Leerlingenvervoer

Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. Daarom vergoedt de gemeente in bepaalde gevallen de vervoerskosten van uw kind. Het moet dan gaan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde, voor uw kind toegankelijke school van de gewenste richting.

Dit gebeurt in principe op basis van de kosten van openbaar vervoer. De voorwaarden zijn vastgesteld in de Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Den Helder.

Voorwaarden

De regeling leerlingenvervoer geldt voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. In de volgende gevallen kunt u vergoeding krijgen:

 • Kan uw kind zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer reizen? De gemeente vergoedt dan de kosten van openbaar vervoer als de school van het (voortgezet) speciaal onderwijs of de speciale school voor primair onderwijs verder dan 4 respectievelijk 6 kilometer van uw woning ligt.
 • Ligt de dichtstbijzijnde gewone basisschool op meer dan 6 kilometer afstand van uw woning? De gemeente vergoedt dan de kosten van openbaar vervoer als uw kind naar deze school gaat.
 • Staat de gemeente openbaar vervoer met begeleiding toe? U krijgt dan een vergoeding voor uw kind en de begeleider.
 • Kan uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer reizen? Uw kind heeft dan recht op aangepast vervoer.

Bijdrage

Bij vervoer naar een school voor primair onderwijs (zoals een basisschool) kan de gemeente een financiële drempel hanteren. Dit betekent:

 • U betaalt zelf de kosten van de eerste kilometers. Alleen de kosten die boven het drempelbedrag uitkomen krijgt u vergoed.
 • De gemeente vraagt van u een bijdrage in de kosten naar draagkracht. Dit kan alleen als de afstand tussen de school en uw woning meer dan 20 kilometer is.

Let op! In sommige gevallen mag de gemeente voor het vervoer een drempelbedrag en een draagkrachtafhankelijke eigen bijdrage in rekening brengen. De gemeente mag geen drempelbedrag in rekening brengen voor leerlingen van het speciaal onderwijs. Dit geldt ook voor leerlingen met een handicap die het reguliere onderwijs bezoeken en die niet of niet zelfstandig gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Aanvragen

Meestal wijst de directeur van de school u bij de inschrijving bij de school op de vergoedingsregeling.

 • U dient een schriftelijk verzoek in bij de gemeente voor vergoeding van de kosten. Dit moet elk schooljaar vóór 1 juni. Voor elk jaar dat u vergoeding wenst, moet u een nieuwe aanvraag indienen.
 • Download het aanvraagformulier leerlingenvervoer (pdf) en vul het formulier in.
 • Download het formulier Schooladvies leerlingenvervoer (pdf). Laat dit formulier invullen door de directeur van de school.
 • Stuur beide volledig ingevulde formulieren op naar de gemeente via het contactformulier. Gaat uw kind naar de Kompas/Regenboogschool? Stuur dan ook een inkomensverklaring van de Belastingsdienst mee, waarop het belastbaar inkomen van beide ouders staat. Dit is niet nodig voor leerlingen die naar een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs gaan.
 • De gemeente beoordeelt uw verzoek en neemt binnen 8 weken een besluit.
 • De gemeente stuurt u een brief waarin staat of u recht hebt op vervoer en welke vervoerskosten u vergoed krijgt.
 • Heeft u recht op vergoeding van openbaar vervoer? De gemeente geeft dan aan hoe u deze kosten kunt declareren.

Voor verdere informatie of voor het aanvragen van een vergoeding reiskosten leerlingenvervoer kunt u contact opnemen met team leerlingenzorg van de gemeente Den Helder, telefoonnummer: 14 0223.

Meer informatie

Kinderen komen in aanmerking voor leerlingenvervoer als zij les krijgen bij de volgende instellingen:

 • Scholen voor basisonderwijs (regulier of bijzonder).
 • Speciale scholen voor basisonderwijs (sbo) (Deze heetten vroeger LOM-, MLK- en IOBK-scholen).
 • Scholen voor speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). Dit zijn scholen in het kader van de Wet op de expertisecentra, zoals ZMLK en vso-ZMLK, ZMOK en vso-ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten, meervoudig gehandicapten (mg) en vso-mg.
 • Scholen voor voortgezet onderwijs (vo), maar alleen als er sprake is van een structurele handicap: regulier voortgezet onderwijs.

Kosten

In sommige gevallen wordt een ouderbijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage wordt ieder jaar door de Vereniging Nederlandse Gemeenten vastgesteld.

Declareren

Maakt uw kind al gebruik van leerlingenvervoer? Dan kunt u de kosten declareren met een van onderstaande formulieren: