Omgevingsvergunning aanvragen

Bent u van plan om te bouwen, verbouwen, slopen, een boom te kappen of iets te veranderen in uw omgeving? In veel gevallen heeft u dan een omgevingsvergunning nodig.

Wat is een omgevingsvergunning?

Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen om te doen wat u graag wilt. Bij de beoordeling van een aanvraag wordt gekeken of het passend is omgeving en of er geen gevaar of ander ongemak ontstaat voor de bewoners, gebruikers en het gebied.

Vergunning nodig of niet

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig. In een aantal gevallen mag u zonder vergunning (vergunningvrij) bouwen. Bijvoorbeeld als u voor groot onderhoud kozijnen vervangt waarbij het materiaal, indeling en afmeting gelijk blijft aan de bestaande kozijnen. Om te bepalen of er een omgevingsvergunning nodig is, kunt u zelf de vergunningcheck doen.

Activiteiten

De volgende veelvoorkomende activiteiten vallen onder de omgevingsvergunning. Door te klikken op de link vindt u per activiteit aanvullende informatie.

Bouwen

Wat is de activiteit “bouwen”?

De activiteit bouwen vraagt u aan voor (kleine) bouwwerken, tenzij het vergunningvrij is. Wanneer u een omgevingsvergunning via www.omgevingsloket.nl aanvraagt ziet u als werkzaamheden onder de titel “bouwen en verbouwen” een lijst die u aan kunt vinken. Onder de activiteit bouwen valt het oprichten en veranderen van een bouwwerk. Er kan gesteld worden dat er na de activiteit bouwen iets visueels te zien is of visueel veranderd is aan een bestaand bouwwerk.

Wat is een bouwwerk?

De definitie van bouwwerk die wij aanhouden luidt: Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

Een bouwwerk kan dus van alles zijn, zoals een: schutting, dakkapel, aan-/ uitbouw, schuur, tuinhuis, veranda, overkapping, carport, fietsenstalling, dakopbouw, optrekken van de gevel, wijzigen van gevelindeling, nieuwe woning/bedrijf, et cetera.

Wat levert u voor documenten aan?

 • Bouwkundige tekeningen (situatie, plattegrond(en), gevel(s), doorsnede(n) en details)
 • Foto(‘s) bestaande toestand
 • Productinformatie (materiaalsoort, (RAL)kleur)
 • Brandpreventieplan (afhankelijk van grootte en gebruiksfunctie)
 • Ventilatie-, daglichtberekening (bij nieuwbouw)
 • BENG-berekening (bij nieuwbouw)
 • Bodemonderzoek (bij nieuwbouw of oppervlakte groter dan 50 vierkante meter)
 • Constructieberekeningen en -tekeningen tijdens de aanvraag of maximaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden. (niet nodig bij schuttingen, kleine bouwwerken zoals bijbehorende bouwwerken en dakkapellen)

Er kunnen tijdens de behandeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning meer documenten gevraagd worden. Wij nemen dan contact met u op.

Beoordeling bij het “bouwen”

Bij het bouwen worden de volgende zaken beoordeeld:

 • Past het bouwplan in het bestemmingsplan of de beheersverordening?
 • Voldoet het aan de bouwverordening?
 • Voldoet het aan welstandcriteria?
 • Voldoet het aan het bouwbesluit?

Voldoet u aan de regels van het bestemmingsplan of de beheersverordening, dan werkt de gemeente aan uw aanvraag mee onder voorbehoud van de welstandsbeoordeling/advies en het bouwbesluit. U kunt het bestemmingsplan zelf raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Voldoet u niet aan de regels van het bestemmingsplan, dan bestaat er de mogelijkheid om van het bestemmingsplan af te wijken. Meer informatie daarover vindt u onder de activiteit: “afwijken van het bestemmingsplan”.

Afwijken van het bestemmingsplan

Wat is de activiteit “afwijken van het bestemmingsplan”?

In het bestemmingsplan staan regels voor het gebruik (bijvoorbeeld wonen of bedrijven) en voor bouwen (bijvoorbeeld maximale goot- en bouwhoogte). Voldoet uw (bouw)plan niet aan deze regels? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen om af te wijken van het bestemmingsplan. Wanneer u een omgevingsvergunning via www.omgevingsloket.nl aanvraagt kunt u hiervoor onder de titel “terrein inrichten of veranderen” de werkzaamheden handelen in strijd regels ruimtelijke ordening aanvinken.

Wat voor documenten levert u aan bij de aanvraag omgevingsvergunning?

De gemeente kan medewerking verlenen aan uw verzoek om te mogen afwijken van het bestemmingsplan als er sprake is van goede ruimtelijke ordening en een goed woon- en leefklimaat. Dit doet u door u plan goed te motiveren.

 • Bij een reguliere procedure toont u dit aan door een planomschrijving, waarbij aangegeven wordt of er ruimtelijke gevolgen zijn. In sommige gevallen is ook tekenwerk nodig om aan te geven om welke locatie het gaat.
 • Bij een uitgebreide procedure (grote plannen) toont u dit aan door tekenwerk met rapportages én een ruimtelijke onderbouwing. Een ruimtelijke onderbouwing wordt in opdracht van u door een adviesbureau opgesteld en bij een aanvraag omgevingsvergunning als bijlage toegevoegd.

Beoordeling van de activiteit “afwijken van het bestemmingsplan”

Bij het bouwen worden de volgende zaken beoordeeld:

 • Of het mogelijk is om met een bepaald voorschrift in het bestemmingsplan kan worden afgeweken (binnenplans afwijken = reguliere procedure)
 • Als het bestemmingsplan zelf geen afwijkingsbevoegdheid bevat, wordt beoordeeld of de afwijking van het bestemmingsplan mogelijk is op grond van de in de vaktaal genoemde ‘kruimellijst’ (buitenplans afwijken = reguliere procedure)
 • Als binnenplanse afwijking van het bestemmingsplan en afwijking op grond van de kruimellijst niet mogelijk is, bestaat de mogelijkheid om van het bestemmingsplan af te wijken mits de motivering van de omgevingsvergunning een goede ruimtelijke onderbouwing bevat (uitgebreide procedure)

Bij de uitgebreide procedure dient er rekening gehouden te worden met aanzienlijke (onderzoeks)kosten die voor rekening zijn van de aanvrager. Verder is bij de uitgebreide procedure van belang dat er pas van het bestemmingsplan kan worden afgeweken als de gemeenteraad een ‘verklaring van geen bedenkingen’ heeft afgegeven. Op de website van InfoMil vindt u meer informatie over het afwijken van het bestemmingsplan.

Aanleggen (werk of werkzaamheden)

Wat is de activiteit “aanleggen”?

Als er iets aangelegd moet worden, kan het zijn dat er, op basis van de geldende planologische regeling (bijvoorbeeld het bestemmingsplan) een omgevingsvergunning nodig is. Enkele voorbeelden zijn:

 • Uitgraven, verhogen of verharden van een erf of weiland
 • Aanleggen van een paardenbak
 • Planten van bomen op een deel van het weiland dat niet gebruikt wordt
 • Dempen van (een gedeelte van) een sloot
 • Uitvoeren van andere werkzaamheden
 • Aanleggen van andere werken

 Wat voor documenten levert u aan bij de aanvraag omgevingsvergunning?

In eerste instantie dient er een bureauonderzoek aangeleverd te worden. Indien blijkt dat dit niet voldoende is, zal er een vervolgonderzoek in de vorm van een archeologisch rapport aangeleverd moeten worden. De kosten van een bureauonderzoek en/of een archeologisch rapport zijn voor rekening van de aanvrager.

Beoordeling bij de activiteit “aanleggen”

De gemeente controleert bij uw vergunningaanvraag of uw werk de landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde niet aantast

Brandveilig gebruik

Wat is de activiteit “brandveilig gebruik”?

In het Bouwbesluit 2012 staan algemene voorschriften om de kans op brand en de gevolgen van brand te verminderen en te zorgen voor een goede vluchtroute. Dit geldt voor een hotel, pension, kampeerboerderij, ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis of gevangenis als er verzorging of nachtverblijf aan meer dan 10 personen1 wordt verschaft. Het geldt ook voor een basisschool of kinderdagverblijf dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar. Tot slot geldt het ook voor bijvoorbeeld door dagopvang waar dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

Vergunning of melding

Als u een bedrijf of instelling beheert of u bent van plan er een op te richten, dan moet u in sommige gevallen in het bezit zijn van een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik. In sommige gevallen is een melding voldoende. Op de website van Rijksoverheid vindt u aanvullende informatie over een vergunning of een melding brandveilig gebruik.

Verantwoordelijkheid

De gebruiker van het pand is verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik ervan. De gebruiker moet dus een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik of een gebruiksmelding bij de gemeente aanvragen of indienen.

De gebruiker is de persoon of de organisatie die een bepaald gebouw voor een bepaald doel gebruikt of beheert. De gebruiker kan dus de eigenaar zijn maar ook de huurder.

Wat voor documenten levert u aan bij de aanvraag omgevingsvergunning?

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik moet er een situatieschets aangeleverd worden met een schaal van 1:1000 en per bouwlaag een plattegrond met een schaal van 1:100 (oppervlak < 10.000 vierkante meter) of 1:200 (oppervlak > 10.000 vierkante meter). Op de plattegrond moet de volgende informatie aangeven zijn:

 • per bouwlaag de hoogte van de vloer boven het meetniveau, de gebruiksoppervlakte en het maximaal aantal personen;
 • per ruimte de vloeroppervlakte en gebruiksbestemming (bij ruimten voor meer dan 25 personen, de maximaal aantal personen in die ruimte) en de opstelling van inventaris en van inrichtingselementen;
 • aanduidingen van de plaats van, voor zover deze aanwezig zijn, brand- en rookwerende scheidingsconstructies, vluchtroutes, draairichting van deuren, vluchtrouteaanduidingen, noodverlichting, brandbestrijdingsmiddelen, de brandweeringang, etc;
 • gegevens en documenten over de aard en de plaats van de brandveiligheidsinstallaties.

Als er voor gekozen wordt om voor brandveiligheid gelijkwaardige oplossingen te gebruiken in plaats van de in het Bouwbesluit voorgeschreven technieken, dan moeten er gegevens aangeleverd worden waarmee de gelijkwaardigheid voldoende aannemelijk wordt gemaakt.

Beoordeling en controle bij de activiteit “brandveilig gebruik”

De gemeente Den Helder controleert zowel tijdens de vergunningaanvraag, maar ook nadat het pand in gebruik genomen is of uw bouwwerk brandveilig is.

Een monument wijzigen

Wat is de activiteit “een monument wijzigen”?

De gemeente Den Helder kent rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. Voor wijzigingen aan een monument moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Wat is vergunningvrij bij een monument?

Gewoon onderhoud waarbij de kleur en de materiaalsoort niet wijzigen, zijn vergunningsvrij. Dit geldt ook voor een vrijstaand bijgebouw (zie regels vergunningvrij bouwen) in het bebouwingsgebied bij het monument. Inpandige veranderingen van onderdelen van het monument, die geen monumentale waarde hebben, is ook vergunningvrij. Of onderdelen van het monument geen monumentale waarde hebben, wordt beoordeeld door een adviseur erfgoed. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente.

Meer informatie over vergunningsvrije werkzaamheden aan Rijksmonumenten kunt u vinden in deze folder van de Rijksoverheid.

Wat voor documenten levert u aan bij de aanvraag omgevingsvergunning?

 • Het huidige gebruik van het monument en het gebruik van het monument zoals dat wordt gewenst
 • Een beschrijving van de technische staat van het monument
 • Bouwkundige tekeningen (situatie, gevels, plattegronden, doorsnede en details) waarop duidelijk aangegeven is wat de bestaande toestand is, wat de gebreken zijn en wat de nieuwe toestand wordt.
 • Overzichts- en detailfoto’s die een duidelijke indruk geven van het onderdeel van het monument waar de voorgenomen wijziging of het voorgenomen herstel zal plaatsvinden
 • Bij grotere plannen cultuurhistorische rapporten als: architectuurhistorie, bouwhistorie, interieurhistorie, kleurhistorie en/of tuinhistorie

Beoordeling bij de activiteit “monument wijzigen”

Uw aanvraag om een omgevingsvergunning voor een monument zal worden voorgelegd aan een adviseur erfgoed, de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit (welstandscommissie voor monumenten) en in sommige gevallen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Een in- of uitrit maken

Wat is de activiteit “een in-/ uitrit maken”?

Wilt u een in-/ uitrit van uw perceel naar de openbare weg binnen de gemeente aanleggen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Wilt u een in-/ uitrit aanleggen naar een provinciale weg? Dan zal de gemeente advies inwinnen bij de provincie. De gemeente zal na positief advies vergunning verlenen onder de eventueel te stellen voorwaarden van de provincie.

Wat voor documenten levert u aan bij de aanvraag omgevingsvergunning?

 • Foto’s van de bestaande situatie
 • Een huidige situatietekening, schaal 1:1000
 • Een gewijzigde situatietekening, schaal 1:1000

Beoordeling bij de activiteit “in-/ uitrit maken”

Voor het maken, veranderen van een in-/ uitrit controleren wij of de bruikbaarheid, veiligheid en doelmatig gebruik van de weg behouden wordt. Ook controleren wij of het uiterlijk aanzien en groenvoorziening beschermd wordt. Tot slot controleren wij of het mogelijk is dat er door de in-/ uitrit wellicht een openbare parkeerplaats of openbaar groen kan komen te vervallen.

Een boom kappen (houtopstand vellen)

Wat is de activiteit ”een boom kappen (houtopstand vellen)”?

Een houtopstand is een verzamelnaam voor: één of meer bomen, hakhout, een houtwal, bosplantsoen of een windsingel.

Voor het kappen/rooien/verplaatsen van een boom is een omgevingsvergunning nodig als de omtrek van de stam gelijk aan of groter is dan 94 centimeter gemeten op een hoogte van 1.30 meter vanaf de grond én zich bevindt op een perceel. Bij een woning is alleen een omgevingsvergunning nodig als het perceel groter is dan 120 vierkante meter. Als de boom bestaat uit meerdere stammen, dan telt u de omtrek van de stammen bij elkaar op. Het totaal hiervan is de omtrek van de boom.  

Voor het kappen/rooien/verplaatsen van een bosplantsoen, hakhout, houtwal of een windsingel is een omgevingsvergunning nodig. In het geval van hakhout hoeft er alleen een omgevingsvergunning aangevraagd te worden als het hakhout opnieuw is uitgelopen en een omtrek heeft gelijk aan of groter dan 94 centimeter op een hoogte van 1.30 meter vanaf de grond én zich bevindt op een perceel. Bij een woning is alleen een omgevingsvergunning nodig als het perceel groter is dan 120 vierkante meter.

Er is ook een omgevingsvergunning nodig voor het snoeien/uitdunnen van meer dan 20 procent van de kroon of het wortelgestel, voor het kandelaberen van een boom of andere handelingen (boven of ondergronds) waarbij de dood, een ernstige beschadiging of ontsiering bij de houtopstand ontstaat.

Er is altijd een omgevingsvergunning nodig als:

 • de boom of ander houtopstand geplant is vanuit een herplantplicht;
 • het om het kappen/rooien van een windsingel of houtwal gaat.

Als u een vraag heeft over verwijderen van een boom of het vellen van een ander soort houtopstand, kunt u contact opnemen met de gemeente.

Wat voor documenten levert u aan bij de aanvraag omgevingsvergunning?

 • Foto’s van de te kappen boom of ander soort houtopstand, waarop het in zijn geheel en duidelijk te zien is;
 • Een situatietekening of luchtfoto, waarop aangegeven staat wat de precieze plek van de betreffende boom of ander soort houtopstand is;
 • De boomsoort;
 • De omtrek van de te kappen/rooien/verplaatsen boom gemeten op 1.30 meter hoogte gemeten vanaf de grond;
 • De grootte van de te kappen/rooien/verplaatsen houtopstand;
 • Een uitgebreide onderbouwde motivering waarom u de bomen of ander soort houtopstand wilt vellen;
 • Indien van toepassing een schriftelijke machtiging van de eigenaar van de boom of ander soort houtopstand waarin toestemming wordt gegeven voor het indienen van de aanvraag en het vellen van de boom of houtopstand.

Het kan zijn dat er tijdens de beoordeling van uw aanvraag meerdere documenten/gegevens nodig zijn om te beoordelen of een vergunning kan worden verleend. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een quickscan natuur, herplanttekening of een boomveiligheidscontrolerapport.

Beoordeling bij de activiteit ”een boom kappen (houtopstand vellen)”

Er wordt beoordeeld of de natuurwaarde, landschappelijke waarde, de waarde voor stads- en dorpsschoon, beeldbepalende waarde, cultuurhistorische waarde en de waarde voor de leefbaarheid wordt aangetast of niet.

Aanvullende informatie

Voor alle planten en dieren geldt een zorgplicht. Het is verboden om rust- en verblijfplaatsen van planten en dieren opzettelijk te verstoren of te vernielen. Als er een rust- en verblijfplaats aanwezig is nabij of in een te kappen, rooien of te snoeien boom of andere houtopstand dan bent u verplicht om voorzorgsmaatregelen te treffen en zorgvuldig te handelen.

Het kan mogelijk zijn dat u vanuit de Wet Natuurbescherming een ontheffing nodig heeft voor het kappen, rooien of snoeien van een boom of ander soort houtopstand. Het is verboden om zonder ontheffing van de Wet Natuurbescherming rust- of verblijfplaatsen van beschermde planten- en/of diersoorten opzettelijk te verstoren of te vernielen.

Als u een vraag heeft over het wel of niet nodig hebben van een ontheffing vanuit de Wet Natuurbescherming, kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, via 088 102 1300.

Reclame aanbrengen

Wat is de activiteit “Reclame aanbrengen”?

Alle vormen van handelsreclame (= commerciële doeleinden) aanbrengen door middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding (bijvoorbeeld borden, losse letters, stickers en vlaggen).

Is alle handelsreclame toegestaan?

Nee, het is niet toegestaan om op of aan voertuigen handelsreclame te maken als deze voertuigen in hoofdzaak worden gebruikt voor reclamedoeleinden. Het is dus verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de weg te parkeren met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.

Is handelsreclame aanbrengen vergunningvrij?

Nee, handelsreclame aanbrengen is niet vergunningvrij. Er mag alleen reclame-uitingen aangebracht worden op/aan/bij onroerende zaken, waarvoor een omgevingsvergunning voor de activiteit reclame is afgegeven.

De enige reclame-uiting die vergunningvrij is, is ideële reclame. Ideële reclame gaat over maatschappelijke onderwerpen met als doel bewustwording te creëren en een gedragsverandering te bewerkstelligen. Een voorbeeld van ideële reclame zijn de reclamecampagnes van Veilig Verkeer Nederland en van SIRE. Ook (gedeeltes van) gedichten op glas vallen onder ideële reclame.

Indien dergelijke reclame niet passend is in de omgeving, kan hier achteraf handhavend tegen worden opgetreden.

Reclame op een bouwonderdeel

Reclame wordt in bijna alle gevallen op een bouwmateriaal (een bord, losse letters en dergelijke) gezet, dat vervolgens aan/op de gevel of in de nabijheid van een gebouw wordt geplaatst. Reclame wordt dan ook in bijna alle gevallen samen met de activiteit bouwen aangevraagd. Een uitzondering waarop er alleen een activiteit reclame aangevraagd moet worden is bijvoorbeeld bij een raamsticker.

Wat voor documenten levert u aan bij de aanvraag omgevingsvergunning?

 • Situatietekening om aan te geven waar de reclame gewenst is, schaal 1:1000
 • Aanzichttekening van het bouwwerk waarop de reclame gewenst is, schaal 1:100
 • Een tekening/voorbeeld van de gewenste reclame met maten en kleurstelling
 • Foto(‘s) bestaande toestand

Beoordeling bij de activiteit “Reclame aanbrengen”

Er wordt gecontroleerd of de reclame, op zichzelf of in verband met zijn omgeving, voldoet aan welstandsnota en de reclamenota. Er wordt gecontroleerd of de verkeersveiligheid in het geding komt. Er wordt gecontroleerd of er voorkomen/beperkt wordt dat er geen overlast door gebruikers van een in de nabijheid gelegen onroerende zaak is. En er wordt gecontroleerd of de handelsreclame betrekking heeft op een ter plaatse gevestigde zaak, inrichting of bedrijf, of op een ter plaatse uitgeoefend beroep.

Andere activiteiten

Er zijn nog meer activiteiten die onder de omgevingsvergunning vallen, zoals slopen, milieu en natuur. Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met de gemeente.

Meerdere activiteiten tegelijkertijd aanvragen

U kunt meerdere activiteiten tegelijkertijd aanvragen. Soms is het zelfs nodig om meerdere activiteiten tegelijkertijd aan te vragen als die onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar. Voor meer informatie over onlosmakelijke activiteiten kunt u contact opnemen met de gemeente.

Complete aanvraag

Het aanvragen van een omgevingsvergunning is niet eenvoudig. Bekijk goed welke documenten nodig zijn. En bekijk of er een professioneel bedrijf nodig is om de documenten voor u te kunnen maken. Probeer een aanvraag altijd zo compleet mogelijk in te dienen. Is een ingediende aanvraag niet compleet? Dan neemt de gemeente tijdens de procedure contact met u op.

Omgevingsvergunning aanvragen

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen op het Omgevingsloket.

Omgevingsvergunning aanvragen

Hoe lang duurt het?

Meestal wordt er (bij een reguliere aanvraag) binnen 8 weken een besluit genomen (6 maanden bij een complexe aanvraag). Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Een omgevingsvergunning wordt niet altijd afgegeven als u deze aanvraagt. Op de website van InfoMil vindt u meer informatie over de procedure.

Vergunning binnen 10 werkdagen

De gemeente kan in sommige gevallen een omgevingsvergunning binnen 10 dagen afhandelen. Dat heet de snelserviceformule. Meer informatie leest u op de pagina snelserviceformule omgevingsvergunning.

Kosten

De kosten vindt u op de pagina Kosten omgevingsvergunning. Vraag of opmerking? Twijfelt u of een omgevingsvergunning nodig is? Of uw plan in het bestemmingsplan past? Of heeft u een vraag of opmerking? Neem dan contact op met de gemeente.

Stuur een bericht met het contactformulier.

Of bel naar telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag 8.45 tot 11.45 uur).