Wat doet de Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie onderzoekt het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur.

Een rekenkamercommissie heeft op grond van artikel 182 van de Gemeentewet de taak om het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur te onderzoeken op doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid (deze begrippen zijn uitgewerkt in het document ‘Missie en werkwijze 2014 (pdf)’). Samengevat houdt de doelstelling van de rekenkamercommissie in het toetsen van het functioneren van de gemeente zodat het toekomstig functioneren verbeterd kan worden.

In het filmpje hieronder licht de rekenkamercommissie haar werkwijze toe.

Missie Rekenkamercommissie Den Helder

De Rekenkamercommissie Den Helder heeft daarbij de volgende missie:

De Rekenkamercommissie Den Helder wil met een open, positief-kritische houding, zorgvuldig en gedegen onderzoek doen. Op deze manier wil zij leer- en verbeterprocessen stimuleren en daarmee bijdragen aan het verbeteren van het bestuur en de organisatie van de gemeente, in het belang van de inwoners van Den Helder.

Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder 2014

De Rekenkamercommissie Den Helder werkt conform de door de gemeenteraad van Den Helder op 16 juni 2014 vastgestelde ‘Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder 2014’. Daarnaast zijn in het ‘Reglement van orde Rekenkamercommissie Den Helder 2014’ de interne spelregels van de commissie en de vergaderorde geregeld. Beide regelingen zijn te vinden in het document ‘Missie en werkwijze’.

Objectief en onafhankelijk

Het werk van de rekenkamercommissie kenmerkt zich door objectiviteit en onafhankelijkheid, dat wil zeggen onpartijdig en niet vooringenomen. De rekenkamercommissie werkt primair voor de gemeenteraad, maar niet in opdracht van de gemeenteraad. De rekenkamercommissie opereert onafhankelijk zowel ten opzichte van raad, college van burgemeester en wethouders en ambtelijke organisatie als ten opzichte van burgers, bedrijven en instellingen van Den Helder.

Onderzoek

De rekenkamercommissie wil haar doel bereiken door onderzoek uit te voeren en hierover te rapporteren. Onderzoeksrapporten zijn haar belangrijkste product. Gemiddeld worden per jaar twee à drie onderzoeken uitgevoerd en aan de gemeenteraad van Den Helder aangeboden.  De rekenkamercommissie bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt en hoe zij dit doet, maar staat open voor suggesties en verzoeken voor onderwerpen van onderzoek. Indien u een suggestie heeft voor een relevant rekenkameronderzoek in Den Helder, kunt u dit aangeven op het betreffende gedeelte van de website.

Uw privacy

Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om uw persoonsgegevens te verwerken. De Rekenkamercommissie Den Helder verwerkt uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de Uitvoeringswet Avg. Daarom heeft de rekenkamercommissie in bijgaande privacyverklaring (pdf) vastgelegd waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Contact

Contact met de Rekenkamercommissie