Gemeente Den Helder sluit jaarrekening 2020 af met positief saldo

Het college van burgemeester en wethouders van Den Helder heeft de jaarrekening 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. Gemeente Den Helder sluit 2020 af met een positief saldo van 453.000 euro. In de jaarrekening en het jaarverslag staat waar de gemeente Den Helder in 2020 het geld aan heeft uitgegeven.

2020 in het licht van de coronacrisis

Het jaar 2020 is sterk beïnvloed door de coronacrisis. Die heeft impact gehad op veel activiteiten van de gemeente. Vanaf half maart moesten de medewerkers opeens grotendeels vanuit huis werken. Veel tijd om daaraan te wennen was er niet; er moesten allerlei activiteiten opgestart worden om de effecten van de coronacrisis voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen op te vangen. Te denken valt aan de uitkeringen voor zelfstandigen en andere inwoners bij wie het inkomen wegviel of sterk verlaagd werd. Daarnaast heeft de gemeenteraad bij de start van de crisis direct een steunfonds ingesteld om te voorkomen dat cruciale voorzieningen voor de gemeente in gevaar zouden komen. Ook het Rijk heeft extra geld gegeven om deze effecten op te vangen.
Met al deze middelen is steun gegeven aan de detailhandel en horeca. Ook allerlei culturele en maatschappelijke instellingen zoals de Kampanje, musea, buurthuizen, scholen en kinderopvang hebben geld ontvangen. Aan instellingen op het gebied van jeugdzorg en Wmo heeft de gemeente -waar nodig- een continuïteitsbijdrage verstrekt. Dit bood hen de mogelijkheid hun activiteiten zo goed mogelijk voort te zetten en de salarissen van hun medewerkers te betalen. De vraag naar huishoudelijke hulp nam toe doordat inwoners veel minder een beroep konden doen op hun omgeving.

2020: Ook een jaar van voortbouwen

Naast de extra activiteiten als gevolg van de coronacrisis is er ook voortgewerkt en voortgebouwd aan de zaken waar we mee bezig waren. De gewone dienstverlening ging zo goed mogelijk door, bijvoorbeeld om een paspoort of rijbewijs aan te vragen of een uitkering te ontvangen of de verstrekkingen van een hulpmiddel in het kader van de Wmo. Ontwikkelingen zoals de realisatie van Integrale Kindcentra, de pilot Jongerenpunt, de aanpak van problematische schulden en de integrale aanpak van zorgvragen in wijkteams gingen door. Evenals het aantrekkelijker maken van de stad om te wonen en te werken. Er zijn nieuwe huizen opgeleverd in Willem Alexanderhof. En we werken verder aan plannen om nieuwe huizen te realiseren.
Punt van aandacht vormt de ontwikkeling van de zorgkosten, vooral die van de Jeugdzorg. Dit geldt voor vrijwel alle gemeenten van Nederland en de hoop is dat het Rijk met extra financiële middelen over de brug komt om die oplopende kosten te kunnen opvangen.

Den Helder is financieel gezond

Wethouder financiën Kees Visser: ‘De jaarrekening sluit af met een positief saldo. We hadden in 2020 rekening gehouden met een tekort in onze begroting. Een aantal activiteiten kon nog niet volledig worden afgerond en heeft bijgedragen aan een positief saldo. Ook dankzij de extra steun van het Rijk is het jaar financieel positief afgesloten. Uit de jaarstukken blijkt dat de financiële positie van de gemeente Den Helder nog steeds goed is. Het weerstandsvermogen is ruim voldoende: het geeft aan dat de gemeente eventuele calamiteiten financieel goed op kan vangen. Van belang is dat we, ondanks de coronacrisis, verder zijn gegaan met het uitvoeren van onze ambities om Den Helder een gemeente te laten zijn waar het goed en gezond wonen, werken en recreëren is.’

Accountantscontrole positief

De jaarrekening en de accountantscontrole zijn tijdig en volgens planning afgerond. Met als resultaat opnieuw een goedkeurende controleverklaring voor zowel rechtmatigheid als getrouwheid.

Gemeenteraad besluit over Jaarrekening

De jaarrekening is besproken in de auditcommissie. De auditcommissie brengt advies uit over de jaarrekening aan de gemeenteraad. De jaarrekening wordt op 5 juli 2021 behandeld in de raadsvergadering. Het document is daarna te vinden op www.denhelder.nl/jaarrekening en geeft een volledig financieel overzicht.