College biedt Kadernota 2025 – 2028 aan gemeenteraad aan

Het college van burgemeester en wethouders van Den Helder heeft het voorstel voor de kadernota aangeboden aan de gemeenteraad. De Kadernota is het startpunt van de voorbereiding van de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028.

Peter van Diepen met Kadernota 2025-2028

In een aantal commissievergaderingen is gesproken over de ruimtevragers en mogelijke maatregelen die nodig zijn om de gemeentelijke doelen te halen en tegelijkertijd een sluitende begroting te bereiken. In die fase is bijvoorbeeld een mogelijke bezuiniging op de culturele subsidies overwogen. De gesprekken daarover waren aanleiding om deze in de kadernota niet meer als optie mee te geven.

In de kadernota zijn ruimtevragers, mogelijke maatregelen en onzekerheden aangegeven. Onzekerheden zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering van het rijk en ontwikkelingen zoals de onderhoudsopgave van Willemsoord en het beheer van de openbare ruimte. In de begroting moet dit een financiële vertaling krijgen met als uitkomst een begroting waarin beleid, organisatie en middelen met elkaar in balans zijn.

Wethouder Peter van Diepen: Met de in 2023 vastgestelde Omgevingsvisie Den Helder Koers op een sterke thuishaven, het begin dit jaar vastgestelde programma Helders Perspectief en de recent vastgestelde Regiovisie voor het sociaal domein zetten we inhoudelijk koers. Menskracht en middelen zetten we in op een sterke dienstverlening en op activiteiten die bijdragen aan onze ambitie. Belangrijk daarbij is dat we maatregelen voor 2026 en verder, die nu al tot maatschappelijke onrust zouden leiden, willen vermijden.

De Kadernota is beschikbaar voor alle inwoners van Den Helder en is binnenkort te vinden op www.denhelder.nl/kadernota.