Begroting 2022-2025 gereed

De eerste stap naar een sluitende meerjarenbegroting 2022-2025 is gezet. Het college bood de begroting op 7 september 2021 aan de gemeenteraad aan.

Sluitende begroting

Het is het college ook dit jaar gelukt een sluitende begroting voor de komende jaren te maken. Door extra inkomsten vanuit het Rijk voor de Jeugdzorg kunnen de gestegen kosten, door de groeiende vraag naar deze zorg, worden opgevangen. Aanvullende bezuinigingen en het schrappen in voorzieningen zijn daarom niet nodig en de investeringen in de stad worden voortgezet.

Uitvoering van plannen

Volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom zal 2022, voor dit college, vooral een jaar van uitvoering zijn van de plannen van de afgelopen jaren. Zoals realisering van investeringen in de stad, in de haven, in Julianadorp en in Huisduinen. En ook in ons cultureel erfgoed en Willemsoord.
De uitvoering van de plannen voor woningbouw (Willem Alexanderhof, Vinkenterrein) en het verkennen van nieuwe mogelijkheden zoals het Dijkzone-project, komen aan de toenemende vraag naar woningen tegemoet. De gemeente ziet een sterk toenemende vraag naar zorg, die deels samenhangt met de gevolgen van corona. Voor de jeugdzorg lijkt de vraag naar zorg meer structureel te zijn. Het bedrag dat de gemeente hiervoor voor 2022 ontvangt, wordt daar volledig in geïnvesteerd. Het Rijk houdt rekening met aflopende lasten door op landelijk niveau maatregelen te nemen. In de begroting worden deze afspraken gevolgd. Dat betekent voor onze gemeente dat wordt nagaan hoe dit concreet wordt ingevuld vanaf 2022.

Corona

Het coronavirus en de maatregelen om het virus te bestrijden hebben het afgelopen jaar grote impact gehad op ons sociale leven en op onze economie. Veel ondernemers, organisaties en belangrijke voorzieningen in Den Helder hebben de financiële gevolgen van de coronamaatregelen gevoeld. Dankzij alle voorzieningen van het Rijk zijn de financiële gevolgen voor de gemeente beperkt gebleven.

Wethouder financiën Kees Visser: “Ik ben blij dat ik namens het college een solide begroting aan de gemeenteraad kan presenteren. We kunnen tegemoetkomen aan de toenemende vraag naar zorg en voeren onze plannen uit voor de stad, haven, Julianadorp en Huisduinen. En er blijft ruimte voor de nieuwe gemeenteraad om in 2022 om nieuwe keuzes te maken.”

Positief meerjarenperspectief

In de begroting staan alle inkomsten en uitgaven van het komend jaar beschreven. De totale begroting heeft in 2022 een omvang van ruim € 217 miljoen. De gemeente heeft een structureel sluitende begroting: de uitgaven en inkomsten zijn met elkaar in evenwicht. Met voldoende reserves om risico’s op te vangen en geld om verder te kunnen investeren. Ook het meerjarenperspectief is positief. Een sluitende begroting is een belangrijke voorwaarde om de plannen die de stad heeft waar te maken.
De gemeenteraad behandelt op 3 november 2021 de begroting.