Solide begroting 2023-2026 gemeente Den Helder

De eerste stap naar een sluitende meerjarenbegroting 2023-2026 is gezet. Het college van burgemeester en wethouders bood de begroting gisteren aan de gemeenteraad aan. De gemeente Den Helder kan de opgaven waar zij voor staat vanuit een financieel gezonde vertrekpositie tegemoet treden.

Sluitende begroting

Het is het college ook dit jaar gelukt een sluitende begroting voor de komende jaren te maken. In de nieuwe begroting staan nog geen wensen voor de komende jaren, omdat bij het opstellen van de begroting het coalitieakkoord nog niet beschikbaar was. Eind september 2022 zal het college een voorstel aan de gemeenteraad voorleggen met de financiële uitwerking van het coalitieakkoord, met focus op de plannen die de gemeente in 2023 oppakt.

Opvallend is de hogere bijdrage van het Rijk voor de jaren 2023-2025, waardoor er voor die jaren een aanzienlijk overschot is. Voor 2026 valt de hogere bijdrage van het Rijk grotendeels weer weg. Het overschot van 2026 is dan ook veel kleiner. Dit geldt voor alle gemeenten; het Rijk komt binnenkort met informatie hoe gemeenten hier mee om kunnen gaan.

In 2023 gaat de gemeente verder met de uitvoering van de plannen die de afgelopen jaren zijn gemaakt. De investeringen in de stad en in Julianadorp gaan verder; woningbouw gaat door. En naast het project Willem Alexanderhof, dat goed doorloopt, wordt ook het project Molenwerf aangepakt. Verder blijft het actief verkennen van nieuwe mogelijkheden voor woningbouw belangrijk.

Bij de zorg blijft het sturen op het tijdig verstrekken van de nodige zorg - zowel bij de Wmo als bij de Jeugdzorg - een belangrijk aandachtspunt. Evenals het helpen van inwoners, die op afstand staan van de arbeidsmarkt, aan een passende baan.

Er is voldoende financiële ruimte om ook in 2024 en 2025 ambitieus aan de stad te bouwen. Begin 2023 maakt de gemeente plannen voor de verdere uitvoering van de ambities uit het coalitieakkoord. Dan is ook meer bekend over de gevolgen van de huidige ontwikkelingen op het gebied van de inflatie, stikstof en de energiecrisis. En de
gevolgen daarvan voor de gemeente.

Wethouder financiën Pieter Kos: ‘Namens het college kan ik een degelijke begroting aan de gemeenteraad presenteren. Deze begroting zorgt ervoor dat we door kunnen gaan met de zaken waarvoor we als gemeente staan: zorgen voor goede en voldoende woningen, een kwalitatief goede openbare ruimte en zorg op maat. En er is ruimte voor de plannen van de nieuwe gemeenteraad. Dat is in de huidige onzekere tijd heel belangrijk. Samen met de gemeenteraad zullen we aan de uitvoering van nieuwe plannen werken.’

Positief meerjarenperspectief

In de begroting staan alle inkomsten en uitgaven van het komend jaar beschreven. De totale begroting heeft in 2023 een omvang van ruim € 227 miljoen. De gemeente Den Helder heeft een structureel sluitende begroting: de uitgaven en inkomsten zijn met elkaar in evenwicht. Met voldoende reserves om risico’s op te vangen en geld om verder te kunnen investeren. Ook het meerjarenperspectief is positief. Een sluitende begroting is een belangrijke voorwaarde om de plannen die de gemeente heeft waar te maken. De gemeenteraad behandelt op 2 november 2022 de begroting.

Begroting 2023 in vogelvlucht

Begroting 2023 in vogelvlucht