkmaar, Hoorn en Den Helder en platforms met andere gemeenten, zoals VNG-commissies en M50 (platform middelgrote gemeenten), om kennis uit te wisselen of voor de gemeentelijke inbreng in de voorbereiding van wet- en regelgeving in Den Haag.

De beschreven inzet is breder dan die van het coalitieakkoord. Wij kiezen daarvoor vanuit de ontwikkelingen die wij zien. Maar ook omdat er nieuwe wensen vanuit de gemeenteraad zijn vanuit amendementen en aangenomen en overgenomen moties. Daarnaast zijn er processen die lopen of waar wij het nodig achten om op te acteren. Deze onderwerpen hebben we meegewogen in de prioritering.

Samenwerkende gemeente

We vinden het belangrijk dat iedereen open en veilig zichzelf kan zijn. We zorgen ervoor dat minderjarigen kunnen meedenken over maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken van de gemeente Den Helder. We werken proactief aan een inclusieve samenleving, waarbij we drempels om mee te doen wegnemen. We laten zien dat we oprecht geïnteresseerd zijn in wat er binnen de gemeente speelt. Met de gemeenteraad werken we aan een manifest over de samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie. We bieden een goede dienstverlening aan onze inwoners en zijn een organisatie waar het aantrekkelijk is om te werken.

1. Inwoners moeten geen achterstand ervaren om mee te kunnen doen.

Waar werken we naartoe?

Met een doorlopende lokale inclusieagenda stimuleren we dat iedereen die dat wil, volwaardig deel kan uitmaken van onze samenleving en erbij hoort.

Inzet tot maart 2026

 1. We geven vorm aan de lokale inclusieagenda en monitoren de voortgang.
 2. De status van de toegankelijkheid van de gemeentewebsite is op niveau B in Q1 2023.
 3. We dragen het zijn van Regenboog Stad verder uit vanaf Q2 2023.
 4. We reiken jaarlijks de Kees de Jager-prijs uit voor een project dat inclusiviteit in Den Helder bevordert.
 5. Bij de ontwikkeling van beleid benaderen we ervaringsdeskundigen om mee te denken.

Mijlpalen besluitvorming in collegeperiode

 • Vaststellen van de lokale inclusieagenda in de gemeenteraad Q2 2023.
 • Besluit over de vorm van de Kees de Jager-prijs in Q2 2023. (College).
 • Inclusie krijgt in 2023 een hoofdstuk in het gemeentelijk strategisch personeelsbeleid. (College)

2. We benutten en stimuleren inwonersbetrokkenheid.

Waar werken we naartoe?

De gemeente staat zo dicht en zo laagdrempelig mogelijk bij onze inwoners.

Inzet tot maart 2026.

 1. We toetsen en ontwikkelen bestaande participatie-instrumenten door in 2023.
 2. We betrekken interne en externe partners in Q3 2023 bij het maken van een visie op de participatieverordening.
 3. In Q3 2023 ontwikkelen we de participatieverordening die onder andere voldoet aan de eisen van de Omgevingswet en het wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau.
 4. Bij de ontwikkeling van beleid betrekken we inwoners op een laagdrempelige wijze en zoeken we naar draagvlak. We laten ons inspireren door bewoners, uitvoerders, ervaringsdeskundigen bij elkaar te brengen. We nemen hun ideeën mee aan de voorkant van het beleidsproces.

Mijlpalen besluitvorming in collegeperiode

 • Vaststellen van startnotitie/uitvoeringsplan participatieverordening in de gemeenteraad Q1 2023.
 • Vaststellen van de participatieverordening in de gemeenteraad Q1 2024.

3. De jeugd denkt actief mee over de ontwikkeling van de Helderse samenleving.

Waar werken we naartoe?

We laten jongeren van dichtbij zien en ervaren dat je met participatie invloed kan uitoefenen op besluitvorming.

Inzet tot maart 2026

 1. Het ontwikkelen van een effectieve, hechte, diverse, actieve en zelfstandige Jongerenadviesraad, zodat de mening van jongeren wordt meegewogen in de bestuurlijke besluitvorming. Wij ondersteunen hen daarbij.
 2. De kinderburgemeester en kinderambassadeurs vormen samen met scholen een breed platform, zodat kinderen inspraak hebben op de door hen bepaalde thema’s. Het gaat dan om thema’s die gericht zijn op hoe de gemeente Den Helder omgaat met zwerfafval, armoede en een gezonde schoolmaaltijd.

Mijlpalen besluitvorming in collegeperiode

 • Evaluatie en besluitvorming over vervolg Jongerenadviesraad in de gemeenteraad Q1 2023.
 • Benoeming van de kinderburgemeester in Q3 2024 (college).

4. Aandacht voor het werkklimaat van de ambtelijke organisatie en een organisatie met een open houding naar raad en bewoners.

Waar werken we naartoe?

De inwoners van Den Helder waarderen de dienstverlening en de digitale faciliteiten van de gemeente gemiddeld met minimaal een zeven (in 2022 respectievelijk 5,9 en 6,3).

Inzet tot maart 2026

 1. Na de benoeming van de nieuwe gemeentesecretaris start een onderzoek naar de bedrijfsvoering. Daarbij betrekken we een begeleidingscommissie uit de gemeenteraad.
 2. We breiden de digitale dienstverlening van de gemeente verder uit.
 3. Voor 1 maart 2023 brengen we in kaart waar de organisatorische knelpunten en oplossingsrichtingen zitten inzake capaciteit en deskundigheid t.a.v. woningbouw. Op basis daarvan nemen we uiterlijk in Q3 2023 passende maatregelen.
 4. We houden jaarlijks een burgerpeiling Dienstverlening.
 5. We voeren tweejaarlijks een onderzoek naar de medewerkerstevredenheid uit.
 6. In Q4 2023 openen we in de voormalige basisschool De Vogelwei een volwaardige locatie waar de inwoners alle standaarddiensten kunnen afnemen. In de loop van 2023 betrekt MEE & De Wering een deel van deze locatie en er komen wooneenheden voor jongeren.
 7. De inrichting en opening van het nieuwe stadhuis op Willemsoord vindt plaats in Q3 2023.

Mijlpalen besluitvorming in collegeperiode

 • Vaststellen van de Datavisie in de gemeenteraad Q2 2023.
 • Vaststellen van het plan van aanpak voor het onderzoek naar de bedrijfsvoering vast in Q2 2023, na consultatie van de begeleidingscommissie (college).
Zorgzame gemeente

De gemeente zet zich in voor alle inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben en organiseert de fysieke en digitale toegang voor jong en oud zo laagdrempelig en dichtbij als mogelijk. We zijn erop gericht wachtlijsten weg te werken, zodat we hulp en ondersteuning snel, goed en betaalbaar kunnen aanbieden. We implementeren, monitoren en evalueren vastgesteld beleid zodat we continue leren en bijsturen. Samen met inwoners, maatschappelijke partners en de gemeenteraad werken we aan een eigentijdse visie op hulp en ondersteuning voor onze inwoners van -9 maanden tot 100+ jaar. Het zorglandlandschap passen we hierop aan. We helpen inwoners met financiële problemen weer orde op zaken te krijgen. We werken regionaal samen om lokaal maatwerk te kunnen bieden. We bieden maatwerk ook waar dat nodig is om mensen aan passend werk te helpen. We maken toekomstbestendige afspraken over Wmo-taxivervoer, huisvesting en de capaciteit van het COA en de dak- en thuislozenopvang.

5. We zetten structureel in op wijkgericht werken, armoedebestrijding en laaggeletterdheid door uitvoering te geven aan het reeds ingezette beleid.

Waar werken we naartoe?

Een altijd actueel beeld van de vragen en behoeften vanuit wijken en buurten en de daarop aansluitende (vaak eenvoudige) oplossingen die in de eigen leefomgeving verscholen liggen. Hierdoor doen steeds minder inwoners een beroep op betaalde hulp en ondersteuning, leven minder mensen in armoede en hebben onze inwoners geen onnodige schulden.

Inzet tot maart 2026

 1. In de sociale wijkteams borgen we de integrale toegang die we vormgegeven met onze partners in de wijk(steunpunten). Het college informeert de gemeenteraad halfjaarlijks over de doorontwikkeling van de wijksteunpunten en het Jongerenpunt door informatiebijeenkomsten en raadsinformatiebrieven.
 2. De sociale wijkteams gaan meer datagestuurd werken en werken in co-creatie met bewoners en partners.
 3. We zorgen voor toegankelijke informatie door teksten op B1-niveau te (her)schrijven. Via het Taalhuis Den Helder worden laaggeletterde inwoners doorverwezen naar passende en gratis ondersteuning.
 4. We herijken het lopende uitvoeringsplan schuldhulpverlening (looptijd tot 1/1/23).
 5. Met onze partners evalueren we het programma ‘Financieel Fit’ en andere middelen en verbeteren deze waar mogelijk.

Mijlpalen besluitvorming in collegeperiode

 • Vaststellen van het Uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 2023 - 2026 in de gemeenteraad Q2 2023.
 • Kadernota 2024: besluitvorming over de bijdrage van de gemeente aan het programma Financieel Fit (besluit gemeenteraad Q2 2023).

6. Een goed functionerende samenwerking voor preventieve voorzieningen

Waar werken we naartoe?

Verbinding tussen het medisch domein en het sociaal domein, waarin uitvoerende professionals elkaar weten te vinden met behulp van signaleringsinstrumenten.

Inzet tot maart 2026

 1. We nemen deel aan de regionale coalitie Kansrijke start: de preventieketen rondom de eerste 1000 dagen.
 2. Jaarlijks vragen we de specifieke uitkering (SPUK) aan rondom meerdere thema’s, waaronder Gezondheid en Sociale basis. Gekoppeld aan 22b.
 3. We ontwikkelen de werkwijze in en rond de wijksteunpunten waarbij (subsidie)partners integraal samenwerken, met aan de start van een traject het benoemen van een regisseur.
 4. We leggen afspraken vast over de samenwerking tussen organisaties die ingekochte diensten aanbieden en organisaties die gesubsidieerde algemene voorzieningen aanbieden.
 5. We evalueren de omgekeerde toets in Q1 2023. We informeren de gemeenteraad over de effecten die dit heeft op de wachtlijsten en de kwaliteit van dienstverlening.

Mijlpalen besluitvorming in collegeperiode

 • Vaststellen van het programma 2023/2024 over de brede SPUK-regeling (regeling specifieke uitkering, zie ook bewegen en sport) voor het bevorderen van de gezondheid, sport- en beweegstimulering, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis, in de gemeenteraad Q3 2023.
 • Besluitvorming over organisatie en financiering integrale aanpak wijksteunpunten en preventie (inkoop en subsidies) in de gemeenteraad Q2 2024.

7. Inzet op regionale samenwerking binnen het Sociaal Domein

Waar werken we naartoe?

Op een vijftal thema’s (arbeidsmarkt/participatie, Jeugd, Wmo, Onderwijs/ontwikkeling en publieke gezondheid) werken we regionaal (De Kop) of bovenregionaal samen.

Inzet tot maart 2026

 1. We ontwikkelen een regionaal expertteam voor complexe casuïstiek jeugdhulp.
 2. We geven uitvoering aan de Wet Inburgering en de aanpak van de jeugdwerkloosheid.
 3. We geven mede uitvoering aan het bovenregionaal plan Een Thuis voor Noordje: kleinschalige woonvoorzieningen voor jeugdigen met complexe zorgvraag.
 4. We starten in 2023 met het ontwikkelen van een nieuw inkoopbeleid Zorg te beginnen met die in het kader van de Wmo: van open house naar een begrensd aantal aanbieders. De regio contracteert een beheersbaar aantal aanbieders zodat adequaat toezicht en sturing op de uitvoering kan plaatsvinden. Per segment (clustering van in elkaars verlengde liggende producten) wordt het aantal zorgaanbieders bepaald: hoe complexer de problematiek in het segment, hoe minder aanbieders te contracteren.

Mijlpalen besluitvorming in collegeperiode

 • Vaststellen van het regionaal transformatieplan, met daarin onder andere de wijze waarop samenwerking in de inkoopstrategie wordt vormgegeven, in de gemeenteraad Q3 2024.

8. Samenhang in lokaal sociaal beleid, ook in relatie tot regionaal beleid

Waar werken we naartoe?

Veerkrachtige inwoners die gezonde keuzes maken.

Inzet tot maart 2026

 1. We bereiden een actueel beleidskader voor met daarin de wettelijk verplichte beleidsparagrafen voor gezondheid, participatie, armoede, onderwijs, jeugd en Wmo. Het beleidskader geven we zodanig vorm dat het de kapstok biedt voor specifieke uitvoeringsplannen gericht op schuldhulpverlening, dementiezorg en eenzaamheid.

Mijlpalen besluitvorming in collegeperiode

 • Vaststellen beleidskader sociaal beleid in de gemeenteraad Q4 2023. Koppeling met 9c.
 • Uitvoeringsplannen op schuldhulpverlening (Q2 2023 zie 5d), dementie (eerste helft 2024) en eenzaamheid (eerste helft 2024).

9. Zorg en veiligheid zijn met elkaar verbonden en kunnen we waarmaken door prioriteiten te kiezen.

Waar werken we naartoe?

Een integrale aanpak om kwetsbare inwoners en hun gezinnen de juiste zorg en ondersteuning te bieden en een veilige leefomgeving voor iedereen.

Inzet tot maart 2026

 1. We werken aan de doorontwikkeling van het Ketenhuis tot een centrale locatie waar de lokale en regionale complexe casuïstiek wordt besproken en gemonitord.
 2. We geven cybercriminaliteit prioriteit in de uitvoering van het veiligheidsbeleid.
 3. We voeren het vastgestelde uitvoeringsprogramma Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling NHN 2020-2023 uit. We nemen een besluit over de visie en de aanpak vanaf 2024, verbonden aan het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.
 4. We zorgen dat buurtbemiddeling beschikbaar is voor conflicten tussen bewoners en overlastsituaties.
 5. We pakken ondermijnende criminaliteit aan via bestuurlijk (handhavings)instrumentarium.

Mijlpalen besluitvorming in collegeperiode

 • Vaststellen van de opdracht voor de doorontwikkeling van het Ketenhuis, Q1 2023 (college).
 • Vaststellen van het beleidsplan Veiligheid in de gemeenteraad Q2 2023.
 • Vaststellen van de regionale visie en de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Q4 2023.

10. Het organiseren van begeleid en beschermd wonen

Waar werken we naartoe?

Naar een goed functionerende toegang tot beschermd wonen en afspraken met zorgpartijen en corporaties over de in-, door- en uitstroom en de begeleiding.

Inzet tot maart 2026

 1. We geven de samenwerking met Woningstichting Den Helder (WSDH) vorm in lijn met de vastgestelde prestatieafspraken 2022-2027.
 2. Er komt een commissie voor woningtoewijzing waarmee we in samenwerking met WSDH jaarlijks tien woningen met voorrang toewijzen aan de uitstroom uit begeleid wonen.
 3. Voor 1 februari 2023 informeren we de gemeenteraad over de uitkomsten van de gesprekken die moeten leiden tot afdoende opvang van dak- en thuislozen. Wij verwachten dat het aantal plekken moet worden uitgebreid.
 4. We realiseren uiterlijk in 2024 10 à 12 ankerplaatsen op een te huren/pachten locatie op Dirksz Admiraal.
 5. Voor vrijkomende panden met een maatschappelijke bestemming bekijken we conform de Woonzorgvisie of het wenselijk of noodzakelijk is of deze bestemming aan te passen om vestiging van begeleid wonen projecten zonder toegevoegde waarde te voorkomen.

Mijlpalen besluitvorming in collegeperiode

 • Besluitvorming over inkoop en bekostiging beschermd wonen/beschermd thuis in 2023.
 • Het college stelt in Q1 2023 het projectplan implementeren Ankerplaatsen vast. De benodigde investering wordt opgenomen in de Kadernota 2024 (besluit gemeenteraad Q2 2023).
Vitale gemeente

We werken samen met de gemeenteraad aan een positief imago van Den Helder door positieve zaken lokaal, maar ook landelijk, te benadrukken en onder de aandacht te brengen. De strategie Van Krimp naar Groei houden we vast. Kinderen in Den Helder groeien op met het perspectief dat ze de stad niet hoeven te verlaten voor hun ambitie of welbevinden. De inzet op een woningbouwprogramma, gericht op een veelzijdig woningaanbod, heeft prioriteit. We zetten in op een duurzaamheidsagenda om bij te dragen aan de energietransitie en om energiearmoede te voorkomen. We kiezen prioriteiten in onze economische agenda om vraag en aanbod in onze arbeidsmarkt goed op elkaar te laten aansluiten.

11. We werken aan flexibele woonoplossingen voor doelgroepen waarvoor zelfstandige huisvesting urgentie heeft.

Waar werken we naartoe?

De beschikbaarheid van flexibele woonoplossingen naast het aanbod in de reguliere huisvesting. De geclusterde woonvormen hebben een tijdelijk karakter en worden daarom relatief snel gerealiseerd.

Inzet tot maart 2026

 1. We krijgen de systematiek van flexibel wonen werkend door in te zetten op de ontwikkeling van flexibele woonconcepten en door regels voor toewijzen gericht op de doelgroep(en).
 2. We gaan met Noordwest Ziekenhuisgroep in gesprek hoe we de (eerste) huisvesting van hun nieuwe en/of tijdelijke medewerkers kunnen faciliteren.
 3. We stimuleren woonconcepten die aansluiten bij de vraag van jongeren en senioren.

Mijlpalen besluitvorming in collegeperiode

 • Vaststelling van de startnotitie flexibel wonen en arbeidsmigranten op De Dogger in de gemeenteraad Q2 2023.
 • Omgevingsvergunningen voor de ontwikkeling van concepten.
 • Besluitvorming over de ontwikkeling van een locatie voor huisvesting van 200-300 arbeidsmigranten in Q4 2023. (College).
 • Vaststellen van toewijzingsregels voor flexibele woonvormen in het college Q4 2023.

12. Een woningbouwprogramma voor de periode 2020 – 2030 waarmee tenminste 1500 woningen worden gerealiseerd

Waar werken we naartoe?

Een woningvoorraad die aansluit bij de vraag en doorstroming stimuleert.

Inzet tot maart 2026

 1. We ronden de ontwikkeling van de woonbuurt Willem Alexanderhof af.
 2. We realiseren woningbouwprojecten die nu in ontwerp- of realisatiefase zijn:
  Start realisatiefase Molenwerf Q2 2023, omgeving station Zuid en Tillenhof in 2025.
 3. We bereiden woningbouwlocaties voor: Spoorweghaven/Ruyghweg (start realisatiefase 2026), het Dijkkwartier (start realisatiefase na deze collegeperiode), het gebied Drs. Bijlweg (start met transformatie Drs. F. Bijlweg in 2023), Julianadorp Oost (start realisatiefase in 2025).
 4. We hebben de ambitie om de mogelijkheden van wonen boven winkels te benutten.

Mijlpalen besluitvorming in collegeperiode

 • Omgevingsvergunningen bouwplannen.
 • Besluitvorming op stedenbouwkundig schetsplan en financiële paragraaf project station Zuid, idem Tillenhof in de gemeenteraad Q1 2023.
 • Vaststellen startnotitie ontwikkeling gebied Drs. F. Bijlweg in de gemeenteraad Q2 2023.
 • Besluitvorming over de ontwikkelovereenkomsten Julianadorp/ONS in de gemeenteraad Q3 2023.
 • Vaststelling van het stedenbouwkundig plan en de grondexploitatie Ruyghweg in de gemeenteraad eerste helft 2024.
 • Vaststellen van de realisatieovereenkomst en het stedenbouwkundig plan in de gemeenteraad Q4 2023.
 • Vaststellen stedenbouwkundige plannen met bijbehorende grondexploitaties voor station Zuid en Tillenhof in de gemeenteraad eerste helft van 2024.
 • Vaststellen stedenbouwkundig plan voor de ontwikkeling van het Ruyghweggebied in de gemeenteraad eerste helft van 2024.

13. Aanpak voor buurten met sociale en/of fysieke vraagstukken die hen kwetsbaar maken.

Waar werken we naartoe

Veilige buurten met een goed gewaardeerde leefbaarheid.

Inzet tot maart 2026

 1. In een raadsinformatieavond in Q1 2023 bespreken we de voorgenomen richting alvorens we een startnotitie aanbieden.
 2. We stellen een programma vast gericht op de Visbuurt, waarin de problematiek is benoemd en de verbeteraanpak geformuleerd, en voeren dit uit.
 3. We bepalen de prioriteiten van alle buurten door middel van data-analyse.

Mijlpalen besluitvorming in collegeperiode

 • Vaststellen startnotitie kwetsbare buurten in de gemeenteraad Q2 2023.

14. Een ontwikkelstrategie verbonden aan de Omgevingsvisie

Waar werken we naartoe

Gebiedsontwikkelingen en grote projecten gaan we programmatisch aanpakken.

Inzet tot maart 2026

 1. We ontwikkelen Zeestad CV/BV door tot project-/programmaorganisatie. Koppeling met 23c.
 2. We geven de gebiedsontwikkeling Noordzeekust/Duinzoom vorm, volgend op de startnotitie verblijfsrecreatie (zie 17f) en visie Donkere Duinen/Mariëndal.
 3. We werken aan de gebiedsontwikkeling Maritiem Cluster (zie ook 20a).
 4. We starten de uitvoering van gebiedsontwikkeling woningbouw/ONS (zie ook 12c).
 5. Zeestad CV/BV werkt voor de gemeente aan de gebiedsontwikkeling Stadshart (zie ook 23).
 6. In een startnotitie formuleren we uitgangspunten voor gewenste en mogelijke maatregelen in het agrarisch gebied van de Koegraspolder ten aanzien van onder andere verblijfsrecreatie, verzilting, de uitbreiding van de fiets- en kanoroute en wat er nodig is om de agrarische bedrijven ontwikkelkansen te bieden voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering.
 7. We starten de gebiedsontwikkeling omgeving Drs. F. Bijlweg (zie ook 12c).
 8. In een startnotitie formuleren we de uitgangspunten voor het landelijk gebied ten noorden van de Huisduinerweg (Huisduinerpolder en Erfprins).

Mijlpalen besluitvorming in collegeperiode

 • Vaststellen van de Omgevingsvisie Den Helder in de gemeenteraad Q3 2023.
 • Besluit op de voortzetting van de exploitatie van Stadshart/Willemsoord door Zeestad vanaf 2024 in Q4 2023.
 • Vaststellen van een startnotitie voor de ontwikkeling Willemsoord als onderdeel van het stadshart en als plek voor het nautisch erfgoed in de gemeenteraad Q1 2023.
 • Vaststellen van het programma maritiem cluster/Nieuwediep/Nieuwewerk in 2023/2024.
 • Vaststellen van de startnotitie gebiedsontwikkeling omgeving Scholen aan Zee/Drs. J. Bijlweg in Q2 2023.
 • Vaststellen van de visie Donkere Duinen/Mariëndal in de gemeenteraad Q1 2023.
 • Vaststellen van de startnotitie Koegraspolder in de gemeenteraad Q1 2023.
 • Vaststellen van de startnotitie Huisduinerpolder in de gemeenteraad Q 3 2023.
 • Vaststellen van de visie Noordzeekust in de gemeenteraad Q3 2024.

15. Verbeteren van de bereikbaarheid van de regio en de stad per auto, fiets en openbaar vervoer.

Waar werken we naartoe?

Den Helder en de regio zijn goed bereikbaar per auto, fiets en openbaar vervoer en in de gemeente zijn aantrekkelijke wandelroutes om ook te voet de bestemming te bereiken.

Inzet tot maart 2026

 1. We continueren onze inzet in de regio voor het beperken van de toename van het autoverkeer. Dat doen we door niet direct in te zetten op nieuwe infrastructuur voor de auto, maar door te kiezen voor de inzet op alternatief vervoer en verduurzaming.
 2. We bevorderen het lange termijnperspectief van de N77 als alternatief voor de N99 en/of de route via de N240.
 3. We zetten in op het faciliteren van een waterstofvulpunt.
 4. Het aanbod van het fijnmazig geïntegreerd concept voor deelmobiliteit in de Noordkop en Den Helder zetten we voort.
 5. We starten met de realisatie van de doorfietsroutes Den Helder – Alkmaar en Den Helder – Den Oever nadat we deze hebben uitgewerkt en voorbereid.
 6. We zetten in op de voortzetting van de kustbus in samenwerking met de provincie en buurgemeenten.
 7. We zorgen voor voldoende fietsparkeervoorzieningen (wel en niet overdekt) in en rond het stadshart en bij de winkelcentra.
 8. Wij voeren een blauwe zone in op het terrein Willemsoord, waarbij ontheffingsmogelijkheden gelden voor werknemers van bedrijven in het stadshart en Willemsoord.

Mijlpalen besluitvorming in collegeperiode

 • Vaststellen van de startnotitie mobiliteit en bereikbaarheid in de gemeenteraad Q2 2023.
 • Nemen parkeerbesluit en overleg met Willemsoord BV voor uitvoeringsmaatregelen (Q2 2023) (college).
 • Herijking van de regionale businesscase mobipunten/deelmobiliteit in Q1 2024 (college).
 • Vaststellen van het lokaal en regionaal uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid in Q4 2023 (college).
 • Vaststellen van een actueel uitvoeringsprogramma Den Helder Fietsstad in Q4 2023.
 • Besluitvorming op een businesscase Hub (overstappunt tussen verschillende vervoerswijzen/ transferium) op Kooypunt/Kooyhaven eerste helft 2024.

16. We profileren Den Helder als aantrekkelijke stad om te wonen, te werken en te recreëren.

Waar werken we naartoe?

Uitbouwen van het positieve, stoere imago, waarmee Den Helder inwoners vasthoudt en trekt en arbeidsmarkt, woningmarkt en onderwijs elkaar versterken.

Inzet tot maart 2026

 1. We evalueren samen met het bedrijfsleven de samenwerking met stichting Citymarketing.
 2. We evalueren het uitvoeringsplan Helders Perspectief (behorende bij de vastgestelde strategie Van Krimp naar Groei).
 3. We stellen een nieuw uitvoeringsplan voor wonen, werken, leren en recreëren vast voor de periode 2024-2028 bij de strategie Van Krimp naar Groei en voeren dit uit. We willen inwoners immers vasthouden en trekken met goede voorzieningen op het gebied van wonen, onderwijs en vrije tijd (sport, uitgaan).
 4. We gebruiken het uitvoeringsplan Helders Perspectief als kader voor de nieuwe prestatieafspraken met stichting Citymarketing.
 5. We maken een plan waarmee we het ambassadeurschap richting geven met een afgebakende propositie vanuit het brede verhaal van stad en regio.

Mijlpalen besluitvorming in collegeperiode

 • Bespreking van de evaluatie van het uitvoeringplan Helders Perspectief (incl. de rol van topsport daarin) in de raadscommissie Q2 2023.
 • Bespreking van de evaluatie van de samenwerking met stichting Citymarketing in de raadscommissie Q2 2023.
 • Vaststellen van het nieuw uitvoeringsplan 2024-2028 in Q3 2023.
 • Vaststellen van meerjarige prestatieafspraken vanaf 01-01-2025 met stichting Citymarketing in Q3 2024.

17. Kansen benutten voor een impuls in het toerisme en meer overnachtingen in de verblijfsrecreatie door het faciliteren van nieuwe initiatieven.

Waar werken we naartoe?

Een actueel ruimtelijk en economisch kader waaraan we toeristische initiatieven kunnen toetsen.

Inzet tot maart 2026

 1. De regionale samenwerkingsafspraak Noord-Holland Noord voor destinatiemarketing zetten we in principe voort, maar wel met aanscherping van het regioprofiel voor De Kop en de marketingstrategie.
 2. In afstemming met het masterplan van SSN voor de strandslagen zoeken we naar mogelijkheden om het strand bereikbaar te maken voor inwoners met een fysieke beperking.
 3. We laten een risk-assessment uitvoeren door het NIVZ op de werkzaamheden van SSN en maken indien nodig op basis daarvan aanvullende afspraken op de vastgestelde BCF 2023-2025.
 4. Vanuit de visie Recreatie &Toerisme Noord-Holland 2030 werken we aan de Recreatie en Toerisme agenda voor de Kop – 2040.
 5. We zeten de tweejaarlijkse monitor Toerisme en Recreatie (laatste was over 2020) voort.
 6. We ontwikkelen een startnotitie Verblijfsrecreatie, mede als input voor de visievorming Noordzeekust (uit de regionale samenwerkingsagenda) en een op de omgevingsvisie aansluitende uitvoeringsagenda gericht op multifunctioneel gebruik van de kwaliteiten van de binnenduinrand/Duinzoom.
 7. We actualiseren het in 2017 vastgestelde uitvoeringplan Toerisme (bijlage bij het beleidskader), met specifieke aandacht voor strandrecreatie en -evenementen.
 8. In de Omgevingsvisie Den Helder borgen we de visie en ambitie voor de verblijfsrecreatie.

Mijlpalen besluitvorming in collegeperiode

 • Het risk-assessment strand agenderen in de raadscommissie Q1 2023.
 • Wensen en bedenkingen op meerjarenafspraken met de stichting SSN voor de periode 2026 – 2028 in de gemeenteraad 2025.
 • Vaststellen van de startnotitie Verblijfsrecreatie in de gemeenteraad Q2 2023.
 • Vaststellen van de agenda Recreatie en Toerisme voor de Kop – 2040 door het college Q1 2024
 • Vaststellen van het geactualiseerde beleidskader Toerisme in de gemeenteraad eerste helft 2024.
 • Vaststellen van het uitvoeringsplan Toerisme 2024-2027 tweede helft 2024 (college).

18. Faciliteren van evenementen en festivals

Waar werken we naartoe?

Een breed aanbod van evenementen en festivals, waarbij de gemeente instrumenten aanbiedt die helpen bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

Inzet tot maart 2026

 1. We faciliteren het evenement Sail in 2023 en de daarbij aansluitende lobby- en hospitality-activiteiten.
 2. We kennen jaarlijks in het vierde kwartaal evenementensubsidies toe.
 3. We herijken de in 2020 vastgestelde nadere regels bij de subsidieverordening evenementen in de eerste helft 2024. We kiezen voor jaarthema’s waar evenementen aan kunnen worden gekoppeld.
 4. In Q2 2023 stellen we het instrumentarium beschikbaar waarmee de organisatoren van evenementen zo min mogelijk werk hebben aan het voldoen aan de regels omtrent stikstofdepositie.
 5. We onderzoeken hoe we voor initiatiefnemers van evenementen de drempel kunnen verlagen zodat er jaarlijks een evenement georganiseerd kan worden op Willemsoord als hét evenemententerrein van Den Helder.
 6. We bevorderen dat Den Helder in deze raadsperiode gastgemeente is van een (inter)nationaal sportevenement.

Mijlpalen besluitvorming in collegeperiode

 • Vaststellen herijkte subsidieverordening evenementen tweede helft 2024.

19. We werken vanuit een economische agenda/visie.

Waar werken we naartoe?

Een goed ondernemersklimaat waar ondernemers van binnen en buiten Den Helder en de gemeente elkaar weten te vinden en samenwerken.

Inzet tot maart 2026

 1. We ontwikkelen een accountplan en voeren dit uit. In het accountplan gaan we in op activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de dienstverlening zoals professioneel accounthouderschap, structureel overleg met ondernemersverenigingen en meedoen aan acties zoals MKB vriendelijkste gemeente en de Dag van de ondernemer.
 2. Den Helder heeft een arbeidsmarkt met een paar grote werkgevers maar telt ook veel kleine ondernemingen en ZZP’ers. We hebben hier oog voor.
 3. We stellen een economische visie op die de ambities van het college voor economie samenvat en waar de horecavisie, het koersdocument retail en de havenvisie uitwerkingen van zijn. Dit doen we samen met de belangenorganisaties. De activiteiten en projecten die we ondernemen, krijgen hiermee focus en prioriteit. We hebben oog voor de belangrijke rol van kleine ondernemers en de ZZP’ers in de economie van onze stad.
 4. We geven een vervolg aan de door de vastgoedmanager opgestelde actieplannen voor Schooten Plaza en winkelcentrum Marsdiepstraat, na het bepalen van de financiële kaders. Onderdeel hiervan is het opstellen van een subsidieregeling voor de verdeling van al beschikbare middelen voor de winkelgebieden (renovatiefonds).
 5. In samenwerking met de horecasector ontwikkelen we een horecavisie.
 6. Vanuit het plan van de ondernemers van het Ravelijncentrum bepalen we het eigen financiële kader en het daarbij behorende gezamenlijke plan van aanpak.
 7. Binnen RPAnhn werken we in de convenantperiode tot en met 2025 samen aan en duurzame, ontwikkelingsgerichte en inclusieve arbeidsmarkt met de focus op kansrijke beroepen, Leven Lang Ontwikkelen en aandacht voor kwetsbare groepen.

Mijlpalen besluitvorming in collegeperiode

 • Vaststellen accountplan Q4 2023 (college).
 • Vaststellen economische visie/agenda in eerste helft 2024.
 • Vaststellen van de subsidieregeling renovatiefonds door de gemeenteraad Q3 2023.
 • Vaststellen van de horecavisie door de gemeenteraad Q4 2023.
 • Vaststellen van het koersdocument voor de retail door de gemeenteraad Q4 2023.
 • Vaststellen van het financiële kader voor het plan van aanpak Ravelijncentrum in Kadernota 2024 (besluit gemeenteraad Q2 2023).

20. Ontwikkelingskansen voor de haven benutten.

Waar werken we naartoe?

Een haven van Den Helder, waarin de Koninklijke Marine haar thuishaven heeft en de civiele haven een toekomstbestendig bedrijfsleven. Opgaven als de verbetering van de bereikbaarheid, klimaatadaptatie en de maritieme stadsontwikkeling worden in de gebiedsontwikkeling van de haven (maritiem cluster) in samenhang opgepakt. Port of Den Helder is in staat om het havengebied effectief en efficiënt te beheren.

Inzet tot maart 2026

 1. Binnen het Maritiem Cluster werken we naar een gebiedsvisie en vandaaruit aan een programmatische aanpak te beginnen met het cluster Nieuwe Diep/Nieuwewerk. We kiezen voor samenwerking, maar nemen vanuit onze gemeentelijke verantwoordelijkheid ook zelf initiatief.
 2. Met het raadsbesluit naar aanleiding van het Panteiarapport als uitgangspunt, werken we uit hoe om te gaan met de gronden op Kooypunt en Kooyhaven (samenhang met 15).
 3. De operators van de olie en gasplatformen en wind op zee vragen in toenemende mate aan betrokken partijen om zelf duurzaam te opereren. De luchthaven Den Helder is bezig met het verduurzamen van alle grondoperaties voor 2030. Waar zinvol en mogelijk zullen wij de luchthaven hierbij ondersteunen’
 4. We spelen een belangrijke en actieve rol bij de totstandkoming van een ‘waterstofeconomie’ voor de regio (waterstofproductie en -distributie en faciliteren offshore wind).
 5. We volgen kansen voor de ontwikkeling van een thoriumreactor.
 6. We verbinden de zuidwesthoek van Willemsoord via de te renoveren brug over de Boerenverdrietsluis met Buitenveld, zodat er een calamiteitenontsluiting beschikbaar komt.
 7. We maken een nieuwe havenverordening met een duidelijke rolverdeling tussen Port of Den Helder en de gemeente.
 8. We verkennen de mogelijkheden om in deze collegeperiode een tweede aandeelhouder voor Port of Den Helder te vinden.
 9. We onderzoeken de inzet van (structuur)fondsen van Rijk en Europa voor de ontwikkeling van het maritiem cluster.
 10. We zetten in op nieuwe werkgelegenheid vanuit het bovenregionale programma verkenning aanlanding wind op zee 2031-2040 vanuit een gedeelde visie van de Kopgemeenten.

Mijlpalen besluitvorming in collegeperiode

 • Vaststellen van de startnotitie Havenvisie in de gemeenteraad Q1 2023.
 • Afronden opstellen van de Havenvisie Q1 2023.
 • Vaststelling van de havenverordening in de gemeenteraad Q1 2024.

21. Werken vanuit een duurzaamheidsagenda.

Waar werken we naartoe?

Doelmatig en efficiënt werken aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen om in 2030 de CO2 uitstoot met 60% te verminderen.

Inzet tot maart 2026

 1. We ontwikkelen een duurzaamheidsagenda met haalbare en concrete doelstellingen en formuleren daarin de benodigde samenhang en inzet voor de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit en duurzame mobiliteit.
 2. We stellen een taskforce Duurzaamheid samen die met eigen budget onderzoek kan laten doen en voorstellen kan (laten) maken. De taskforce bestaat uit bewoners en ondernemers.
 3. We zetten de lopende inzet met jaarprogramma’s energieneutraal door.
 4. We faciliteren de uitrol van warmtenet vanuit een geothermiebron.
 5. We ontwikkelen instrumenten voor de verbetering van de duurzaamheidsprestaties van de woningvoorraad, gericht op eigenaren en huurders (bijvoorbeeld subsidies).
 6. We stellen normen vast voor basisveiligheid (klimaatadaptatie en biodiversiteit) door aan te sluiten bij elders gebruikte normen (zoals MRA klimaatbestendige nieuwbouw) en daardoor bij subsidieprogramma’s van provincie en rijk.
 7. We ontwikkelen een (wijkgericht) programma voor de bestrijding van energiearmoede door energiebesparende maatregelen.

Mijlpalen besluitvorming in collegeperiode

 • Omgevingsvergunning geothermie en warmtenet.
 • Bespreken van de contouren van de duurzaamheidsagenda in de raadscommissie Q2 2023.
 • Bespreken van de mogelijkheden hoe verenigingen, buurt- en dorpshuizen te verduurzamen in de raadscommissie eerste helft 2024.
 • Vaststellen van de Duurzaamheidsagenda in de gemeenteraad Q4 2023.
 • Besluitvorming op normen klimaatadaptatie en biodiversiteit in de gemeenteraad Q4 2023.
 • Besluit op budget voor taskforce Duurzaamheid in Kadernota 2024 (besluit gemeenteraad Q2 2023)
Leefbare gemeente

We bieden onze inwoners kansen op Leven Lang Leren door goede onderwijsfaciliteiten. We streven naar een breder onderwijsaanbod. Maatregelen om sport en bewegen te stimuleren vergroten de kans op een goede gezondheid. De openbare ruimte is ingericht voor deze activiteiten en is aantrekkelijk om te verblijven en elkaar te ontmoeten. Schoon, heel en veilig blijft daarbij het uitgangspunt. De kwaliteitsnorm daarvoor stellen we per gebied samen met ervaringsdeskundigen.

22. Maatregelen om sport en bewegen te stimuleren.

Waar werken we naartoe?

Een adequaat en kwalitatief goed aanbod van sportzalen. Voorzieningen voor buitensport zonder achterstallig onderhoud en passend bij de behoefte. Sportverenigingen houden evenementen en doen activiteiten die zorgen voor maximale betrokkenheid en deelname van inwoners. We zetten topsporters in om onze inwoners aan te moedigen tot sport en bewegen.

Inzet tot maart 2026

 1. We faciliteren het initiatief ONS, zodat de stap naar realisatie kan worden gezet. De ingebruikname zal naar verwachting na deze raadsperiode plaatsvinden.
 2. We maken een actieplan en doen een aanvraag in het kader van de in voorbereiding zijnde ‘specifieke uitkering ten behoeve van het bevorderen van de gezondheid, sport- en beweegstimulering, cultuurparticipatie en sociale basis’ (SPUK, ministerie VWS) als actualisatie van het lopende actieplan Sport. Gekoppeld aan 6b.
 3. We inventariseren het gebruik en de beschikbaarheid van sportzalen. Waar vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten, stimuleren en faciliteren we initiatieven.
 4. We zetten topsporters die zich met Den Helder identificeren in voor de marketing van onze stad. We zetten ook actief in op evenementen/activiteiten waarmee topsporters van buiten in Den Helder hun sport laagdrempelig presenteren aan onze inwoners. Gekoppeld aan 16b.
 5. We onderzoeken hoe we sportverenigingen kunnen faciliteren in de verduurzaming van hun voorzieningen.
 6. Met FC Den Helder ontwikkelen we in 2023 een plan van aanpak voor de accommodatie.
 7. In gesprek met Stichting Ondernemen aan Zee, sportverenigingen en buurthuizen bepalen we in 2023 de optimale inzet van het Ondernemersfonds voor deze organisaties óf hoe de bijdrage wordt gecompenseerd.
 8. We inventariseren de behoefte aan beweegtuinen en vragen de benodigde middelen aan in de Kadernota 2024.

Mijlpalen besluitvorming in collegeperiode

 • Bespreken realisatieovereenkomst tussen ONS en de gemeente Den Helder met daarin nadere afspraken over de rolverdeling bij ontwikkeling en realisatie in gemeenteraad Q3 2023.
 • Bespreken van de actualisatie van het actieplan behorende bij het in 2020 vastgestelde Beleidskader Sport ‘ Den Helder beweegt vooruit’ aansluitend op de SPUK-regeling: raadscommissie Q3 2023.
 • Vaststellen van een regeling Topsport (fonds) die aansluit bij de doelstellingen het beleidskader Sport en de gemeentelijke marketingdoelstellingen. De concept-regeling bespreken in de raadscommissie Q2 2023.
 • Bespreken van een plan van aanpak accommodatie FC Den Helder in de raadscommissie Q1 2023.
 • Besluitvorming in Kadernota 2024 op middelen voor beweegtuinen en voorzieningen die niet voorzien zijn in het meerjarenonderhoud of investeringsplan sport: vervangen materiaalloods De Linie (€ 100.000), ledverlichting sportparken (€ 150.000), bijdrage in plan van aanpak accommodatie FC Den Helder.

23. Een aantrekkelijk stadshart, waar mensen met plezier wonen en verblijven.

Waar werken we naartoe?

Ontwikkelen en beheren van het stadshart als continu proces, steeds inspelend op actuele ontwikkelingen.

Inzet tot maart 2026

 1. Willemsoord is het uitgaanscentrum dat bijdraagt aan een bruisend stadshart en maakt daar ook onderdeel vanuit. Gekoppeld aan 26f.
 2. We handhaven effectief op basis van sluitende regelgeving.
 3. We geven Zeestad cv/bv opdracht voor de herinrichting van het Breewaterplein. Koppeling met 14a.
 4. Met de horecaondernemers herijken we het horecaconvenant Willemsoord.

Mijlpalen besluitvorming in collegeperiode

 • Vaststellen van een startnotitie voor de ontwikkeling Willemsoord als onderdeel van het stadshart en als plek voor nautisch erfgoed in de gemeenteraad Q1 2023.
 • Beleidsregels terrassen en uitstallingen vaststellen in 2024 (college).
 • Aanwijzingen verboden drankgebruik en gevaarlijke voorwerpen in het horecagebied.
 • Kadernota 2024: beschikbaar stellen van de middelen voor de ontwikkeling Breewaterplein (besluit gemeenteraad Q2 2023).

24. Den Helder heeft een doorgaande leerlijn en gebouwen die daarbij passen.

Waar werken we naartoe?

Een brede coalitie van het onderwijs met bedrijven, organisaties en overheden die samenwerken aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een inspirerende en veilige omgeving.

Inzet tot maart 2026

 1. We bereiden jongeren via participatie in regionaal project Gouden Kans (maatschappelijke diensttijd) voor op maatschappelijke participatie.
 2. We vormen een Alliantie binnen het nationale programma Gelijke kansen in het onderwijs (looptijd tot eind 2024).
 3. We maken een uitvoeringsplan voorkomen vroegtijdig schoolverlaten.
 4. Tot en met 2025 geven we invulling aan de speerpunten Nationaal Plan Onderwijs voor het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs.
 5. De verbetering van de huisvesting van Scholen aan Zee, basisscholen de Lichtlijn en Prinses Margriet voeren we uit.
 6. We faciliteren de vergroening en het verbinden met de omgeving van schoolpleinen
 7. We zetten kenniswerkplaatsen continu in als middel om studenten mo/hbo kennis te laten maken met de arbeidsmarkt en de stad.
 8. We zien kansen om een associate degree (tweejarige hbo-opleiding gericht op praktijk) naar de stad te halen door het bedrijfsleven en het MBO met elkaar te verbinden.
 9. In 2024 stellen we samen met de onderwijsbesturen een nieuw integraal Huisvestingsplan op, als opvolger van het huisvestingsplan 2020-2024.
 10. In het kader van de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland werken we aan een onderwijsinfrastructuur die inhoudelijk aansluit op de andere programmalijnen van de Regio Deal (Innovatiecentrum METIP en waterstof).
 11. Met Scholen aan Zee onderzoeken we welke locatie voor de nieuwbouw in Den Helder het beste aansluit bij het programma van de school en de ambities tot samenwerking.
 12. Rond de locatie van Scholen aan Zee in Julianadorp ontwikkelen we met onze partners een doorgaande leerlijn van 0-16 jaar, ondersteund door passende voorzieningen.
 13. We subsidiëren de SAIL Den Helder Academy om scholen en onderwijsinstellingen (mbo, hbo en wo) te verbinden met dit evenement en de stad. Deze samenwerkingslijnen met de scholen benutten we om ze stevig te blijven binden aan onze stad.

Mijlpalen besluitvorming in collegeperiode

 • Vaststellen integraal Huisvestingsplan 2025-2029 in de gemeenteraad tweede helft 2024.

25. We onderzoeken hoe we vrijwilligers kunnen ondersteunen, door opleidingen en een centraal steunpunt vrijwilligers.

Waar werken we naartoe?

Inzet van vrijwilligers die toegerust zijn voor hun taak.

Inzet tot maart 2026

 1. We voeren ons beleid uit, dat is vastgelegd in de beleidsregel Subsidiering deskundigheidsbevordering vrijwilligers 2020.
 2. We brengen de mogelijkheden om vrijwilligerswerk (onder werktijd) onder werknemers te stimuleren onder de aandacht bij werkgevers in onze gemeente. Ook voor de ambtelijke organisatie brengen we de mogelijkheden in beeld.
 3. We continueren de subsidie Noordkopvoorelkaar, voor bemiddeling tussen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de gemeenten Schagen, Den Helder en Hollands Kroon.
 4. We laten zien dat we mantelzorgers waarderen door een gericht aanbod van activiteiten en een jaarlijks gebaar.

Mijlpalen besluitvorming in collegeperiode

 • Uiterlijk 2025 hebben wij het vrijwilligers convenant afgesloten.

26. We consolideren het huidige cultuuraanbod en zetten in op versterking van de kwaliteit van het erfgoed.

Waar werken we naartoe?

Een kwalitatief goed en financieel haalbaar aanbod van culturele voorzieningen en behoud en bescherming van erfgoed.

Inzet tot maart 2026

 1. We zoeken, in overleg met stichting De Nollen, naar mogelijkheden om het project De Nollen uiterlijk in 2025 af te ronden.
 2. We onderzoeken de mogelijkheid voor een verplichte sloopvergunning bij sloop van beeldbepalende panden.
 3. We onderzoeken de mogelijkheid om de Hindoetempel in 2024 aan te wijzen als gemeentelijk monument.
 4. We overleggen met kerkbestuurders over hoe om te gaan met de herbestemming van kerken.
 5. We ontwikkelen in 2024 (subsidie)beleid voor ons nautisch erfgoed (incl. het Reddingmuseum).
 6. In 2023 herijken we de afspraken met de stichting Erfgoed Den Helder met oog op professionalisering.
 7. We vervangen in 2023 de visie Cultuur en het beleidskader Cultuur (beide uit 2016) door een geactualiseerd beleidskader. Dat kader dient als basis voor meerjarenafspraken voor Triade, De Kampanje en Kopgroep Bibliotheken.
 8. We ontwikkelen in 2025 een subsidieregeling voor renovatie, restauratie en verduurzaming van monumentale panden, na besluitvorming over de vorming van een fonds daartoe.
 9. We ronden de restauratie van het brugwachtershuisje af in 2023.
 10. We zoeken het overleg met onze partners om tot een Jan Blankententoonstelling te komen, eind 2023.

Mijlpalen besluitvorming in collegeperiode

 • Vaststellen van de Startnotitie ontwikkeling Willemsoord, als onderdeel van het stadshart en als plek voor het nautisch erfgoed, in de gemeenteraad Q1 2023.
 • Vaststellen meerjarenafspraken culturele instellingen Triade, De Kampanje, Kopgroep Bibliotheken en LOS in de gemeenteraad Q4 2023.
 • Notitie om in de Kadernota 2025 de vorming van een monumentenfonds te kunnen afwegen in Q4 2023 (college).
 • Besluit bijdrage aan de ontwikkeling van een Jan Blankententoonstelling Q3 2023.

27. Inrichting en beheer van de openbare ruimte passend bij ambities.

Waar werken we naartoe?

In lijn met de ambities ten aanzien van klimaatadaptatie, biodiversiteit en leefbaarheid werken we aan een groene openbare ruimte en een groene inrichting van ontwikkelgebieden. Het onderhoud van de kapitaalgoederen is op orde. Het beheer volgt uit een visie waarin gebiedsgericht maatwerk uitgewerkt is.

Inzet tot maart 2026

 1. We vervangen het beleidskader Openbare Ruimte in nieuw perspectief (2017) door een actueel kader voor actualisering van beheers- en onderhoudsplannen van de openbare ruimte. Dit beleidskader en de Omgevingsvisie Den Helder zijn het uitgangspunt voor een op te stellen uitvoeringsplan voor de gebiedsgerichte aanpak van het onderhoud. We laten ons daarvoor aan de voorkant inspireren door gebruikers en uitvoerders met elkaar in gesprek te brengen: zij zijn ervaringsdeskundigen en weten waar we aan moeten denken.
 2. Het gebiedsgericht onderhoud zetten we voort in Tuindorp Oost en Kruiszwin Noord 1,2 (gereed Q1 2023) Kruiszwin Zuid 3,4,5, De Schooten Centrum en Visbuurt (gereed 2023), Schout en Schepenenbuurt (gereed Q4 2024).
 3. We ontwikkelen een groenvisie waarin kwaliteit boven kwantiteit (= aantal bomen) gaat. In deze visie houden we rekening met een uitbreiding van het aantal Tiny Forests. En we houden rekening met de uitgangspunten en basisveiligheidsniveaus die we vaststellen in het verlengde van de duurzaamheidsagenda (koppeling met 21).
 4. De steigers en de beschoeiing van het Helders kanaal (fase 2) krijgen in 2024 een opknapbeurt.
 5. We maken in 2023 beleid voor het faciliteren van de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de woongebieden.
 6. Voor de Zeeweg en het Admiraal Verhuellplein in Huisduinen maken we in 2023 een herinrichtingsplan, in lijn met de omgevingsvisie Huisduinen.
 7. We onderzoeken de mogelijkheden van een rolstoeltoegankelijk (Kees de Jager)pad in de Donkere Duinen, volgend op 14b.

Mijlpalen besluitvorming in collegeperiode

 • Vaststellen van het uitvoeringsplan losloop- en uitlaatgebieden in Q2 2023 (college).
 • Vaststellen van beleid laadinfrastructuur elektrische voertuigen in Q2 2023 (college).
 • Beheerplan van de kanoroute in Q2 2023 (college)
 • Vaststellen van de groenvisie als opmaat naar het beleidskader openbare ruimte in de gemeenteraad eerste halfjaar 2024.
 • Vaststellen van het beleidskader Openbare ruimte in de gemeenteraad eerste halfjaar van 2024.
 • Besluit op het uitvoeringsplan voor de gebiedsgerichte aanpak van het onderhoud in de gemeenteraad eerste helft 2024.
 • Kadernota 2024: benodigde middelen voor het opknappen van steigers en beschoeiing Helders Kanaal (besluit gemeenteraad Q2 2023).
 • Besluitvorming beheerplannen Groen en Wegen na vaststelling beleidskader en uiterlijk 2025 in verband met looptijd van de huidige plannen.

28. Inzet op dierenwelzijn.

Waar werken we naartoe?

Gemeentelijke inzet passend binnen en bij de uitgangspunten van de Wet Dieren.

Inzet tot maart 2026

 1. We werken aan de voorbereiding, de ruimtelijke procedure en de realisatie van de nieuwe wildopvang. Bij besluitvorming conform de mijlpalen vindt de oplevering plaats in 2025.
 2. We actualiseren in 2024 de Visie Dierenwelzijn en het bijbehorende uitvoeringplan als onderlegger voor de subsidie- en bekostigingsrelaties met Dierenambulance, Helderse Vallei/De Paddestoel en ‘t Schuthok.

Mijlpalen besluitvorming in collegeperiode

 • Realisatiebesluit wildopvang eerste helft 2024.
 • Vaststellen visie dierenwelzijn met uitvoeringsplan in gemeenteraad uiterlijk Q4 2024.