Brief aan minister Van 't Wout namens de gemeenten Kop van Noord-Holland

‘Een noodsignaal namens onze ondernemers’. Dat is de kern van de brief van de vier wethouders Economische Zaken van de Kopgemeenten aan het Ministerie van Economische Zaken (EZ). Uit de brief blijkt dat de bestuurders, door gesprekken met ondernemers in hun gemeenten, het beeld hebben gekregen dat het water de ondernemers tot aan de lippen staat. Verder constateren de portefeuillehouders dat het MKB in hun gemeenten last heeft van maatregelen van het Rijk of het tekortschieten ervan.

Hieronder de brief:

Oproep voor maatwerk compensatie getroffen ondernemers

Geachte heer Van ’t Wout,

Het kabinet heeft de afgelopen periode een stevig maatregelenpakket neergezet om de Nederlandse economie en de bijbehorende werkgelegenheid zoveel als mogelijk te beschermen. Meest recent is op 9 december jl. de extra steun gepresenteerd voor sectoren die door de coronacrisis het zwaarst worden getroffen. Dit verdient alle waardering. Waardering die wij ook ervaren in onze gesprekken met ondernemers in onze gemeenten. Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Het water staat bij vele ondernemers tot aan de lippen of al daarboven. Dit leidt tot stress, onrust en soms tot psychologische klachten. De berichten over gezondheidsklachten bij onze ondernemers nemen wij meer dan serieus. De gezondheid van ons allen staat voorop in de bestrijding van het corona-virus. Uit de gesprekken met ondernemers blijkt ook dat het maatregelenpakket niet in alle situaties voorziet. Hierdoor belanden te veel ondernemers tussen wal en schip. We zijn tot de conclusie gekomen dat meer maatwerk nodig is in het toepassen van de regelingen, zodat ondernemers die nu door allerlei oorzaken (ten onrechte) buiten de boot vallen toch gesteund kunnen worden.

Verhalen van ondernemers

Uit gesprekken met lokale ondernemers blijkt dat men vaak in schrijnende situaties terecht is gekomen. Deze verhalen bevestigen dat er meer behoefte is aan maatwerk. We horen van ondernemers onder andere dat:

  • De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor veel ondernemers niet beschikbaar is vanwege het kwartaalcriterium.
  • De TVL niet beschikbaar is voor ondernemers die medio 2019 zijn gestart, zij kunnen geen omzetverlies t.o.v. 2019 aantonen.
  • De TVL uit de pas loopt met ondernemers die eind 2019 of begin 2020 stevig hebben geïnvesteerd in groei.
  • Het plafond van TVL nog altijd niet voor alle bedrijven een uitkomst biedt, bijvoorbeeld als gevolg van de organisatiestructuur. Dit zorgt voor scheve verhoudingen tussen vergelijkbare bedrijven.
  • De Eenmalige opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) niet beschikbaar is voor ondernemers die niet in aanmerking komen voor TVL.
  • De partnertoets van TOZO3 tot grote financiële problemen leidt. Het dekken van zowel de zakelijke als private vaste kosten op enkel het inkomen van de partner is in de praktijk niet haalbaar.
  • Ondernemers zien hun spaargeld en kredieten verdampen en weten niet goed waar ze hulp kunnen vragen in hun specifieke situaties. Er is behoefte aan een eerstelijnsvoorziening die met de ondernemer zijn situatie diagnosticeert en warm doorverwijst naar de juiste hulp.
  • Voor zelfstandige ondernemers wordt de TONK en/of TOZO-steun bij het inkomen opgeteld, waardoor het ook weer voor een deel belast wordt. Geopteerd wordt voor een onbelaste uitkering, met terugwerkende kracht.
  • Bij het terugvorderen van teveel uitgekeerde steunbedragen wordt invorderingsrente berekend. En soms worden boetes uitgeschreven. Dat maakt de problemen voor deze ondernemers nog groter.

De horeca heeft geen draagkracht meer om nog een jaar Pasen, Hemelvaart en Pinksteren mis te lopen. De winkels cq winkelstraten functioneren ook bijna niet als de horeca gesloten blijft. Hierdoor komt de Detailhandel ook meer in de problemen.

Acties vanuit de lokale overheden

Als gemeenten hebben we vanaf maart 2020 zelf ook acties ondernomen. Variërend van het kwijtschelden van belastingen en facturen; uitstel van betalingen aanbieden; politieke en bestuurlijke beleidsaanpassingen zodat andere activiteiten door bedrijven opgenomen konden worden, tot het instellen van noodfondsen voor (innovatieve) bedrijfsactiviteiten.

Maatwerk

We kunnen aan deze voorbeelden vele tientallen toevoegen. De huidige onzekerheid veroorzaakt bij ondernemers veel spanning. Bedrijven dreigen om te vallen waar dit met meer maatwerk in de toepassing van de steunpakketten voorkomen kan worden.
Door de ernst van de situaties die wij tegenkomen, zien wij ons genoodzaakt dit bij u met klem onder uw aandacht te brengen, in het belang van het voortbestaan van ons lokale ondernemerschap.
De maandenlange sluiting van ondernemingen valt niet onder het reguliere ondernemersrisico en om die reden zijn de financiële gevolgen niet voor alle ondernemers meer te dragen. Wij roepen u op een meer ruimhartige toepassing van de TOZO, TVL en VGD mogelijk te maken, gelet op de eerdergenoemde knelpunten.

Wij begrijpen dat het toepassen van maatwerk in de bestaande generieke, landelijke regelingen niet eenvoudig is. Desondanks vragen wij u om de zorgen van de individuele ondernemers goed te inventariseren en toch maatwerk te verlenen. Het is een opdracht van ons allemaal de steunmogelijkheden voor onze ondernemers maximaal te onderzoeken. Wij blijven intussen in contact met onze ondernemers om hen binnen onze mogelijkheden te ondersteunen. Wij zien uw reactie namens onze ondernemers graag tegemoet.

Hoogachtend,

Kees Visser
Portefeuillehouder Economische Zaken Den Helder

Hennie Huisman
Portefeuillehouder Economische Zaken Texel

Theo Meskers
Portefeuillehouder Economische Zaken Hollands Kroon

Jelle Beemsterboer
Portefeuillehouder Economische Zaken Schagen