Ontwikkeling gebied station Den Helder Zuid

De gemeente is van plan om het gebied rondom Station Zuid te ontwikkelen.

De gemeente is van plan om het gebied rondom Station Zuid te ontwikkelen. Doel is om hier woningbouw te realiseren, het mobiliteitsknooppunt te versterken en om de sociale veiligheid en de openbare ruimte te verbeteren. Het college van burgemeester en wethouders heeft hierover al een besluit genomen in mei 2020. De gemeente wil deze ontwikkeling op basis van co-creatie aanpakken, dus samen met de buurt en andere belanghebbenden.

Ontwerpbijeenkomsten en reacties op 2 schetsvarianten

De afgelopen weken zijn er 2 rondes geweest van ontwerpbijeenkomsten. Na de eerste ronde van bijeenkomsten, eind oktober jl, heeft het ontwerpteam op basis van alle verzamelde ideeën en aandachtspunten een tweetal schetsvarianten gemaakt. Ook reacties van eerder, zoals reacties op de randvoorwaardenkaart, zijn hierin meegenomen. De twee schetsvarianten werden tijdens de tweede ronde van bijeenkomsten gepresenteerd. De bewoners konden aangeven welke variant hun voorkeur had en waarom. Ook in deze bijeenkomsten waren er mooie gesprekken en werden er allerlei ideeën meegegeven.

Reacties op de 2 schetsvarianten

Zowel tijdens de inloopbijeenkomsten op 19 november 2021 als via ingesprek.denhelder.nl hebben velen van u gereageerd op de schetsvarianten. Daar zijn we blij mee! Hieronder vindt u pdf-bestanden met een overzicht van de reacties en de geplakte stickers.

Vervolg

De reacties die op de twee schetsvarianten opgehaald, zowel fysiek als online, vertaalt het ontwerpteam naar een schetsontwerp voor het gebied rond Station Zuid. We hadden 10 december een derde bewonersbijeenkomst gepland met een eindpresentatie van het schetsontwerp. Deze is niet doorgegaan omdat de uitwerking meer tijd vraagt. Er vindt de komende tijd afstemming met NS, ProRail en Connexxion plaats omtrent de ideeën en schetsen. Wij verwachten dat we in het eerste kwartaal van 2022 met u wederom in gesprek gaan, waarbij u nogmaals kunt reageren op de verder uitgewerkte schetsen. Dan heeft de afstemming met NS, ProRail en Connexxion plaatsgevonden. Vervolgens komen wij bij u terug met de eindpresentatie van het Voorlopig ontwerp.  Wij verwachten dat dit ook in het eerste kwartaal van 2022 gaat plaatsvinden.

Download

Wat eerder is gebeurd

Randvoorwaardenkaart

In mei 2021 is het college van burgemeester en wethouders akkoord gegaan met de randvoorwaardenkaart als basis voor de co-creatie van gebiedsontwikkeling Station Zuid en is daarmee de basis voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Naar aanleiding van de presentatie van de randvoorwaardenkaart aan de raadscommissie op 9 juni 2021 is op 14 juni 2021 door de gemeenteraad een motie aangenomen om het Rehorstpark buiten de ontwikkeling te houden. De randvoorwaardenkaart is hierop inmiddels aangepast; het Rehorstpark valt nu buiten het plangebied.

In 2021 organiseren we eerst inloopbijeenkomsten en daarna ontwerpbijeenkomsten.

Ontwerpbijeenkomsten vrijdag 29 oktober

Op vrijdag 29 oktober 2021 hebben bewoners van De Schooten en andere belanghebbenden meegedacht over de ontwikkeling van het stationsgebied. Men kon zich inschrijven voor een middag- of een avondsessie. In beide sessies waren levendige gesprekken en discussies. Er kwamen veel ideeën naar voren voor de ontwikkeling van het gebied. In groepjes discussieerde men achtereenvolgens over verschillende thema’s, zoals typen woningen en wensen m.b.t. wonen in het stationsgebied, ‘Waar ben ik trots op in De Schooten?’ en ‘Welke route kies ik als ik bezoek ophaal van het station en ze meeneem naar een bijzondere plek in De Schooten? Zo passeerden bijvoorbeeld het Rehorstpark en de speeltuin bij de boerderij.

Het waren zeer geslaagde bijeenkomsten. Het ontwerpteam maakt op basis van alle verzamelde ideeën en aandachtspunten een aantal varianten voor het gebied rond het station. Hierin worden ook de reacties meegenomen die al eerder zijn gegeven, zoals op de randvoorwaardenkaart en reacties tijdens de inloopbijeenkomsten van eind oktober.

Deelnemers ontwerpbijeenkomst aan tafel

Meedenken en wensen ophalen

De afgelopen tijd heeft de gemeente in verschillende bijeenkomsten met (vertegenwoordigers van) direct omwonenden en enkele andere belanghebbende partijen gesproken over de opgave, het ontwikkelingsproces en de randvoorwaardenkaart. Op 8 juli 2021 was er een bijeenkomst voor direct omwonenden. Daarin gaf de projectleider een toelichting op wat er vooraf is gegaan, het waarom van een randvoorwaardenkaart en op de inhoud van deze randvoorwaardenkaart, inclusief een overzicht van de tot nu opgehaalde wensen uit eerdere overleggen.

Het was een eerste bijeenkomst in een serie van meerdere. Doel van de avond was de aanwezigen mee te laten denken en om bredere wensen uit de buurt op te halen. Deze wensen helpen de gemeente ook om de vervolgstappen vorm te geven. De komende tijd wil de gemeente de koers daarvoor gaan bepalen en daarbij inschatten welke bijeenkomsten nodig zijn om een vervolg te geven aan de gesprekken met de bewoners en andere belanghebbenden.