Uw onderzoeksonderwerp

Heeft u een suggestie voor onderzoek voor de Rekenkamercommissie?

Heeft u als inwoner van Den Helder een suggestie voor een onderwerp waar de Rekenkamercommissie Den Helder een onderzoek naar zou moeten instellen? Dan kunt u dat via rkc@denhelder.nl laten weten.

Bij de selectie van onderzoeksonderwerpen door de rekenkamercommissie spelen één of meer van de volgende criteria een rol:

  • Toegevoegde waarde. Het onderzoek levert informatie op die bruikbaar is en waarover de raad nog niet beschikt.
  • Risico van ondoeltreffendheid/ondoelmatigheid/onrechtmatigheid. Er bestaat gerede twijfel aan de doeltreffendheid, doelmatigheid en/of rechtmatigheid ten aanzien van het te onderzoeken onderwerp.
  • Beleidsrisico. De uitvoerbaarheid van het beleid kent onzekerheden, bijvoorbeeld door de afhankelijkheid van andere partijen.
  • Maatschappelijk en/of financieel belang. Het onderwerp is actueel en heeft een groot maatschappelijk en/of financieel belang.
  • Praktische uitvoerbaarheid en leerpotentie. Het onderzoek moet praktisch uitvoerbaar zijn (behapbaar in termen van tijd en geld) en kunnen leiden tot concrete verbeteringen en/of het bevorderen van het lerend vermogen van de organisatie.

Bij de keuze van onderzoeksonderwerpen streeft de rekenkamercommissie naar spreiding: opeenvolgende onderzoeken vinden zo min mogelijk op hetzelfde beleidsterrein of bij hetzelfde organisatieonderdeel of dezelfde instelling plaats.

Geschikte onderwerpen overstijgen persoonlijk belang en zijn goed gemotiveerd, kennen een duidelijke onderzoeksvraag en maken helder wiens en welk belang gediend is met het onderzoek.

De rekenkamercommissie zal u laten weten wat er met uw suggestie wordt gedaan. Het gaat nadrukkelijk om zaken die het persoonlijk belang overstijgen. Als u meent persoonlijk te zijn benadeeld, dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0223.