Helderse begroting voor 2026 en 2027 alleen sluitend met stevige maatregelen

Het Rijk heeft vanaf 2026 3,4 miljard euro minder geraamd voor de uitvoering van de taken van de gemeenten. Dit bekent dat dit vanaf 2026 leidt tot een financieel tekort bij de gemeente Den Helder en bijna alle andere gemeenten in Nederland. Dit komt tot uitdrukking in de gemeentelijke begrotingen. De gemeenteraad van Den Helder heeft op 1 november 2023 de begroting 2024-2027 vastgesteld met voor 2026 en 2027 een financieel tekort. De gemeenteraad heeft echter wel gevraagd om een wijzigingsvoorstel waarmee de begroting alsnog sluitend zal zijn.

Het college biedt de gemeenteraad daarom een pakket maatregelen aan dat ervoor zorgt dat het tekort in 2027 wordt omgebogen naar een positief resultaat en daarmee een sluitende begroting. De voorgelegde voorstellen raken alle begrotingsprogramma’s. Voor 2026 blijft er nog sprake van een eenmalig tekort dat gedekt kan worden uit de algemene reserve van de gemeente. 2027 is, zoals gevraagd door de gemeenteraad, structureel sluitend. Het pakket maatregelen bevat naast bezuinigingen ook een inkomstenverhogende maatregel. Voor de maatregelen geldt dat onderzoek en uitwerking nodig is hoe de gemeente die gaat uitvoeren. Eerder heeft de gemeenteraad al het besluit genomen om de toeristenbelasting te verhogen.

Wethouder financiën Peter van Diepen is zich bewust van het feit dat een aantal samenwerkingspartners hierdoor geraakt zullen worden: De uitdaging waar we voor staan om de begroting voor 2026 en 2027 sluitend te krijgen vraagt om moeilijke keuzes. Daarom is het belangrijk dat we tijdig in gesprek gaan met de mensen en organisaties die dit in de jaren 2026 en 2027 gaat raken. Laten we samenwerken om oplossingen te vinden die zowel de financiën op orde houden als rekening houden met de opgaven waar we voor staan.

De commissie Bestuur en Middelen behandelt het voorstel voor de begrotingswijziging op 29 november 2023. Naar verwachting neemt de gemeenteraad vervolgens op13 december 2023 een besluit.