Bodemvervuiling

Een vervuilde bodem kan gevaarlijk zijn voor uw gezondheid. Zo kan het voor kinderen gevaarlijk zijn om op een vervuild terrein te spelen en kan het ongezond zijn groenten te eten die op vervuilde grond geteeld zijn. Ook het grondwater kan vervuild raken, waardoor de drinkwatervoorziening in gevaar kan komen.

 

Digitaal bodemloket

Via het digitaal bodemloket van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord kunt u online digitale bodeminformatie bestellen en downloaden.

Welke plichten heb ik ten aanzien van bodeminformatie?

Verkopen

Bij eigendomsoverdracht heeft u als verkoper een informatieplicht. Dit betekent dat u de plicht heeft om de mogelijke koper in te lichten over alle bij u bekende informatie over eventuele bodembedreigende activiteiten, bodemverontreinigingen, bodemonderzoeken en de (vroegere) aanwezigheid van boven- en ondergrondse tanks. U kunt hiervoor de informatie uit het Bodemloket gebruiken.

Kopen

Als koper heeft u een onderzoeksplicht. Dit betekent dat u de plicht heeft te onderzoeken welke informatie over de bodemkwaliteit voorhanden is. U dient bij de verkoper te vragen of gegevens over (mogelijke) bodemverontreiniging bekend zijn. Ook het Bodemloket is een bron van informatie. U bent niet verplicht om een bodemonderzoek uit te voeren. Daar maakt u samen met de verkoper afspraken over.

Bodemonderzoek

Bodemonderzoek kan nodig zijn bij de aanvraag van een omgevingsvergunning, grondtransacties, of wanneer de gemeente denkt dat de bodem vervuild is. Een bodemonderzoek wordt in de regel uitgevoerd door een erkend milieuadviesbureau. Via de site van Rijkswaterstaat kunt u zoeken naar erkende instellingen voor bodemonderzoek en sanering.

Bodemverontreiniging melden

Een bodem is verontreinigd als er zoveel afwijkende stoffen in zitten dat deze niet geschikt is voor het bestemde gebruik. Sommige verontreinigingen zijn zichtbaar met het blote oog, andere komen pas aan het licht na een bodemonderzoek. Of maatregelen nodig zijn, hangt af van de ernst van de verontreiniging en het gebruik van het terrein. Een ieder heeft de plicht om een bodemverontreiniging te melden bij het bevoegd gezag.

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van grondstromen. Het toezicht en de handhaving van grondstromen wordt namens de gemeente door de RUD uitgevoerd. U moet bodemverontreiniging melden bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Bodemverontreiniging moet u echter in een deel van de gevallen bij de provincie te melden. Dit heeft te maken met de mate en omvang van de verontreiniging.

Verplaatsen of hergebruiken van grond of bouwstoffen

Na een verbouwing heeft u soms grond over. U kunt deze grond binnen uw eigen perceel vrij hergebruiken. U mag de grond echter niet zomaar aan iemand anders geven. Degene die de grond gaat hergebruiken, heeft namelijk te maken met het Besluit bodemkwaliteit.

Ondergrondse tanks

Ondergrondse tanks die niet meer gebruikt worden, moeten worden gesaneerd. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar bodemverontreiniging die mogelijk door lekkage is ontstaan. Als dat het geval is, moet ook de bodem op de voorgeschreven wijze gesaneerd worden. Op de website van RUDNHN vindt u meer informatie over ondergrondse tanks.

Lood in de bodem

In Den Helder zit nergens te veel lood in de grond bij kinderspeelplaatsen. Dit blijkt uit onderzoek uit 2019 van de provincie Noord-Holland. Op 6 speelplekken is wel een beperkte verhoging van lood gevonden. Dit levert geen gevaar op voor de gezondheid. De gemeente neemt wel maatregelen.

Waarom is lood gevaarlijk?

Als lood wordt ingeslikt, kan dit een risico voor de gezondheid zijn. Kinderen van 0 tot 6 jaar lopen hierbij het meeste risico. Kinderen kunnen dit bijvoorbeeld binnenkrijgen tijdens of na het buitenspelen.

Zes plekken met beperkte verhoging van lood

Op 6 plekken is een beperkte verhoging van lood gevonden. Dit levert geen gevaar op voor de gezondheid. Het gaat om de openbare speelplekken aan de Lijsterstraat, Vijzelstraat, Bankastraat en Beukenkampstraat. En de speelpleinen van de Jac. P. Thijsseschool aan de Stakman Bossestraat en het kinderdagverblijf Bruintje Beer aan de Lijsterstraat.

Maatregelen

U hoeft zich niet ongerust te maken over de aangetroffen hoeveelheid lood. Maar natuurlijk willen we dat onze speelplekken zo veilig mogelijk zijn. Daarom gaan we er toch voor zorgen dat kinderen de grond bij de speelplekken niet in hun mond kunnen stoppen. Bijvoorbeeld door zand bij speeltoestellen weg te halen en te vervangen door schone grond of rubbertegels. Of door toestellen te verplaatsen.

Omdat de risico laag is, doen we dit over het algemeen op ‘natuurlijke’ momenten. Bijvoorbeeld bij gepland onderhoud of wanneer de speeltoestellen toe zijn aan vervanging. Deze zogenoemde levensduurinspectie van de speeltoestellen doet de gemeente eind 2019.

Wat kunt u doen?

Na buitenspelen altijd handen wassen en voeten vegen.

Lees de  folder ‘Let op LOOD’ (pdf) van de provincie Noord-Holland. In deze folder vindt u adviezen en meer informatie over de aanpak van loodverontreiniging.

Hoe komt het lood in de grond?

De bodem in Noord-Holland is een stuk schoner dan vroeger. Toch is de grond nog niet overal schoon. Door huishoudelijk en industrieel gebruik in het verleden zit lood op verschillende plekken in de bodem.

Meer informatie