Ontwikkeling Maritiem cluster

Den Helder heeft veel aan zee gebonden activiteiten, zoals zeevaart, scheepsbouw of offshore (energie). Dit is het Maritiem cluster

Den Helder heeft veel aan zee gebonden activiteiten, zoals zeevaart, scheepsbouw, offshore (energie), havens, marine en maritieme dienstverlening. Dit is het Maritiem cluster.

Tegelijkertijd spelen er zaken die van invloed zijn op het Maritiem cluster. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met klimaatverandering en de dreiging van een stijgende zeespiegel? Welke mogelijkheden zijn er om de haven te verbinden aan ontwikkelingen als wind op zee? En wat betekent dat voor de toekomst van de haven en voor de aanwezigheid van de Koninklijke Marine in de stad? Deze vragen vereisen goede antwoorden, ook voor de langere termijn.

Volgende stap in de ontwikkeling Maritiem cluster

Er is een belangrijke nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van het gebied rondom de haven in Den Helder: het Maritiem cluster. De afgelopen maanden hebben de gemeente Den Helder, provincie Noord-Holland en de Koninklijke Marine -samen met andere belanghebbende partijen in de regio- gewerkt aan ontwikkelrichtingen voor de haven op de korte (2030) en lange termijn (2050). Het doel van de ontwikkelrichtingen is ervoor te zorgen dat het ook na 2050 goed en fijn wonen is in de kop van Noord-Holland. De regisseur van dit proces, AT Osborne, heeft de uitkomsten van het traject vastgelegd in de in april 2022 gepubliceerde rapportage: Ontwikkeling Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland, Toekomstbestendige stad en haven (pdf).

De toekomst van het Maritiem cluster Kop van Noord-Holland

Op Youtube kunt u een filmpje bekijken over de toekomst van het Maritiem cluster Kop van Noord-Holland.

Wat speelt er?

Er speelt veel in (de omgeving van) Den Helder. Klimaatverandering is een van de grootste toekomstige vragen. De energietransitie biedt grote kansen. Daarnaast spelen er zaken zoals bereikbaarheid van de stad, groei van de Marine en bevolkingskrimp. Aanleiding genoeg om te kijken wat de mogelijkheden zijn om het Maritiem cluster verder te ontwikkelen.

Nieuwsbrief

Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in het Maritiem cluster. Dat doen we via onze webpagina en nu ook via een nieuwsbrief. Via e-mail kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief Maritiem cluster. Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Nieuwsbrief Maritiem cluster NR 6 - 30 december 2022 - 2

De nieuwsbrief wordt verstuurd door de provincie Noord-Holland. In de privacyverklaring.op de website van de provincie Noord-Holland kunt u lezen hoe uw e-mailadres wordt verwerkt.

Ontwikkeling Maritiem cluster

De gemeente Den Helder, provincie Noord-Holland en de Koninklijke Marine hebben die handschoen opgepakt en werken samen aan de ontwikkeling van het Maritiem cluster in de Kop. Zowel voor de lange termijn, als voor de korte termijn. Voor de lange termijn (2050) bekijken we wat het gewenste langetermijnperspectief is voor dit gebied. Voor de korte termijn onderzoeken we welke maatregelen we de komende jaren al kunnen treffen. Uiteraard doen we dat niet alleen: we betrekken hierbij andere overheden en belangengroepen. Ook inwoners worden betrokken. In onderstaande afbeelding is te zien om welk gebied het gaat.

Kart van gebied maritiem cluster

Langetermijnperspectief

Om alle ontwikkelingsmogelijkheden in kaart te brengen, hebben we twee ontwerpbureaus gevraagd om een verkenning uit te voeren. Dat heeft zes ontwikkelscenario’s voor de ruimtelijke inrichting opgeleverd: droombeelden die inzicht en inspiratie bieden hoe de haven er in de toekomst uit kan zien.

Deze scenario’s leveren inspiratie voor de discussie over de ontwikkeling. Voor onszelf, maar ook om van andere overheden (zoals Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en buurgemeenten) én belanghebbenden te horen hoe zij de stip aan de horizon zien.

Deze input wordt nu opgehaald. Mede op basis hiervan wordt een voorstel voor de langetermijnperspectief ontwikkeld. Hierin staan de doelstellingen die gemeente, provincie en Koninklijke Marine nastreven. Deze doelen krijgen een plek in de omgevingsvisie van de gemeente.

Maatregelen korte termijn

Tegelijkertijd bekijken de overheden wat er al op korte termijn gerealiseerd kan worden. Hier lijken de beste kansen te liggen in de kernzone Nieuwe Diep – Nieuwe Werk. Mogelijke maatregelen zijn dan bijvoorbeeld het geschikt maken van de kades, het creëren van ruimte voor havengebonden activiteiten en maatregelen om het gebied klimaatbestendig te maken. Ook bekijken we waar nog nader onderzoek voor nodig is. En verbeteren we de bereikbaarheid.

Planning

Alle input moet in 2021 leiden tot een Bestuursakkoord tussen overheden, waarin zij de commitment en de intentie om er samen voor te gaan vastleggen.

Overige informatie

Regio Deal

Rijk, gemeente, provincie en private partijen werken daarnaast de komende jaren aan tal van projecten die innovatie en werkgelegenheid bevorderen. Hiermee dragen ze bij aan het versterken van de brede welvaart in de Kop. Dit is vastgelegd in de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland.

Kijk voor meer informatie op de pagina Regio Deal Maritiem cluster kop van Noord-Holland.

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid en de ontwikkeling van het Maritiem cluster zijn nauw met elkaar verbonden. Van een goede bereikbaarheid van de Kop van Noord-Holland en een goede doorstroming van het verkeer door Den Helder, profiteren meerdere partijen. Zo heeft het een positieve invloed op de bedrijfsvoering van de Koninklijke Marine, het havenbedrijfsleven en de Helderse binnenstad. Daarbij is een goede bereikbaarheid ook van belang voor het aantrekken van bedrijven en werknemers binnen het Maritiem cluster.

Partners

  • Gemeente Den Helder
  • Koninklijke Marine
  • Provincie Noord-Holland

Logo den helder, marine, provincie

Havenmonitor 2022

Een studie naar de economische betekenis van de Nederlandse zeehavens. De havenmonitor meet elk jaar de directe werkgelegenheid en toegevoegde waarde van alle zeehavens in Nederland. Bekijk de havenmonitor, gepubliceerd door Erasmus UPT. Met inzichten en alle cijfers over de economische betekenis van de Nederlandse zeehavens.

De Havenmonitor 2022 is een uitgave van het Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics (Erasmus UPT) in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De havenmonitor wordt in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Nederlandse zeehavenbedrijven gemaakt.
De Havenmonitor is dit jaar voor het eerst gezamenlijk in een document met de Maritieme Monitor en de Maritieme arbeidsmarktmonitor (pdf) gepubliceerd.

Aanvullend onderzoek bij de havenmonitor: economische betekenis Kop van Noord-Holland

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, gemeente Den Helder en Port of Den Helder hebben aanvullend de economische waarde van specifiek de haven van Den Helder laten onderzoeken. Aanvullend onderzoek op de havenmonitor (pdf) geeft inzicht in de totale economische betekenis van de haven van Den Helder voor de bredere regio. De haven van Den Helder laat een lichte stijging zien in toegevoegde waarde en omzet, regionaal zijn de cijfers nagenoeg gelijk aan het jaar ervoor.

Contact

Heeft u ideeën voor dit gebied of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar ontwerp-maritiem-cluster@noord-holland.nl. U krijgt dan zo snel mogelijk reactie. Pers kan contact opnemen met Maria de Wit, communicatieadviseur gemeente Den Helder, m.de.wit@denhelder.nl, 06-337 623 09.