Renovatie Koopvaardersschutsluis

De Koopvaardersschutsluis (KVSS) moet gerenoveerd worden. De renovatie vindt in 2023/2024 plaats.

De Koopvaardersschutsluis (KVSS) moet gerenoveerd worden. In 2015 zijn in de stalen damwanden gaten geconstateerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat een bacterie de damwanden aantast en dat de staaldikte van de wanden verder terugloopt. De renovatie vindt in 2023/2024 plaats. Daarna kan de Koopvaardersschutsluis weer 70 jaar mee.

Koopvaardersschutsluis
Koopvaardersschutsluis

Omvaarroute via de Boerenverdrietsluis

Tijdens de renovatie wordt de sluis voor een lange periode (ongeveer 9 tot 12 maanden) afgesloten voor het scheepvaartverkeer. De beroeps- en recreatievaart gaat tijdens de stremming van de Koopvaardersschutsluis via de Boerenverdrietsluis van de Waddenzee naar het Noordhollandsch Kanaal en andersom. Ook de haven van Den Helder blijft zo goed bereikbaar.

Boerenverdrietsluis
Boerenverdrietsluis

Plan voor een vlotte, veilige en verantwoorde omvaarroute.

De scheepvaart moet veilig en vlot kunnen omvaren met zo min mogelijk hinder voor de omgeving (waaronder het wegverkeer). Om dit te realiseren is er nauwe samenwerking met betrokken partijen, jachthavens, ondernemers en bedrijven aan de omvaarroute. In maart 2020 hebben gemeente Den Helder en provincie Noord-Holland een samenwerkingsovereenkomst ondertekend over de omvaarroute. Port of Den Helder heeft daarna in opdracht van gemeente Den Helder een plan van aanpak opgesteld voor het vaarwegmanagement en werkt nu aan een implementatieplan. Op dit moment worden een aantal onderzoeken uitgevoerd aan de kades van Willemsoord, rondom de diepte en zuigkracht van de omvaarroute, de nautische veiligheid en over de wachtplaatsen.

Stand van zaken maart 2022

De gesprekken met de provincie en RVB over de uitvoering van de renovatie van de Koopvaardersschutsluis en Boerenverdrietsluis  lopen nog. Recente studies van het bouwteam dat in opdracht van de provincie gestart is lijken aan te tonen dat de renovatiewerkzaamheden van de Koopvaardersschutsluis geheel zonder stremming uitgevoerd kunnen worden. Ten behoeve van de beoogde verlengingswerkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis die volgen op de renovatie, zal de sluis mogelijk tot maximaal 20 dagen gestremd hoeven worden.

Meer informatie leest u in Stand van zaken Koopvaardersschutsluis (pdf)

De aanpak voor de Boerenverdrietsluis en de daarbij horende planning is afhankelijk van een bestuurlijk besluit en wordt nog nader uitgewerkt. Naar verwachting worden gesprekken hierover in de zomer van 2022 afgerond.

Voorlopige planning

De renovatiewerkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis starten waarschijnlijk starten rond het najaar van 2022. Afstemming over de beste periode voor de verlengingswerkzaamheden vindt nog plaats. In ieder geval wordt rekening gehouden met de activiteiten van Sail Den Helder 2023.

Filmpje proefvaart omvaarroute Koopvaardersschutsluis

Zaterdagochtend 29 mei 2021 vond in Den Helder de eerste proefvaart plaats met een leeg zandschip. Deze proefvaart werd gehouden ter voorbereiding op een veilige en vlotte omvaarroute. Deze vaarroute is nodig als in 2023/2024 de Koopvaardersschutsluis wordt gerenoveerd. Bekijk op Youtube het filmpje van de eerste proefvaart.

Nieuwsbrief Renovatie Koopvaardersschutsluis

Vier keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief over de renovatie Koopvaardersschutsluis. Eerder verzonden nieuwsbrieven vindt u op de website van de provincie Noord-Holland:

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.kvssdenhelder.nl en www.oosterhof-holman.nl.