Ontwikkeling Tillenhof 2

De gemeente herontwikkelt het voormalige werkterrein van Rijkswaterstaat.

Tillenhof 2 is het voormalige werkterrein van Rijkswaterstaat en is al enkele jaren in bezit van de gemeente. Het terrein wordt tijdelijk gebruikt als piekparkeerplaats en het bestaande pand heeft de afgelopen jaren onderdak gegeven aan enkele antikraakfuncties.

In 2020 is de gemeente gestart met voorbereidingen op het herontwikkelen van dit terrein. De doelstellingen hierbij zijn: het opvangen van pieken in parkeren binnen Huisduinen, bijvoorbeeld op een drukke stranddag. En het realiseren van woningbouw, voor zover dit past. Bij de woningbouw ligt de focus op woningen voor ouderen.  
Belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van Tillenhof 2 zijn de stikstofbeperkingen in relatie tot het aanliggende Natura 2000-gebied.

Stand van zaken juni 2023

Op 23 januari 2023 is het stedenbouwkundig schetsplan voor de ontwikkeling van Tillenhof 2 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierbij was nog sprake van een tweetal subvarianten: met 55 parkeerplaatsen of met circa 30 parkeerplaatsen op Tillenhof 2. Tijdens de raadsbehandeling is een motie aangenomen om het recreatief parkeren binnen Huisduinen breder te beoordelen. Dit heeft geleid tot een parkeeronderzoek op diverse momenten in het voorjaar en een bijeenkomst op 19 juni jl. waarbij we de resultaten van het parkeeronderzoek hebben gepresenteerd met een aantal suggesties voor het recreatief parkeren in Huisduinen. Doel was het ophalen van meningen vanuit de dorpsbewoners over dit onderwerp aan de hand van een in te vullen vragenlijst. Dit heeft geleid tot de variant met circa 30 parkeerplaatsen op Tillenhof 2 tezamen met de wens om te komen tot een herinrichting van de Zeeweg.

De vrijgekomen locatie op Tillenhof 2 wordt ingevuld met extra woningen (naast de ingetekende 9 woningen van het vastgestelde stedenbouwkundig schetsplan). Hierbij geldt als randvoorwaarde het maximum van totaal 16 woningen totaal op Tillenhof 2, zoals aangegeven door de bewoners bij de voorgaande bijeenkomst van 12 oktober 2022.

Wij gaan op basis hiervan verder met de uitwerking van het ontwikkelplan van Tillenhof 2, te weten een uitgewerkt inrichtingsplan, nadere uitwerking van de extra bebouwing en randvoorwaarden voor deze bebouwing. Parallel daaraan maken we het ontwerp bestemmingsplan dat eind van het jaar in procedure gebracht zal worden. Tussentijds zullen we een bijeenkomst met de bewoners van Huisduinen organiseren om de stand van zaken te presenteren.

De herinrichting van de Zeeweg betreft nog geen genomen besluit. Hiervoor dient nog budget bijeengebracht te worden, waarbij fondsbijdragen van buiten de gemeente noodzakelijk zijn. Dat loopt momenteel.

Bijgevoegd treft u aan:

Bijeenkomst over de gebiedsontwikkeling van Tillenhof 2

Op 12 oktober 2022 heeft op Fort Kijkduin een bijeenkomst met de bewoners van Huisduinen plaatsgevonden over de gebiedsontwikkeling van Tillenhof 2. Het stedenbouwkundig schetsplan is gereed en moet nu verder uitgewerkt worden.

Doelen van deze bijeenkomst waren:

  • ophalen wensen met betrekking tot de uitwerking van de woningbouw op Tillenhof 2
  • ophalen wensen met betrekking tot de openbare ruimte op Tillenhof 2
  • verstrekken nadere informatie over stikstof, natuuronderzoek, biobased/circulair bouwen

Het delen van wensen en het vragen om nadere informatie was gedurende enkele weken in november jl. ook digitaal mogelijk via de website ingesprek.denhelder.nl. Wie niet bij de bijeenkomst kon zijn, kon op deze manier digitaal reageren.

In aanvulling op de bovenstaande doelen is deze bijeenkomst ook benut voor het ophalen van wensen met betrekking tot de Zeeweg en de zeedijk als inbreng voor een op te stellen programma van wensen ten behoeve van een eventuele herinrichting voor dit gebied. Anders dan bij de herontwikkeling van Tillenhof 2 is voor de Zeeweg/zeedijk (nog) geen sprake van een opdracht om dit feitelijk ten uitvoer te gaan brengen. Aangezien de parkeerbalans van Tillenhof 2 door een eventuele herinrichting van de Zeeweg aangepast zou kunnen worden is besloten om deze inventarisatie samen te laten vallen met de bijeenkomst voor Tillenhof 2.

Tillenhof 2 wordt hierdoor in 2 fasen opgedeeld:

  • de beoogde zone voor de woningbouw (fase 1, staat los van de Zeeweginventarisatie) en
  • de beoogde parkeerzone die deels zou kunnen transformeren naar woningbouw in samenhang met herinrichting van de Zeeweg indien het parkeren deels naar de Zeeweg kan worden verplaatst.

Gekozen stedenbouwkundig schetsplan Tillenhof 2

Afbeelding: Gekozen stedenbouwkundig schetsplan Tillenhof 2 ‘gedeeltelijk herstel landschap’ met hierin aangegeven de fase 1 (woningbouw, blauw) en fase 2 (recreatief parkeren) met hierbinnen de eventueel te transformeren deelfase van parkeren naar woningbouw (rood).

Met de keuze voor dit schetsplan is de hoofdindeling van het terrein vastgelegd, te weten:

  • parkeerplaats (55 bezoekersparkeerplaatsen, aantal is inclusief het roodomlijnde deel) in een duinbos;
  • woningen (geschikt voor ouderen) in een duinlandschap (precieze type en aantal is nog niet bepaald);
  • ontsluiting parkeren en woningen via Tillenhof;
  • een verbeterde wandelverbinding naar Fort Kijkduin.

Wat is er al gebeurd?

In juni 2021 hebben we een bijeenkomst gehad over de gebiedsontwikkeling van Tillenhof. Bij een presentatie aan de raadscommissie in diezelfde periode kwam het verzoek om een visie te ontwikkelen op parkeren in heel Huisduinen voordat we verder zouden gaan met de ontwikkeling van Tillenhof 2. In december 2021 is dit onderzoek afgerond. We hebben inmiddels daar een aanvulling op laten maken i.v.m. de relatie met de Zeeweg. Begin 2022 zijn we bezig geweest om mede op basis van het onderzoek de schetssuggesties van juni 2021 opnieuw tegen het licht te houden.

Vervolgens is er op maandag 14 maart 2022 een online bijeenkomst geweest waar we vier ontwikkelde schetssuggesties doornamen met geïnteresseerden uit het dorp. De schetssuggesties werden getoond en toegelicht en we hadden een gesprek hierover. Ook via ingesprek.denhelder.nl is gereageerd op deze schetssuggesties. Daarnaast hebben we reacties ontvangen via een bijeenkomst met direct omwonenden van Tillenhof 2, op 20 april 2022. Dit alles heeft geleid tot de selectie van het stedenbouwkundig schetsplan ‘gedeeltelijk herstel landschap’, dat nu verder uitgewerkt gaat worden zoals bovenstaand omschreven.

Onderstaand kunt u van elke bijeenkomst de bijbehorende presentatie bekijken:

Vervolgstappen

Op 27 november 2022 liep de reactietermijn op ingesprek.denhelder.nl af. Alle reacties, zowel de reacties van de bijeenkomst als op ingesprek.denhelder.nl, worden verzameld en meegewogen in de uitwerking van het stedenbouwkundig schetsplan. Zodra we een eerste planuitwerking hebben gemaakt, komen we bij u terug om de uitwerking met u te bespreken. Graag horen we dan opnieuw uw reacties, zodat we die kunnen meenemen en meewegen bij de definitieve uitwerking. Ook deze wordt aan u gepresenteerd.

Voor de actuele stand van zaken rondom dit project kunt u het beste naar ingesprek.denhelder.nl gaan. Op die site ziet u steeds de actuele status van dit project. Hier vindt u tevens informatie over de periodes waarin u kan meedenken en meepraten over de gebiedsontwikkeling.  

Vragen?

Heeft u vragen over het project? Stuur dan een e-mail naar tillenhof@denhelder.nl.