Ontwikkeling Maritiem cluster

Den Helder heeft veel aan zee gebonden activiteiten, zoals zeevaart, scheepsbouw of offshore (energie). Dit is het Maritiem cluster

 Den Helder heeft veel aan zee gebonden activiteiten, zoals zeevaart, scheepsbouw, offshore (energie), havens, marine en maritieme dienstverlening. Dit is het Maritiem cluster.

Tegelijkertijd spelen er zaken die van invloed zijn op het Maritiem cluster. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met klimaatverandering en de dreiging van een stijgende zeespiegel? Welke mogelijkheden zijn er om de haven te verbinden aan ontwikkelingen als wind op zee? En wat betekent dat voor de toekomst van de haven en voor de aanwezigheid van de Koninklijke Marine in de stad? Deze vragen vereisen goede antwoorden, ook voor de langere termijn.

Nieuwe haven Marine Den Helder

Wat speelt er?

Er speelt veel in (de omgeving van) Den Helder. Klimaatverandering is een van de grootste toekomstige vragen. De energietransitie biedt grote kansen. Daarnaast spelen er zaken zoals bereikbaarheid van de stad, groei van de Marine en bevolkingskrimp. Aanleiding genoeg om te kijken wat de mogelijkheden zijn om het Maritiem cluster verder te ontwikkelen.

De gemeente Den Helder, provincie Noord-Holland en de Koninklijke Marine hebben die handschoen opgepakt en werken samen aan de ontwikkeling van het Maritiem cluster in de Kop van Noord-Holland. Uiteraard doen we dat niet alleen: we betrekken hierbij andere overheden en belangengroepen. Ook inwoners worden betrokken. In onderstaande afbeelding is te zien om welk gebied het gaat.

Kart van gebied maritiem cluster

Ontwikkeling haveneconomie en maritieme stadsontwikkeling

De ontwikkeling van het Maritiem cluster met verschillende partijen biedt kansen om zowel de haveneconomie als de maritieme stadsontwikkeling een stevige impuls te geven. Dit alles doen we om te komen tot een Toekomstbestendige stad en haven voor de Kop van Noord-Holland. Dat betekent dat we niet alleen kijken naar Den Helder, maar ook naar gemeenten Texel, Hollands Kroon, Schagen en verder, met thema’s als bereikbaarheid, toerisme, leefomgeving en duurzame energie. De strategisch gelegen haven van Den Helder en het grotere Maritiem cluster kan en wil daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de nationale belangen energietransitie en nationale veiligheid. Dit is niet alleen belangrijk voor Nederland, maar ook voor de regio en Den Helder. Een sterk Maritiem cluster betekent namelijk ook een sterke regio, met meer bedrijvigheid, werkgelegenheid, kennis en daarmee ook een sterker vestigingsklimaat voor bewoners en ondernemers.

Wat kan al op kortere termijn gerealiseerd worden? Hier lijken de beste kansen te liggen in de kernzone Nieuwe Diep – Nieuwe Werk. Mogelijke maatregelen zijn dan bijvoorbeeld het geschikt maken van de kades, het creëren van ruimte voor havengebonden activiteiten en maatregelen om het gebied klimaatbestendig te maken. Ook bekijken we waar nog nader onderzoek voor nodig is. En verbeteren we de bereikbaarheid.

Video Maritiem cluster Kop van Noord-Holland

Op YouTube kunt u een filmpje bekijken over de toekomst van het Maritiem cluster Kop van Noord-Holland.

Nieuwsbrief

Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in het Maritiem cluster. Dat doen we via onze webpagina en nu ook via een nieuwsbrief. 

In de zevende editie van de nieuwsbrief (pdf) beginnen we met een artikel over de uitbreiding van de marinehaven. De uitbreiding is nodig in verband met aangepaste veiligheidseisen. En ook in verband met de nu in voorbereiding zijnde vervanging van schepen en uitbreiding van de vloot tot 2035. In deze nieuwsbrief vindt u ook informatie over de stand van zaken in de ontwikkeling van de gemeentelijke havenvisie. De komende jaren komen er grote vraagstukken op het Maritiem cluster af. Investeringen in de Koninklijke Marine en ontwikkelingen rondom het opwekken van duurzame energie op de Noordzee bieden flinke kansen voor Den Helder en vragen om ruimte en een goede inpassing in het gebied. Gezamenlijk vraagt dit om een visie op de verdere ontwikkeling van het gebied. De havenvisie en de Omgevingsvisie Den Helder, die ter inzage ligt tot en met maandag 22 mei 2023, zijn vanuit de gemeente richtinggevende documenten in deze ontwikkelingen. Tot slot informeren we u over het European Maritime Day (EMD), dat 24 en 25 mei 2023 plaatsvindt in Brest, Frankrijk. Het EMD is een belangrijk evenement voor de maritieme sector en biedt een platform voor discussie en samenwerking op Europees niveau. 

De nieuwsbrief wordt verstuurd door de provincie Noord-Holland. In de privacyverklaring.op de website van de provincie Noord-Holland kunt u lezen hoe uw e-mailadres wordt verwerkt.

Via e-mail kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief Maritiem cluster. Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. 

Planning

Alle input leidt tot een Bestuursakkoord tussen overheden in 2023, waarin zij de commitment en de intentie om er samen voor te gaan vastleggen.

Overige informatie

Regio Deal

Rijk, gemeente, provincie en private partijen werken daarnaast de komende jaren aan tal van projecten die innovatie en werkgelegenheid bevorderen. Hiermee dragen ze bij aan het versterken van de brede welvaart in de Kop. Dit is vastgelegd in de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland.

Kijk voor meer informatie op www.kopregio.nl.

Partners

  • Gemeente Den Helder
  • Ministerie van Defensie
  • Koninklijke Marine
  • Provincie Noord-Holland

Logo den helder, marine, provincie

Havenmonitor 2022

De havenmonitor meet elk jaar de directe werkgelegenheid en toegevoegde waarde van alle zeehavens in Nederland. Bekijk de havenmonitor, gepubliceerd door Erasmus UPT. De Havenmonitor is dit jaar voor het eerst gezamenlijk in een document met de Maritieme Monitor en de Maritieme arbeidsmarktmonitor (pdf) gepubliceerd.

Aanvullend onderzoek bij de havenmonitor: economische betekenis Kop van Noord-Holland

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, gemeente Den Helder en Port of Den Helder hebben aanvullend de economische waarde van specifiek de haven van Den Helder laten onderzoeken. Aanvullend onderzoek op de havenmonitor (pdf) geeft inzicht in de totale economische betekenis van de haven van Den Helder voor de bredere regio. 

Contact

Heeft u ideeën voor dit gebied of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar ontwerp-maritiem-cluster@noord-holland.nl. U krijgt dan zo snel mogelijk reactie. Pers kan contact opnemen met Maria de Wit, communicatieadviseur gemeente Den Helder, m.de.wit@denhelder.nl, 06-337 623 09.