Publicatie ontwerp aanwijsbesluiten fase 4-definitief

Ontwerp-aanwijsbesluit ondergrondse- en bovengrondse containers week 17

Gepubliceerd op 26 april 2024

Ontwerp-aanwijsbesluit voor de plaatsing van ondergrondse en bovengrondse containers huishoudelijk restafval en PMD, papier en cocons voor GFE of aanwijzing op bestaande ondergrondse containers in de wijken Sluisdijk, Centrum, Visbuurt, Grachtengordel, Van Galenbuurt, Oostsloot, Willemsoord en Havenbuurt.

Gelet op:

 • het bepaalde in artikel 10.26 van de Wet Milieubeheer op basis waarvan de gemeenteraad in het belang van een doelmatig beheer in de afvalstoffenverordening kan bepalen dat huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld nabij elk perceel;

 • het bepaalde in artikel 9, tweede lid van de Afvalstoffenverordening Den Helder 2018, op grond waarvan het college kan aanwijzen via welk inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel plaatsvindt;

 • de uitgangspunten voor de locatiekeuze ondergrondse restafvalcontainers op afstand in Den Helder, welke zijn vastgesteld en herbevestigd door het college van burgemeester en wethouders bij besluit van respectievelijk 15 augustus 2017 en 12 februari 2019;

 • afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht waarin de uniforme openbare voorbereidingsprocedure is opgenomen, welke van toepassing is verklaard op de voorbereiding van dit besluit;

Overwegende dat:

 • het college van burgemeester en wethouders op 30 augustus 2016 heeft besloten tot het invoeren van een nieuw afvalinzamelingssysteem in Den Helder;

 • daartoe voor de wijken Sluisdijk, Centrum, Visbuurt, Grachtengordel, Van Galenbuurt, Oostsloot, Willemsoord en Havenbuurt een locatieplan is opgesteld, waarbij de voorgenomen locaties onder andere op basis van de 'uitgangspunten voor de locatiekeuze ondergrondse restafvalcontainers op afstand' zijn gekozen.

Neemt het college van burgemeester en wethouders van Den Helder het volgende ontwerpbesluit:

 1. 128 locaties voor ondergrondse en bovengrondse containers huishoudelijk restafval en PMD en papier en cocons voor GFE in respectievelijk 'Sluisdijkbuurt, Centrum, Visbuurt, Grachtengordel, Van Galenbuurt, Oostsloot, Willemsoord en Havenbuurt aan te wijzen, zoals aangegeven op de bij dit ontwerpbesluit behorende Adreslocatielijst en de tekeningen van het locatieplan;

 2. dat de locaties worden aangewezen als inzamelvoorziening voor de inzameling van restafval en PMD en GFE (voor hoogbouw) door de gebruikers van de percelen zoals opgenomen in de bij dit ontwerpbesluit behorende bijlage ‘naam bijlage’

 3. alvorens een definitief aanwijzingsbesluit te nemen, toepassing te geven aan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 4. het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken voor een periode van zes weken ter inzage te leggen, van 26 april 2024 tot en met 9 juni 2024, gedurende welke termijn zienswijzen door belanghebbenden naar voren kunnen worden gebracht en hiervan kennis te geven door middel van publicatie en het verzenden van een bewonersbrief;

 5. voor het inzien van het besluit en de tekeningen kan een afspraak worden gemaakt bij het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.


Indienen van zienswijze


Voordat wij een definitiefaanwijzingsbesluit nemen, bent u in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Dat is een reactie op het ontwerpbesluit, waarin u kunt aangeven met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. U kunt vanaf vrijdag 26 april 2024 gedurende zes weken een zienswijze indienen over het ontwerp-aanwijzingsbesluit.

 • Een zienswijze kunt u sturen naar postbus 36, 1780 AA Den Helder.

 • Het is ook mogelijk om met uw DIGID uw zienswijze in te dienen op de website van Den Helder, onder de tegel ‘AFVAL’.