Ontwikkeling gebied station Den Helder Zuid

De gemeente is van plan om het gebied rondom Station Zuid te ontwikkelen.

De gemeente is van plan om het gebied rondom Station Zuid te ontwikkelen. Doel is om hier woningbouw te realiseren, het mobiliteitsknooppunt te versterken en om de sociale veiligheid en de openbare ruimte te verbeteren. Het college van burgemeester en wethouders heeft hierover al een besluit genomen in mei 2020. De gemeente wil deze ontwikkeling op basis van co-creatie aanpakken, dus samen met de buurt en andere belanghebbenden.

Ontwerpbijeenkomsten najaar 2021

In het najaar van 2021 zijn er 2 rondes geweest van ontwerpbijeenkomsten, in de kenniswerkplaats in het winkelcentrum Schooten Plaza. Na de eerste ronde van bijeenkomsten, 29 oktober 2021, heeft het ontwerpteam op basis van alle verzamelde ideeën en aandachtspunten een tweetal schetsvarianten gemaakt. De reacties van eerder, zoals reacties op de randvoorwaardenkaart, zijn hierin meegenomen. De twee schetsvarianten werden tijdens de tweede ronde van bijeenkomsten, op 19 november 2021, gepresenteerd. De bewoners konden aangeven welke variant hun voorkeur had en waarom. Ook in deze bijeenkomsten waren er mooie gesprekken en werden er allerlei ideeën meegegeven. Zowel tijdens de inloopbijeenkomsten in november als online via ingesprek.denhelder.nl hebben veel mensen gereageerd. Hieronder vindt u links naar de twee schetsvarianten en de binnengekomen reacties:

De reacties die op de twee schetsvarianten zijn opgehaald, zowel fysiek als online, heeft het ontwerpteam vertaald naar een schetsontwerp voor het gebied rond Station Zuid. We hadden op 10 december 2021 een derde bewonersbijeenkomst gepland met een eindpresentatie van het schetsontwerp. Deze is niet doorgegaan, omdat enkele belanghebbende partijen, zoals NS/ProRail, Provincie Noord-Holland, de Woningstichting en Stichting De Nollen verder overleg wensten over de eindschets. Dit proces hebben we afgelopen zomer afgerond en dit heeft invloed gehad op de eindschets die we aan de bewoners wilden presenteren. De inbreng uit de bewonersbijeenkomsten hebben we hierbij goed vastgehouden.

Inloopbijeenkomst 13 september 2022

Op 13 september 2022 was het zover; de inloopbijeenkomst waar bij zes gesprekstafels de eindschets, het stedenbouwkundig schetsplan, werd toegelicht en er vragen konden worden gesteld. De bijeenkomst werd goed bezocht, ook door bewoners die tijdens eerdere bijeenkomsten hadden meegedacht. De bewoners van de Schooten zijn met een brief uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Het schetsontwerp en de brief staan hieronder. Tijdens de bijeenkomst hebben bewoners gereageerd op het schetsplan. Deze opmerkingen zijn verzameld in een document dat ook hieronder staat.  

Vervolgstappen

Na de bijeenkomst van september leggen we de stedenbouwkundige eindschets ter besluitvorming voor aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Vervolgens werken we het inrichtingsplan en de bebouwingsvoorwaarden voor de bouwblokken verder uit. Parallel hieraan wordt het bestemmingsplan opgesteld. Ook in deze fase betrekken we de bewoners weer via bijeenkomsten om hun inbreng hierin mee te nemen.

De actuele stand van zaken vindt u op ingesprek.denhelder.nl. U vindt er ook informatie over de periodes waarin u kunt meedenken en meepraten over de gebiedsontwikkeling.  

Vragen?

Heeft u vragen over het project? Stuur dan een e-mail naar stationzuid@denhelder.nl.

Download

Wat eerder is gebeurd

Randvoorwaardenkaart

In mei 2021 is het college van burgemeester en wethouders akkoord gegaan met de randvoorwaardenkaart als basis voor de co-creatie van gebiedsontwikkeling Station Zuid en is daarmee de basis voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Naar aanleiding van de presentatie van de randvoorwaardenkaart aan de raadscommissie op 9 juni 2021 is op 14 juni 2021 door de gemeenteraad een motie aangenomen om het Rehorstpark buiten de ontwikkeling te houden. De randvoorwaardenkaart is hierop inmiddels aangepast; het Rehorstpark valt nu buiten het plangebied.

In 2021 organiseren we eerst inloopbijeenkomsten en daarna ontwerpbijeenkomsten.

Ontwerpbijeenkomsten vrijdag 29 oktober 2021

Op vrijdag 29 oktober 2021 hebben bewoners van De Schooten en andere belanghebbenden meegedacht over de ontwikkeling van het stationsgebied. Men kon zich inschrijven voor een middag- of een avondsessie. In beide sessies waren levendige gesprekken en discussies. Er kwamen veel ideeën naar voren voor de ontwikkeling van het gebied. In groepjes discussieerde men achtereenvolgens over verschillende thema’s, zoals typen woningen en wensen m.b.t. wonen in het stationsgebied, ‘Waar ben ik trots op in De Schooten?’ en ‘Welke route kies ik als ik bezoek ophaal van het station en ze meeneem naar een bijzondere plek in De Schooten? Zo passeerden bijvoorbeeld het Rehorstpark en de speeltuin bij de boerderij.

Het waren zeer geslaagde bijeenkomsten. Het ontwerpteam maakt op basis van alle verzamelde ideeën en aandachtspunten een aantal varianten voor het gebied rond het station. Hierin worden ook de reacties meegenomen die al eerder zijn gegeven, zoals op de randvoorwaardenkaart en reacties tijdens de inloopbijeenkomsten van eind oktober.

Deelnemers ontwerpbijeenkomst aan tafel

Meedenken en wensen ophalen

In de eerste helft van 2021 heeft de gemeente in verschillende bijeenkomsten met (vertegenwoordigers van) direct omwonenden en enkele andere belanghebbende partijen gesproken over de opgave, het ontwikkelingsproces en de randvoorwaardenkaart.

Voor een goede continue afstemming met de bewoners van De Schooten is in het voorjaar van 2021 de klankbordgroep ‘Gebiedsontwikkeling Station Zuid’ ingesteld, bestaande uit enkele zeer betrokken omwonenden en een delegatie uit het wijkcoördinatieteam. Met deze klankbordgroep wordt op passende momenten afgestemd. Brieven aan de buurt worden eerst ter beoordeling aan de klankbordgroep voorgelegd, het ontwikkelproces wordt met hen besproken en gezamenlijk wordt de definitieve aanpak bepaald.

Op 8 juli 2021 was er een hybride bijeenkomst voor direct omwonenden, vanuit MFC Boerderij De Schooten. Daarin gaf de projectleider een toelichting op wat er vooraf was gegaan, het waarom van een randvoorwaardenkaart en op de inhoud van deze randvoorwaardenkaart, inclusief een overzicht van de tot nu toe opgehaalde wensen uit eerdere overleggen.

Het was een eerste bijeenkomst in een serie van meerdere. Doel van de avond was de aanwezigen mee te laten denken en bredere wensen uit de buurt op te halen. De periode daarna is benut om mede op basis van de input van 8 juli 2021 de koers te bepalen voor het vervolgtraject met bewoners en andere belanghebbenden.