Vergoeding planschade aanvragen

Als u vindt dat u schade heeft door planologische maatregelen van de gemeente, kunt u een tegemoetkoming in schade aanvragen.

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden om een vergoeding voor planschade aan te kunnen vragen:

 • Door het plan heeft uw onderneming meer dan 2% minder omzet. Of uw huis, pand of andere onroerende zaak is meer dan 2% minder waard geworden.
 • U zou de schade redelijkerwijs niet zelf moeten betalen
 • De schade is niet op een andere manier vergoed
 • U doet de aanvraag binnen 5 jaar nadat het plan dat de schade veroorzaakt definitief is.

Oorzaken planschade

Een vergoeding voor planschade kunt u aanvragen om de volgende oorzaken:

 • Bepaling uit een bestemmingsplan of inpassingsplan
 • Bepaling uit een beheersverordening
 • Bepaling uit een wijzigingsplan of uitwerkingsplan
 • Omgevingsvergunning voor het gebruik van een gebouw of grond dat in strijd is met het bestemmingsplan
 • Uitstel van een besluit om een omgevingsvergunning te verlenen
 • Bepaling uit een provinciale verordening op grond waarvan een omgevingsvergunning kan worden geweigerd
 • Bepaling uit een exploitatieplan op grond waarvan een omgevingsvergunning kan worden geweigerd

Aanvragen

U kunt een schadevergoeding aanvragen met het contactformulier.

Noem in uw aanvraag in elk geval:

 • Het plan dat uw schade heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld het bestemmingsplan of het wijzigingsplan
 • Een omschrijving waaruit uw schade bestaat
 • Uitleg van de vergoeding die u vraagt. Een taxateur kan u hierbij helpen.
 • Als het uw huis, pand of andere onroerende zaak minder waard is: de locatie, bijvoorbeeld kadastraal nummer
 • Uw bankrekeningnummer

Kosten

€ 300,00

Dit bedrag moet op de bankrekening van de gemeente staan binnen 4 weken na de datum van de ontvangstbevestiging van de gemeente. Anders neemt de gemeente uw aanvraag niet in behandeling. U krijgt de € 300,00 terug als u de tegemoetkoming heeft gekregen.

Besluit over uw aanvraag

Als uw aanvraag volledig is en aan de voorwaarden voldoet, huurt de gemeente een onafhankelijk deskundige in die uw aanvraag beoordeelt. Bij de beoordeling zal hij ook contact met u opnemen. De deskundig maakt een verslag en advies voor het college van burgemeester en wethouders. Deze neemt vervolgens een beslissing. U wordt ontvangt een brief over het besluit. De afhandeling duurt 6 maanden tot 1 jaar.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het besluit over uw aanvraag, dan kunt u bezwaar maken. Bent u het niet eens met het besluit over uw bezwaar, dan kunt u via de website rechtspraak.nl beroep indienen. Met bezwaar en beroep kan de procedure in het uiterste geval 5 jaar duren.