Registratie politieke partijen

Politieke partijen of groeperingen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (statuten vastgelegd in notariële akte en ingeschreven in het verenigingsregister Kamer van Koophandel) kunnen zich bij het centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen laten registreren.

Vereisten voor registratie

 • Alleen politieke groeperingen die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn, kunnen zich laten registeren.
 • De partij moet een schriftelijk verzoek bij het centraal stembureau indienen, ondertekend door de degenen die volgens de statuten bevoegd zijn de vereniging te vertegenwoordigen.
 • Bij de registratie moet een waarborgsom van € 112,50 worden betaald. Dit bedrag moet gestort worden op bankrekeningnummer NL60BNGH0285003704 t.n.v. gemeente Den Helder met de vermelding Waarborgsom Registratie.

Bij het verzoek moet verder het volgende worden overgelegd:

 • een gewaarmerkt afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen
 • een origineel uittreksel van inschrijving in het handelsregister Kamer van Koophandel
 • bewijs van de betaling van de waarborgsom van € 112,50. Dit bewijs krijgt u toegezonden zodra de waarborgsom is betaald op de rekening van de gemeente (de waarborgsom wordt later terugbetaald als op de dag van de kandidaatstelling een geldige kandidatenlijst wordt ingeleverd)
 • een verklaring van de politieke groepering waarin een gemachtigde en een plaatsvervangend gemachtigde zijn aangewezen die bevoegd zijn handelingen in het kader van de Kieswet te verrichten (staat opgenomen in het registratieverzoek G 1-1).

Naam (aanduiding)

Bij de registratie kan de partij of groepering opgeven onder welke naam zij aan de verkiezingen wil deelnemen. De naam, ook wel aanduiding genoemd, komt boven dan de kandidatenlijst op het stembiljet te staan.

De registratie heeft tot doel de kiezers makkelijker de kandidaat van zijn keuze te laten vinden. Alleen partijen die statuten hebben, kunnen zich laten registreren. Het hebben van een (democratische) partijstructuur is echter geen voorwaarde.

De aanduiding die de partij wil laten registreren hoeft niet overeen te komen met de statutaire naam van de vereniging. Is de statutaire naam bijvoorbeeld 'De sociaal liberale partij Nederland' dan kan 'Sociaal-liberalen' geregistreerd worden.

Verzoek indienen

Een schriftelijk verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van het centraal stembureau (i.c. de burgemeester). Stuur het verzoek naar:

Postbus 36, 1780 AA Den Helder

De laatste dag voor het indienen van een registratieverzoek is 20 december 2021 (moet uiterlijk de 42e dag voor de kandidaatstelling van de verkiezingen binnen zijn)

Gronden voor het afwijzen van de registratie

Het centraal stembureau kan de registratie alleen afwijzen als de aanduiding:

 • in strijd is met de openbare orde
 • 'geheel of in hoofdzaak' overeenkomt met een aanduiding die al geregistreerd is
 • anderszins misleidend is voor de kiezers
 • langer is dan 35 letters of tekens
 • overeenkomt met de naam van een rechtspersoon die is verboden

Tegen een afwijzing staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op de veertiende dag voor de kandidaatstelling publiceert het centraal stembureau de in het register opgenomen aanduidingen met de naam van de gemachtigden en hun plaatsvervangers.