Veelgestelde vragen omgevingsvergunning

Antwoorden en uitleg bij veelgestelde vragen over de omgevingsvergunning.

De gemeente krijgt vaak vragen over activiteiten waar wellicht een omgevingsvergunning voor nodig is. Bijvoorbeeld over het plaatsen van een schutting, zonnepanelen of een bijgebouw. Hieronder leest u de antwoorden en toelichting bij de veelgestelde vragen.

Regulier onderhoud van een bouwwerk

Over het algemeen wordt onder regulier onderhoud verstaan: "Alle werkzaamheden die er op gericht zijn de eigenschappen van het bouwdeel of gebouw in stand te houden of terug te brengen naar de situatie aan het begin van de gebruiksperiode (= reparatie). Ook werkzaamheden gericht op afname van de snelheid van degradatie (= schoonmaken of schilderen) valt onder regulier onderhoud." 

Dit wil zeggen dat sprake moet zijn van het behoud van het oorspronkelijk aanwezige bouwdeel of vervanging van het bouwdeel door een identiek (qua detaillering, profilering en vormgeving) bouwdeel. Er kan gesteld worden dat wanneer het resultaat  van de werkzaamheden niet te zien is, er sprake is van regulier onderhoud.

Onder regulier onderhoud verstaan wij onder andere:

 • (deels) vervangen van kozijnen, dakbedekking, dakpannen en dergelijke;
 • repareren van schuttingen, bergingen, dakkapellen, boeidelen en dergelijke; 
 • aanbrengen van geïsoleerde beglazing in een bestaand kozijn.

Het schilderen van de buitenkant van een gebouw valt ook onder regulier onderhoud, maar de gemeente kan achteraf optreden als de kleur van de woning té afwijkend is. Staat uw woning bijvoorbeeld in een rijtje waar alle woningen een crème/wit kleur hebben, en u wil graag een knalroze huis, dan kan het zijn dat de gemeente u aanschrijft om uw huis in een andere kleur te schilderen. De gemeente moet dan wel aantonen dat er sprake is van exces. De kleur moet dan in ernstige mate strijdig zijn met redelijke eisen van welstand. Of anders gezegd: het is niet passend in de omgeving.

Uitzondering

Regulier onderhoud van bouwwerken, zoals hierboven staat omschreven, is vergunningvrij mits het bouwwerk geen rijksmonument is. Bij rijksmonumenten is er alleen sprake van regulier onderhoud als, naast bovengenoemnde, ook het materiaalsoort en de kleur niet wijzigen. Wanneer er bij een rijksmonument wel iets qua detaillering, profilering, vormgeving, materiaalsoort of kleur verandert is er een omgevingsvergunning nodig.

Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken

Er zijn veel mogelijkheden om een woning of bedrijf uit te breiden of door er iets bij te bouwen. Een bijbehorend bouwwerk is bijvoorbeeld een bijkeuken, serre, schuur, garage, carport of mantelzorgwoning.

Vergunningvrij of vergunningplichtig?

Op basis van voorwaarden zou een bijbehorend bouwwerk vergunningvrij geplaatst kunnen worden. Er zijn echter best wat voorwaarden waar aan voldaan dient te worden om een bijbehorend bouwwerk vergunningvrij te kunnen bouwen.

Als er niet voldaan wordt aan die voorwaarden is het niet mogelijk om een bijbehorend bouwwerk te plaatsen.

Voorwaarden

De voorwaarden vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Omgevingsvergunning aanvragen

Voldoet een op de grond staand bijbehorend bouwwerk niet aan de eisen van vergunningvrij bouwen? Dan moet er een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Dat kan via het Omgevingsloket.

Bijlagen bij de aanvraag

De volgende bijlagen moeten bij de aanvraag worden ingediend: 

 • Bouwkundige tekeningen, voorzien van informatie conform kwaliteitseisen (dimensionering, maatvoering en ruimtebenaming) van technisch tekenwerk.
 • Situatietekening met alle bouwwerken op het perceel, bestaand en nieuw - schaal 1:1000
 • Geveltekeningen van het bijbehorend bouwwerk, bestaand en nieuw - schaal 1:100
 • Plattegrond van de bouwlaag waar het bijbehorend bouwwerk komt, bestaand en nieuw - schaal 1:100
 • Doorsnede ter plaatse van het bijbehorend bouwwerk, bestaand en nieuw - schaal 1:100
 • Beeldbepalende details van de onder- en bovenkant van het bijbehorend bouwwerk, incl. eventuele aansluiting op het bestaande bouwwerk - schaal 1:20 / 1:10 of 1:5

Overige documenten

 • Planomschrijving
 • Foto’s van de bestaande toestand
 • Materiaalstaat van de toe te passen materialen en (RAL)kleurgebruik

Verlenen van de vergunning

Of wij als gemeente een omgevingsvergunning zullen verlenen hangt af van het volgende:

 • Of het past binnen de regels van het bestemmingsplan (per 1 januari 2024 in het omgevingsplan);
 • Of het (iendien van toepassing) eventueel past binnen het actuele beleid;
 • Of het past binnen de regels van het bouwbesluit;
 • Of het past binnen de regels van de vastgestelde welstandsnota

Op de pagina omgevingsvergunning aanvragen vindt u meer informatie, bijvoorbeeld over de termijn en de kosten van een aanvraag omgevingsvergunning.

Meer informatie

Heeft u een vraag over het plaatsen van een eigen bijbehorend bouwwerk of over een bijbehorend bouwwerk van iemand anders? Neem dan contact op met de gemeente.

Schutting plaatsen (erf- of perceelafscheiding)

Een erf- of perceelafscheiding wordt meestal geplaatst om een terrein af te sluiten of om privacy-redenen. Erf- en perceelafscheidingen zijn tuinmuren en schuttingen van beton, hout of een ander bouwmateriaal. Een heg of een rij coniferen valt daarbuiten, omdat hierbij geen sprake is een bouwwerk. Het planten van een heg of haag is daarom ook niet vergunningplichtig.

In sommige gevallen is het plaatsen van een afscheiding vergunningvrij en in sommige gevallen vergunningplichtig. Alles wat grenst aan openbaar toegankelijk gebied (zoals een weg, stoep, pad of grasveld) heeft invloed op de directe omgeving. Een schutting aan de achterkant (grenzend aan de steeg) of tussen de buren heeft nauwelijks invloed op de directe omgeving.

Maar hoe zit ’t precies?

Een afscheiding mag 2 meter hoog vergunningvrij geplaatst worden als:

 • het hoort bij de hoofdbebouwing op het erf of perceel; 
 • het zich tussen 2 percelen (de buren) bevindt én het achter de lijn van de voorgevel staat (in de zij- en/of de achtertuin);
 • het op ten minste één meter van openbaar toegankelijk gebied staat, waarbij een steeg niet als openbaar toegankelijk gebied gerekend wordt;
 • indien het een huurwoning betreft er toestemming is van de eigenaar.

Een afscheiding mag 1 meter hoog vergunningvrij geplaatst worden als:

 • het op eigen perceel geplaatst wordt;
 • het een huurwoning betreft er toestemming is van de eigenaar.

Zijn er uitzonderingen op vergunningvrij plaatsen van de afscheiding?

 • Voor monumenten en door het Rijk aangewezen beschermde stads- en dorpsgezichten kunnen uitzonderingen gelden. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente;
 • In de voortuin of in een zij- of achtertuin grenzend aan openbaar toegankelijk gebied (bijvoorbeeld bij een hoekwoning, vrijstaande woning of een achtertuin met openbaar gras erachter) kan het niet zomaar vergunningvrij geplaatst worden.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over het vergunningvrij plaatsen van een erf- of perceelafscheiding.

Omgevingsvergunning aanvragen

Als het niet vergunningvrij geplaatst kan worden, is het vergunningplichtig. U moet dan een omgevingsvergunning aanvragen bij het Omgevingsloket. Of wij als gemeente een omgevingsvergunning zullen verlenen, hangt af van het volgende:

 • Of het past binnen de regels van het bestemmingsplan (per 1 januari 2024 in het omgevingsplan);
 • Of het eventueel past binnen het actuele nieuwe beleid;
 • Of het past binnen de regels van de vastgestelde welstandsnota (pagina 17).

Nodig bij de aanvraag

De volgende bijlagen moeten u als bijlage indienen bij de aanvraag:

 • Bouwkundige tekeningen, voorzien van (ruimtebenamingen, indeling en maatvoering conform kwaliteitseisen van technisch tekenwerk
 • Situatietekening van het perceel, waar de nieuwe schutting op staat - schaal 1:100
 • Aanzichttekening(en) van de nieuwe schutting - schaal 1:100

Overige documenten

 • Foto’s van de bestaande toestand
 • Materiaalstaat (= eigenschappen) van de toe te passen materialen en (RAL)kleurgebruik

Kosten

Voor een omgevingsvergunning worden kosten in rekening gebracht. De legeskosten van een omgevingsvergunning kunt u vinden op de pagina kosten omgevingsvergunning. Als u niet voldoet aan de regels, is de kans groot dat wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een erf- of perceelafscheiding zullen weigeren. Voor een aanvraag omgevingsvergunning worden kosten in rekening gebracht. Voor het intrekken van een aanvraag of een weigering zullen ook kosten in rekening worden gebracht.

Dakkapel plaatsen (voor, zij en achter)

Wat is een dakkapel? Een dakkapel is en uitbouw in een schuin dakvlak, waarbij er een afstand (0,5 meter) is tot de noklijn, gootlijn en/of dakranden (van de perceelsgrens met de buren).

Wanneer vergunningsvrij?

Zolang het geen monument betreft en u een dakkapel in het achterdakvlak of in een zijdakvlak wilt plaatsen dat niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd is, is dit mogelijk vergunningsvrij. Hiervoor kunt u een vergunningcheck uitvoeren op www.omgevingsloket.nl

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over vergunningsvrij plaatsen van een dakkapel

Wanneer vergunningplichtig?

Als er niet voldaan wordt aan vergunningvrij bouwen, een dakkapel in het voordakvlak of naar een openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak wilt plaatsen, zult u een omgevingsvergunning aan moeten vragen. Deze kunt u aanvragen via www.omgevingsloket.nl

Nodig bij de aanvraag

De volgende bijlagen moet u als bijlage indienen bij de aanvraag:

 • Bouwkundige tekeningen, voorzien van informatie conform de kwaliteitseisen van technisch tekenwerk.
 • Geveltekeningen waar de dakkapel zichtbaar zal zijn, bestaand en nieuw - schaal 1:100
 • Plattegrond van de bouwlaag waar de dakkapel komt, bestaand en nieuw - schaal 1:100
 • Doorsnede ter plaatse van dakkapel, bestaand en nieuw - schaal 1:100
 • Details van de onder- en bovenkant van de dakkapel, incl. aansluiting op het dakvlak - schaal 1:20 / 1:10 of 1:5

Overige documenten

 • Foto’s van de bestaande toestand
 • Materiaalstaat (= eigenschappen) van toe te passen materialen en (RAL)kleurgebruik

Attentie

Houdt er rekening mee dat een dakkapel moet voldoen aan de regels van de vastgestelde welstandsnota (pagina 13). Let daarbij zowel op de afmetingen als de plaatsing op het dak.

Kosten

Voor een omgevingsvergunning worden kosten in rekening gebracht. De legeskosten van een omgevingsvergunning kunt u vinden op de pagina kosten omgevingsvergunning. Als u niet voldoet aan de regels van de welstandsnota, is de kans groot dat wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een dakkapel zullen weigeren. Voor een aanvraag omgevingsvergunning worden kosten in rekening gebracht. Voor het intrekken van een aanvraag of een weigering zullen ook kosten in rekening worden gebracht.

Zonnecollectoren en zonnepanelen

Wij stimuleren het verduurzamen van woningen en andere type gebouwen, maar is dit altijd zomaar mogelijk? In de meeste gevallen is er geen omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van zonnecollectoren of zonnepanelen. Soms is een vergunning wel nodig. 

Wanneer is het plaatsen vergunningsvrij?

Voor een schuin dak is het vergunningsvrij als:

 • Het pand geen beschermde status heeft (stads-/dorpsgezicht of monument);
 • Het binnen het dakvlak aangebracht wordt;
 • Het in of direct op het dakvlak bevestigd wordt;
 • De hellingshoek gelijk is aan de hellingshoek van het dakvlak.

Voor een plat dak is het vergunningsvrij als:

 • Het pand geen beschermde status heeft (stads-/dorpsgezicht of monument);
 • De afstand tot de zijkanten van het dak ten minste gelijk aan de hoogte van de collector of paneel is.
 • Voorbeeld: een collector of paneel dat onder een hellingshoek geplaatst is op een plat dak, heeft een bepaald hoogste punt. De horizontale afstand van de bovenkant van het dak tot aan de ovenkant van de collector of paneel (loodrecht gemeten) dient ook de verticale afstand tot de dakrand te zijn. Dus als er een hoogte gemeten zou worden van 50 centimeter, dient de zijdelingse afstand van tot de dakrand ook 50 centimeter te zijn.

Randen van daken die vrij moeten blijven

Afbeelding: randen van daken die men vrij moet houden 

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over vergunningsvrij plaatsen van zonnecollectoren en zonnepanelen.

Wanneer moet er een omgevingsvergunning aangevraagd worden?

Er is een omgevingsvergunning nodig als:

 • Het geplaatst wordt op, aan of bij een waardevol onderdeel van een monument.
  Toelichting: Of een onderdeel monumentaal waardevol is, wordt beoordeeld door een monumentencommissie. Er kan contact opgenomen worden met de gemeente om dat vooraf te laten beoordelen.
 • Het geplaatst wordt op, aan of bij een pand dat zich bevindt in een beschermd stads- of dorpsgezicht. Een uitzondering daarop is:
  • Dat het alsnog vergunningvrij is als het geplaatst wordt op een achtergevel of achterdakvlak, mits die gevel of dat dakvlak niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd is;
  • Dat het alsnog vergunningvrij is op een bijgebouw in het achtererfgebied, dat zich in z’n geheel achter (dus niet naast) het hoofdgebouw bevindt én niet naar openbaar toegankelijk gebied is gekeerd.

Toelichting: Er kan contact opgenomen worden met de gemeente om dat vooraf te laten beoordelen het plaatsen van collectoren of panelen alsnog vergunningsvrij is.

Omgevingsvergunning aanvragen

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Bij de aanvraag moet u een plattegrond/aanzicht-tekening bijvoegen, samen met een productblad van de collectoren/panelen. Op de pagina omgevingsvergunning aanvragen vindt u meer informatie, zoals de termijn en de kosten.

Bed & Breakfast

Een B&B (Bed en Breakfast) is een overnachtingaccommodatie dat tot een kleinschalige vorm van verblijfsrecreatie gerekend wordt. Een B&B-voorziening is altijd ondergeschikt aan gewone woning. Een B&B is wat betreft de activiteit, omvang en schaalgrootte niet te vergelijken met een pension, hotel of horecagelegenheid en is niet openbaar. Een B&B wordt ook niet bedrijfsmatig geëxploiteerd. 

B&B in tegenstelling tot een recreatiewoning

Een B&B is niet hetzelfde als een recreatiewoning. Een B&B kan ook niet in of bij een recreatiewoning plaatsvinden. Het is niet toegestaan om een gewone woning of een bijgebouw van een gewone woning als recreatiewoning te gebruiken. Voor recreatiewoningen zijn specifieke gebieden aangewezen zoals recreatieparken. Onder voorwaarden is het is wel mogelijk om een deel van een gewone woning als B&B aan te bieden.

Voorwaarden

In de geldende bestemmingsplannen is het vestigen van een B&B niet eenduidig geregeld. Om te zorgen dat voor elk bestemmingsplan in Den Helder dezelfde regels van toepassing zijn, worden onderstaande uitgangspunten aangehouden:

 • er mogen maximaal vier slaapplaatsen verdeeld over maximaal 2 kamers aangeboden worden;
 • de bed & breakfast mag uitsluitend worden uitgeoefend door de bewoner van de betreffende woning, waarbij de woning ook door de bewoner bewoond dient te worden;
 • een bed & breakfast is uitsluitend toegestaan in grondgebonden woningen (een grondgebonden woning is een woning die rechtstreeks toegankelijk is op het straatniveau en waarvan één van de woonlagen aansluit op het maaiveld;
 • de bed & breakfast mag niet leiden tot een onevenredige toename van de parkeerdruk ter plaatse van de openbare ruimte;
 • als een bed & breakfast buiten een bouwvlak wordt gerealiseerd dient de aan- of uitbouw minimaal over een breedte van 2 meter verbonden te zijn aan het hoofdgebouw;
 • er mag geen onevenredige afbreuk gedaan worden aan de omgeving.

Omgevingsvergunning nodig

Sinds 6 september 2021 kan een B&B niet gestart worden zonder een omgevingsvergunning. Als er aan bovenstaande punten voldaan wordt, is het mogelijk om met een omgevingsvergunning af te wijken van de regels van het bestemmingsplan en een B&B toe te staan. Op Omgevingsloket. kunt u een omgevingsvergunning aanvragen door de werkzaamheden ‘handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ aan te vinken en de vragen te doorlopen.

Heeft u een vraag of opmerking? Neem dan contact op met de gemeente.

Buitenunit voor bijvoorbeeld een airco of warmtepomp

In basis in binnen de gemeente Den Helder het plaatsen van een airco of daarmee gelijk te stellen andere vorm van buitenunit vergunningplichtig.

Wanneer het plaatsen van een buitenunit verguningvrij?

Een bouwwerk geen gebouw zijnde, zoals een buitenunit (dus geen buitenwerkse kabelgoten) mag alleen vergunningvrij geplaatst worden als het: 

 • zich op eigen perceel in het voor- of achtererfgebied bevindt, en;
 • niet hoger is dan 1 meter gemeten vanaf de tuin, en;
 • qua oppervlakte niet groter is dan 2m².

Er gelden uitzonderingen voor die vergunningvrije regels. Bij een monument of in het beschermd stads-/ dorpsgezicht is het slechts beperkt mogelijk om vergunningvrij een buitenunit te plaatsen. Voor deze uitzonderingen kan contact opgenomen worden met de Gemeente.

Vergunningvrij betekent niet regelvrij, er dient ten alle tijden voldaan te worden aan de gestelde regels van onder andere het bouwbesluit.

Geluid

Vanaf januari 2021 mogen buitenunits van airco’s nog maar 40 decibel dB(A) geluid produceren op de perceelgrens met buren. Ter verduidelijking: dit geluidsniveau is vergelijkbaar met vogelgezang bij zonsopkomst en gefluister in een klaslokaal. Het ligt eraan wat voor welke airco buitenunit er gebruikt wordt, maar de meeste buitenunits zullen van zichzelf al luider zijn dan 40 dB(A). De buitenunit dient dan ook op voldoende afstand van de perceelgrens met de buren geplaatst te worden om te kunnen voldoen aan de gestelde regels van het Bouwbesluit.

Omgevingsvergunning

Wanneer het niet mogelijk is om een buitenunit vergunningvrij te plaatsen is het vergunningplichtig. Via www.omgevingsloket.nl kunt u omgevingsvergunning aanvragen voor het veranderen van een bestaand bouwwerk. Of wij als gemeente een omgevingsvergunning zullen verlenen hangt af van het volgende:

 • Of het past binnen de regels van het bestemmingsplan (per 1 januari 2024 in het omgevingsplan);
 • Of het past binnen de regels van de vastgestelde welstandsnota

Nodig bij de aanvraag

De volgende bijlagen moet u als bijlage indienen bij de aanvraag: 

 • Bouwkundige tekeningen, voorzien van informatie conform de kwaliteitseisen van een technisch tekenwerk.
 • Geveltekeningen waar de buitenunit zichtbaar zal zijn, bestaand en nieuw - schaal 1:100
 • Plattegrond(en) van de bouwlaag waar de buitenunit komt, bestaand en nieuw - schaal 1:100
 • Doorsnede ter plaatse van de buitenunit, bestaand en nieuw - schaal 1:100
 • Details van de onder- en bovenkant van de buitenunit, incl. aansluiting op de buitenmuur of het dakvlak - schaal 1:20 / 1:10 of 1:5

Overige documenten

 • Foto’s van de bestaande toestand
 • Productblad met specificaties van de buitenunit
 • Materiaalstaat (= eigenschappen) van de toe te passen materialen en (RAL)kleurgebruik

Kosten

Voor een omgevingsvergunning worden kosten in rekening gebracht. De legeskosten van een omgevingsvergunning kunt u vinden op de pagina kosten omgevingsvergunning. Als u niet voldoet aan de regels, is de kans groot dat wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een buitenunit zullen weigeren. Voor een aanvraag omgevingsvergunning worden kosten in rekening gebracht. Voor het intrekken van een aanvraag of een weigering zullen ook kosten in rekening worden gebracht.

Plaatsen van een kachelpijp of schoorsteen

Een afvoerpijp voor bijvoorbeeld een paletkachel of een schoorsteen voor een open haard valt onder het ‘bouwen van een bouwwerk’ en daarvoor is in beginsel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. De pijp of schoorsteen moet namelijk gezien worden als een uitbreiding van de gekoppelde installatie. De pijp of schoorsteen is immers onlosmakelijk met het gebouw en de installatie verbonden. Bovendien is de schoorsteen niet functioneel van het gebouw en de installatie te onderscheiden (de schoorsteen dient geen zelfstandig doel). 

Kan het vergunningsvrij geplaatst worden?

Alleen een afvoerpijp van bijvoorbeeld de mechanische ventilatie of centrale verwarming (niet groter dan 0,5 meter) kan vergunningvrij geplaatst worden. Door de geringe afmeting wordt gesteld dat het bruto bouwvolume niet wijzigt en daardoor het vergunningvrij geplaatst kan worden. Er gelden uitzonderingen voor die vergunningvrije regels. Bij een monument of in het beschermd stads-/ dorpsgezicht is het slechts beperkt mogelijk om vergunningvrij een afvoerpijp te plaatsen.  Voor deze uitzonderingen kan contact opgenomen worden met de gemeente.

Vergunningvrij betekent niet regelvrij, er dient ten alle tijden voldaan te worden aan de gestelde regels van onder andere het bouwbesluit.

Omgevingsvergunning aanvragen

Voor een schoorsteen, kachelpijp of daarmee ander gelijk te stellen bouwonderdeel geldt dat er via www.omgevingsloket.nl een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden voor het veranderen van een bestaand bouwwerk. Of wij als gemeente een omgevingsvergunning zullen verlenen hangt af van het volgende:

 • Of het past binnen de regels van het bestemmingsplan (per 1 januari 2024 in het omgevingsplan);
 • Of het past binnen de regels van de vastgestelde welstandsnota

Nodig bij de aanvraag

De volgende bijlagen moet u als bijlage indienen bij de aanvraag:

 • Bouwkundige tekeningen, voorzien van informatie conform de kwaliteitseisen van een technisch tekenwerk.
 • Geveltekeningen waar de pijp/schoorsteen zichtbaar zal zijn, bestaand en nieuw - schaal 1:100
 • Plattegrond(en) van de bouwlaag waar de pijp/schoorsteen komt, bestaand en nieuw - schaal 1:100
 • Doorsnede ter plaatse van de pijp/schoorsteeen, bestaand en nieuw - schaal 1:100
 • Details van de onder- en bovenkant van de pijp/schoorsteen, incl. aansluiting op de buitenmuur of het dakvlak - schaal 1:20 / 1:10 of 1:5

Overige documenten

 • Foto’s van de bestaande toestand
 • Materiaalstaat (= eigenschappen) van de toe te passen materialen en (RAL)kleurgebruik

Kosten

Voor een omgevingsvergunning worden kosten in rekening gebracht. De legeskosten van een omgevingsvergunning kunt u vinden op de pagina kosten omgevingsvergunning. Als u niet voldoet aan de regels, is de kans groot dat wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een pijp/schoorsteen zullen weigeren. Voor een aanvraag omgevingsvergunning worden kosten in rekening gebracht. Voor het intrekken van een aanvraag of een weigering zullen ook kosten in rekening worden gebracht.