Ontwikkeling Maritiem cluster

Den Helder heeft veel aan zee gebonden activiteiten, zoals zeevaart, scheepsbouw of offshore (energie). Dit is het Maritiem cluster

 Den Helder heeft veel aan zee gebonden activiteiten, zoals zeevaart, scheepsbouw, offshore (energie), havens, marine en maritieme dienstverlening. Dit is het Maritiem cluster.

Tegelijkertijd spelen er zaken die van invloed zijn op het Maritiem cluster. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met klimaatverandering en de dreiging van een stijgende zeespiegel? Welke mogelijkheden zijn er om de haven te verbinden aan ontwikkelingen als wind op zee? En wat betekent dat voor de toekomst van de haven en voor de aanwezigheid van de Koninklijke Marine in de stad? Deze vragen vereisen goede antwoorden, ook voor de langere termijn.

Akkoord Defensie, Noord-Holland en Den Helder over ontwikkeling haven en regio

Staatssecretaris Christophe van der Maat, gedeputeerde Rosan Kocken en wethouder Pieter Kos ondertekenden op 29 juni 2023 het bestuursakkoord “Ontwikkeling Maritiem cluster Den Helder.

In het akkoord staat beschreven op welke manier zij de komende jaren willen investeren in de haven, de stad en daarmee ook in de regio. Met het akkoord worden bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio verbeterd en krijgt de Koninklijke Marine meer ruimte om te groeien. Ook de kansen die de energietransitie biedt en de economische ontwikkelingen die nodig zijn in de regio, zijn onderdeel van het akkoord. Het Hoogheemraadschap, dat op korte termijn aan de slag gaat met de waterveiligheid van het gebied, tekende ook mee. 

Om de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren, kijken we naar de renovatie en verplaatsing van bruggen in de stad en de ontwikkeling van een logistieke hub op Kooypunt/Kooyhaven. Beide met het doel om de verkeersdrukte in de stad te verminderen. 

Wethouder Pieter Kos is blij met deze mijlpaal: Met de ondertekening van dit bestuursakkoord voor de haven leggen we een stevig fundament voor de toekomstige groei en bloei van onze gemeente. Samen zetten we koers naar een duurzame en welvarende haven, waar innovatie, economische kansen én een leefbare omgeving hand in hand gaan. Dit akkoord is een krachtig signaal van de betrokken partijen voor de ontwikkeling van een sterke en veerkrachtige haven.

Bekijk hier het bestuursakkoord Maritiem cluster (pdf) en het Voornemen tot Integrale ontwikkeling Maritiem cluster (pdf)
 

Nieuwe haven Marine Den Helder

Wat speelt er?

Er speelt veel in (de omgeving van) Den Helder. Klimaatverandering is een van de grootste toekomstige vragen. De energietransitie biedt grote kansen. Daarnaast spelen er zaken zoals bereikbaarheid van de stad, groei van de Marine en bevolkingskrimp. Aanleiding genoeg om te kijken wat de mogelijkheden zijn om het Maritiem cluster verder te ontwikkelen.

De gemeente Den Helder, provincie Noord-Holland en de Koninklijke Marine hebben die handschoen opgepakt en werken samen aan de ontwikkeling van het Maritiem cluster in de Kop van Noord-Holland. Uiteraard doen we dat niet alleen: we betrekken hierbij andere overheden en belangengroepen. Ook inwoners worden betrokken. In onderstaande afbeelding is te zien om welk gebied het gaat.

Kart van gebied maritiem cluster

Ontwikkeling haveneconomie en maritieme stadsontwikkeling

De ontwikkeling van het Maritiem cluster met verschillende partijen biedt kansen om zowel de haveneconomie als de maritieme stadsontwikkeling een stevige impuls te geven. Dit alles doen we om te komen tot een Toekomstbestendige stad en haven voor de Kop van Noord-Holland. Dat betekent dat we niet alleen kijken naar Den Helder, maar ook naar gemeenten Texel, Hollands Kroon, Schagen en verder, met thema’s als bereikbaarheid, toerisme, leefomgeving en duurzame energie. De strategisch gelegen haven van Den Helder en het grotere Maritiem cluster kan en wil daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de nationale belangen energietransitie en nationale veiligheid. Dit is niet alleen belangrijk voor Nederland, maar ook voor de regio en Den Helder. Een sterk Maritiem cluster betekent namelijk ook een sterke regio, met meer bedrijvigheid, werkgelegenheid, kennis en daarmee ook een sterker vestigingsklimaat voor bewoners en ondernemers.

Wat kan al op kortere termijn gerealiseerd worden? Hier lijken de beste kansen te liggen in de kernzone Nieuwe Diep – Nieuwe Werk. Mogelijke maatregelen zijn dan bijvoorbeeld het geschikt maken van de kades, het creëren van ruimte voor havengebonden activiteiten en maatregelen om het gebied klimaatbestendig te maken. Ook bekijken we waar nog nader onderzoek voor nodig is. En verbeteren we de bereikbaarheid.

Video Maritiem cluster Kop van Noord-Holland

Op YouTube kunt u een filmpje bekijken over de toekomst van het Maritiem cluster Kop van Noord-Holland.

Nieuwsbrief

Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in het Maritiem cluster. Dat doen we via onze webpagina en nu ook via een nieuwsbrief. 

In de elfde editie van de nieuwsbrief Maritiem cluster kunt u lezen over de start van de planuitwerking van de vijf deelprojecten: de projectleiders lichten ‘hun’ deelproject van het Maritiem cluster nader toe. U vindt ook een kort verslag van de rondleiding raadsleden bij de renovatie kade Het Nieuwe Werk. En een artikel over de verkenning door Statkraft rond groene waterstof in Den Helder. Op 7 mei jl. kwamen de colleges van de gemeente Hoorn en Alkmaar naar Den Helder en kregen een presentatie over het Maritiem cluster. Een kort verslag daarvan vindt u ook in deze nieuwsbrief. 

De nieuwsbrief wordt verstuurd door de provincie Noord-Holland. In de privacyverklaring.op de website van de provincie Noord-Holland kunt u lezen hoe uw e-mailadres wordt verwerkt.

Via e-mail kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief Maritiem cluster. Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. 

Planning

Alle input heeft geleid tot een Bestuursakkoord tussen overheden in 2023, waarin zij de commitment en de intentie om er samen voor te gaan hebben vastgelegd.

Overige informatie

Regio Deal

Rijk, gemeente, provincie en private partijen werken daarnaast de komende jaren aan tal van projecten die innovatie en werkgelegenheid bevorderen. Hiermee dragen ze bij aan het versterken van de brede welvaart in de Kop. Dit is vastgelegd in de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland.

Kijk voor meer informatie op www.kopregio.nl.

Partners

  • Gemeente Den Helder
  • Ministerie van Defensie/ Koninklijke Marine
  • Provincie Noord-Holland

Havenmonitor 2023

De havenmonitor, gepubliceerd door Erasmus UPT, meet elk jaar de directe werkgelegenheid en toegevoegde waarde van alle zeehavens in Nederland. 

In het afgelopen jaar is er sprake van een significante groei in alle regio’s. In Noord-Holland Noord is de toegevoegde waarde van de haven van Den Helder gestegen met ruim 35% naar 471 miljoen euro. Deze sterke toename is voornamelijk het gevolg van de hoge gasprijzen, maar ook andere ontwikkelingen. De werkgelegenheid is toegenomen naar 2860 werknemers, wat een duurzame ontwikkeling laat zien. De bedrijvigheid laat het bredere regionale karakter van de haven van Den Helder zien.

Economische impact Haven Den Helder op de regio toegenomen

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, gemeente Den Helder en Port of Den Helder hebben aanvullend de economische waarde van specifiek de haven van Den Helder laten onderzoeken (pdf). Dit aanvullend onderzoek op de havenmonitor (pdf) geeft inzicht in de totale economische betekenis van de haven van Den Helder voor de bredere regio. 

Uit dit onderzoek blijkt dat de invloed van de haven strekt verder dan het havengebied, met significante werkgelegenheid bij bedrijven in de gehele regio. Mondiale ontwikkelingen beïnvloeden uiteraard de activiteiten. In 2022 was er sprake van herstel na Covid. De wereldwijde energie- en grondstoffencrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne heeft ook invloed op de cijfers. Dit is zichtbaar door de hogere toegevoegde waarde van de haven. Ook de werkgelegenheid heeft zich hersteld. Na jaren van afname, zien we nu een toename in het aantal werknemers.

Meer informatie vindt u op de website van Port of Den Helder.