De begroting van de gemeente Den Helder voor 2023

De gemeenteraad van Den Helder heeft op 2 november 2022 de begroting voor 2023 vastgesteld. Hoeveel geld ontvangen we in 2023? En waar geven we het geld aan uit? Hieronder leest u daar meer over.

De begroting met daarin alle plannen voor 2023 vindt u op www.denhelder.nl/begroting.

Hoeveel geld ontvangen we in 2023?

Het uitvoeren van de gemeentelijke taken kost veel geld. Dat geld komt op verschillende manieren binnen.

60% van het Rijk: € 173 miljoen

Afhankelijk van het aantal inwoners, de oppervlakte en een aantal speciale omstandigheden krijgt elke gemeente een bijdrage uit het zogeheten Gemeentefonds: de algemene uitkering. Daarnaast krijgt de gemeente extra middelen om de bijstandsuitkeringen te betalen. En ook krijgt de gemeente nog specifieke subsidies en incidentele bijdragen om bijvoorbeeld onderwijsachterstanden aan te pakken. Of voor het opknappen van het centrum.

De gemeente krijgt ongeveer 60% van haar inkomsten van het Rijk. Voor 2023 verwachten we ongeveer 173 miljoen van het Rijk te ontvangen.

Betalingen door inwoners: € 35 miljoen

Naast de inkomsten uit Den Haag krijgen we geld van inwoners en andere mensen die iets met de gemeente te maken hebben. Het geld komt onder andere uit gemeentelijke belastingen, zoals onroerendezaakbelasting en toeristenbelasting. De gemeente heeft ook inkomsten van de afgifte van bijvoorbeeld paspoorten, rijbewijzen en vergunningen. En er komt geld binnen via zogenaamde heffingen, zoals riool- en afvalstoffenheffing. De drie belangrijkste inkomsten hier zijn:

Rioolheffing: € 4 miljoen

Wij geven geld uit voor onderhoud, beheer en het verbeteren en vervangen van de riolering en voorzieningen die daarbij horen. Deze kosten worden gedekt uit de rioolheffing die inwoners en bedrijven betalen.

Onroerendezaakbelasting: € 15,3 miljoen

De onroerendezaakbelasting (OZB) is gebaseerd op de waarde van een onroerende zaak. Die waarde stellen we jaarlijks vast met een waarde onroerende zaken (WOZ)-beschikking.

Afvalstoffenheffing: € 11,6 miljoen

De afvalstoffenheffing gebruiken we om de kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval te dekken.

Overige inkomsten: € 19 miljoen

Bij overige inkomsten kunt u denken aan geld dat we ontvangen uit huren van gemeentelijk panden en pachtinkomsten, zoals erfpacht of ligplaatsen woonboten.

Waar geven we het geld aan uit?

We willen voor onze inwoners prettig leefbare en veilige wijken en buurten. Daarvoor investeren we in maatschappelijke voorzieningen en hebben we gericht aandacht voor inwoners en ondernemers die het momenteel moeilijk hebben. We hebben een sluitende begroting. Dat betekent dat de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn.
Met de begroting 2023 hebben we een stevige basis om uitvoering te geven aan goede gemeentelijke dienstverlening voor onze inwoners. Niet alleen voor volgend jaar, maar ook voor de toekomst.

De inkomsten en uitgaven worden verdeeld over vier programma’s: een vitale, zorgzame, leefbare en samenwerkende gemeente.

Totaal uitgaven 2023 ongeveer € 223 miljoen.

Programma Samenwerkende gemeente: € 40 miljoen

Een van de belangrijkste taken van de gemeente is om er voor haar inwoners te zijn en te zorgen dat iedereen zich hier thuis voelt. We willen graag dat inwoners en ondernemers met ons meedenken en duidelijk laten zien wat wij als gemeente te bieden hebben. Daar gaan we ook in 2023 volop mee aan de slag. In het programma Samenwerkende gemeente zitten onder andere de uitgaven voor het bestuur (de gemeenteraad en het college), personeel en bijkomende kosten. In 2023 geven we daar ca. € 40,3 miljoen aan uit.

Programma Zorgzame gemeente: € 111 miljoen

Veruit het meeste geld dat we uitgeven gaat op aan het programma Zorgzame gemeente. In 2023 geven we daar bijna € 111 miljoen aan uit. Denk aan onder andere uitgaven op het gebied van Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp en de zorg voor het welzijn van kinderen, jongeren, gezinnen en ouderen. Maar ook de bijstandsuitkeringen en bedragen om mensen aan het werk te helpen zijn hierin opgenomen.

Programma Vitale gemeente: € 14 miljoen

In het programma Vitale gemeente zijn de kosten voor ontwikkelingen opgenomen. Een belangrijk voorbeeld zijn de woningbouwontwikkelingen rond Willem Alexanderhof en de Molenwerf. De kosten voor bouwvergunningen zijn hierin verwerkt. Ook ontwikkelingen in de haven en de investeringen die we samen in de regio doen, zijn hierin opgenomen.

Programma Leefbare gemeente: € 58 miljoen

In dit programma staan voorzieningen, zoals cultuur en sport, die van belang zijn voor onze inwoners. Subsidies voor theater de Kampanje bijvoorbeeld en voor sportverenigingen en de kosten van het zwembad. Ook de kosten voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte zijn hierin opgenomen. Zoals onderhoud aan straten, pleinen en parken, het maaien van bermen, onderhoud van speelplaatsen en groenbeheer. In totaal gaat het om bijna € 58 miljoen.

Burgemeester en wethouders aan het woord

College BW Den Helder_2022

Op de foto (van links naar rechts): wethouder Pieter Kos, wethouder Petra Bais, wethouder Chris de Koning, burgemeester Jan de Boer, wethouder Michiel Wouters, wethouder Tessa Augustijn, wethouder Fotigui Camara, interim-gemeentesecretaris Koen van Veen en wethouder Peter de Vrij.

Jan de Boer, burgemeester

2023 is in verschillende opzichten een veelbelovend jaar. We kijken onder andere uit naar de opening van het nieuwe stadhuis en Sail Den Helder. We kunnen bezoekers uit alle delen van Nederland laten zien hoe snel onze gemeente zich ontwikkelt en hoe mooi het hier is. Als burgemeester zet ik me in voor de openbare orde en veiligheid. Verder blijft ‘herdenken’ voor mij belangrijk. We mogen het verleden niet vergeten. Daar moeten we samen aandacht voor houden en van daaruit de verbinding zoeken. Als we dat doen, dan hebben we later een mooi verleden om op terug te kijken.

Pieter Kos, wethouder

Een financieel gezond Den Helder, daar werken we met elkaar aan. Dankzij de, door de gemeenteraad unaniem aangenomen begroting, kunnen we komend jaar verder met investeren in de stad, en inwoners ondersteunen die dat nodig hebben. In een tijd vol zorgen over energieprijzen en inflatie, maken wij de keuze om de lasten zo min mogelijk te laten stijgen. Dat heeft ook invloed op de gemeentelijke financiën.  De begroting is op orde, en we blijven er op letten dat dit ook de volgende jaren zo is.

Petra Bais, wethouder

Als we praten met inwoners, dan horen we dat er nieuwe woningen nodig zijn. Iedereen verdient een thuis. Daar werken we hard aan en dat blijven we voor u doen. Daarbij kijken we niet alleen naar getallen. De kwaliteit van een woning en de omgeving vinden we net zo belangrijk. De gemeente Den Helder heeft veel groen, prachtige natuurgebieden en een schone lucht die goed is voor onze gezondheid. Dat willen we graag zo houden. Nieuwe plannen maken we niet alleen. We vragen naar uw ideeën. Want u kent uw buurt het best. Zo bouwen we samen aan een nog mooiere gemeente Den Helder, een plek om thuis te zijn.

Peter de Vrij, wethouder

Niet voor niets gaat het meeste geld naar het programma Zorgzame gemeente. Samen dragen we een grote verantwoordelijkheid voor het welzijn van inwoners. Een van de middelen die ons daarbij helpt, is het wijkteam, met ondersteuning dichtbij inwoners. Ook het aanpakken en terugdringen van armoede is actueel en blijft noodzakelijk. Dat doen we samen met diverse organisaties in onder meer Het Financieel Fit Huis.

Michiel Wouters, wethouder

We hebben in de laatste jaren goed gewerkt aan het vernieuwen van het stadshart van Den Helder. Het is onze ambitie om dat te blijven doen en lopende projecten af te ronden. U kunt bijvoorbeeld denken aan de Beatrixstraat en Halter Bellevue. We gaan ook aan de slag met het vernieuwen en verbeteren van winkelcentra. Verder vinden we ‘wonen’ belangrijk. We willen daarbij ook uniek zijn. Het Dijkkwartier is zo’n project dat alleen in Den Helder mogelijk is. Dit alles heeft een doel: een gemeente waarin het goed leven en werken is.

Chris de Koning, wethouder

We staan voor grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Voor verwarmen en koken gaan we in de toekomst andere bronnen gebruiken dan aardgas. Samen met inwoners en bedrijven bedenken we plannen hoe we dat kunnen bereiken. Intussen zetten we vol in op het besparen van energie. Dat is ook winst voor het klimaat én de portemonnee. We helpen inwoners op weg met verduurzamen. Niet alleen met subsidies, de woonlening en kortingen, maar ook door energiecoaches op te leiden die anderen adviseren. Zo werken we samen aan een beter en duurzaam gemeente Den Helder.

Tessa Augustijn, wethouder

We streven naar een goede bereikbaarheid, zowel voor de auto als het openbaar vervoer. Veiligheid is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde. Het aanleggen en verbeteren van fietsverbindingen stimuleert het fietsgebruik en draagt bij aan de verkeersveiligheid. Ook wordt er ingezet op het verbeteren van parkeer-
mogelijkheden voor de fiets. Zo werken we aan een gemeente waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Naast economische ontwikkelingen werken we actief aan een inclusieve en benaderbare gemeente. We willen drempels om mee te kunnen doen wegnemen. Zodat iedere inwoner kan deelnemen aan de maatschappij.

Fotigui Camara, wethouder

In de komende periode gaan we de gemeente Den Helder nog steviger neerzetten als een fijne plek om in te wonen, te werken, te leren en te recreëren. Als inwoner van Den Helder, Julianadorp of Huisduinen weet u het natuurlijk allang; onze gemeente is uniek. Wij hebben prachtige sportverenigingen, mooie culturele hotspots en jongeren die actief meedoen. En dat biedt veel mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie. Wanneer er mensen een bezoek brengen aan onze mooie gemeente geeft dat levendigheid, stimuleert dit de ontwikkeling én draagt het bij aan economische groei. Want een toerist of recreant kan een toekomstige nieuwe inwoner zijn of gaan werken binnen onze gemeente.