Begeleiding en beoordeling advies omgevingskwaliteit

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, krijgt u soms te maken met een beoordeling op 'omgevingskwaliteit'.

Ondernemers of bewoners die een initiatief willen starten in Gemeente Den Helder, moeten hiervoor in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen. De initiatiefnemer die zo'n vergunning aanvraagt, krijgt te maken met een beoordeling op 'omgevingskwaliteit'. Op deze manier houdt gemeente Den Helder de leefomgeving aantrekkelijk. Daarmee zorgen we voor een positief woon- en vestigingsklimaat.

Wat is omgevingskwaliteit?

Omgevingskwaliteit gaat over alles wat er samen voor zorgt dat de ruimte om ons heen leefbaar en aantrekkelijk is en blijft. Wie iets wil bouwen of ontwikkelen, grijpt in op de architectuur, stedenbouw en soms het culturele erfgoed van zijn omgeving. Dit beïnvloedt de kwaliteit van de omgeving.

Met regels over de omgevingskwaliteit bewaakt de gemeente de eisen die zij stelt aan een aantrekkelijke leefomgeving. Deze regels staan in de welstandsnota. Vandaar dat de gemeente aanvragen toetst op omgevingskwaliteit.

Toetsing en advies omgevingskwaliteit

Heeft u bouwplannen? Of wilt u een vergunning aanvragen voor een bouwplan? In dat geval wordt getoetst of uw plan aan de eisen voor omgevingskwaliteit voldoet. Dit wordt gedaan door een specialist binnen de gemeente, waarmee u direct en snel contact heeft. De specialist kan vlot beoordelen of uw plan voldoet aan de eisen die de gemeente stelt aan de omgevingskwaliteit.
Als uw plan of aanvraag nog niet (volledig) aan de eisen voor omgevingskwaliteit voldoet, helpt de specialist u om tot de gewenste kwaliteit te komen. Zo kan de gemeente snel een vergunning verlenen.

Gemeentelijke adviescommissie voor bijzondere objecten, gebieden en projecten

Voor een aantal panden (monumenten, beeldbepalende panden) en gebieden (het Stadshart, Beschermd Stadsgezicht de Stelling Den Helder en de Grachtengordel) zet gemeente Den Helder deskundigheid in. Initiatieven en aanvragen die van invloed zijn op deze gebieden en/of panden, worden voor advies aan de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit voorgelegd. Deze commissie geeft gespecialiseerd en onafhankelijk advies met oog voor cultuurhistorie, monumenten, architectuur en landschap.

Wanneer gaat een initiatief of aanvraag naar de gemeentelijke adviescommissie?

De gemeente gaat voor u na of bij een vergunningsaanvraag of initiatief het advies van de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit nodig is. Hiervoor hoeft u zelf niets te doen.

Bezwaar maken

Wie van mening is dat een advies omgevingskwaliteit bij een vergunningsaanvraag niet volgens de regels voor omgevingskwaliteit is, kan bezwaar maken op de beslissing over de aanvraag omgevingsvergunning.

Zoekt u deze pagina?

Een (bouw-)vergunning aanvragen: Hier vindt u alle informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Past uw plan niet binnen het bestemmingsplan?

Bijvoorbeeld omdat het niet voldoet aan de bouw- of gebruiksregels? Dan kunt u een principeverzoek indienen.

Meer achtergrondinformatie

Rol en samenstelling Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit

De Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit bestaat uit de volgende leden:

  • Robbert Jan Wijntjes (voorzitter)
  • Natasja Hogen
  • Marcel Heijmans
  • Marleen Poortvliet (burgerlid)

Vergaderingen van de gemeentelijke adviescommissie

De Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit vergadert eens per maand en alleen als er initiatieven en/of aanvragen te bespreken zijn. Als het nodig is, wordt een extra (online) vergadering gepland. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Voor initiatiefnemers zijn de vergaderingen waarin de plannen besproken worden, altijd openbaar.

Omgevingswet

De begrippen ‘omgevingskwaliteit’ en ‘omgevingsvergunning’ komen uit de omgevingswet. Deze wet maakt meer mogelijk met minder regels. Er is veel ruimte voor initiatieven.