Bekendmakingen week 7, 2021

Aangevraagde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • Nachtegaalstraat 27, verhogen dak woning, ontvangen 05-02-2021.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende melding sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

 • Jacob Giltjesstraat 5, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, ontvangen 10-02-2021.

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

 • Jacob van Heemskerckstraat 56, plaatsen dakopbouw op woning. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 24 maart 2021.
 • Prins Willem-Alexandersingel 135, plaatsen dakkapel in voorgeveldakvlak woning. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 23 maart 2021.
 • Prins Willem-Alexandersingel 137, plaatsen dakkapel in voorgeveldakvlak woning. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 23 maart 2021.
 • Perceel K3354 (t.h.v. Bedrijfsweg 5), oprichten bedrijfs- en opslagunits. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 23 maart 2021.
 • Binnenhaven 4, herbouwen twee woningen en bergingen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 22 maart 2021.
 • Soestdijk, Eikenhorst, Noordeinde en Drakensteyn, nieuwbouw veertig woningen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 24 maart 2021.
 • Energieweg 2C, oprichten tweeëntwintig camper units op terrein. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 26 maart 2021.
 • Kastanjehout 3 t/m 6, 9 t/m 12, 22 t/m 25, 45, 46, 52, 53, 63 t/m 76, 78 en 79 en Eikenhout 11 en 12, oprichten vierendertig woningen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 31 maart 2021.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Prins Willem-Alexandersingel 135, plaatsen dakkapel in voorgeveldakvlak woning, verzonden 10-02-2021.;
 • Prins Willem-Alexandersingel 137, plaatsen dakkapel in voorgeveldakvlak woning, verzonden 10-02-2021;
 • Doorzwin 2638, wijzigen voorgevelkozijn woning, verzonden 09-02-2021;
 • De Keizerskroon 85, wijzigen zijgevel recreatiewoning, verzonden 08-02-2021;
 • Badhuisstraat, vervangen bestaand gemengd riool door vuilwater riool en infiltratie riolering en uitvoeren herinrichting buitenruimte, verzonden 09-02-2021;
 • Prins Clauslaan 36, oprichten woning, verzonden 09-02-2021;
 • Ten westen van Willemsoord 66, uitbreiden Medemblikkerloods aan achterzijde, verzonden 11-02-2021;
 • Markpad 5 (Falgatuinen), oprichten tiny house, verzonden 11-02-2021.

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Verleende omgevingsvergunningen

Waarbij de inwerkingtreding terstond is na bekendmaking. Deze vergunningen treden terstond in werking na bekendmaking vanwege de onveilige situatie die is ontstaan door de slechte staat van deze bomen :

 • Aan de Drooghe Bol t.h.v. clubhuis Abel Tasman, kappen twee grauwe, verzonden 08-02-2021;
 • In het openbaar groen aan de Burgemeester Ritmeesterweg, kappen witte abeel, verzonden 09-02-2021;
 • Ter hoogte van Julianaplein 41A, kappen Hollandse iep, verzonden 08-02-2021;
 • Ter hoogte van Krugerstraat 1, kappen paardenkastanje, verzonden 10-02-2021;
 • In het openbaar groen in Quelderduyn aan de Schootenweg, kappen es, verzonden 11-02-2021;
 • In het openbaar groen op hoek Drs. F. Bijlweg/Waddenzeestraat, kappen paardenkastanje, verzonden 11-02-2021;
 • Aan rand begraafplaats t.h.v. bunker aan Jan Verfailleweg, kappen grauwe abeel, verzonden 12-02-2021.

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Geweigerde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingsvergunning geweigerd:

 • Jan Verfailleweg 6, uitbreiden woning, verzonden 10-02-2021.

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Buiten behandeling gelaten aanvraag

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is buiten behandeling gelaten:

 • Van Foreestweg 13A, plaatsen blokhut bij camping, verzonden 05-02-2021.

Sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding sloopvoornemen Bouwbesluit geaccepteerd:

 • Jacob Giltjesstraat 5, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, verzonden 11-02-2021.

Tegen sloopmeldingen kunt u geen bezwaar maken.

Bestemmingsplan

Het ontwerp paraplubestemmingsplan supermarkten ligt vanaf 24 februari 2021 tot en met 7 april 2021 ter inzage.

Plangebied en ontwikkelingen

Het paraplubestemmingsplan supermarkten heeft betrekking op het hele grondgebied van de gemeente Den Helder, uitgezonderd de bestaande winkelcentra.

Met het paraplubestemmingsplan wordt de nieuwe vestiging van supermarkten buiten de bestaande winkelcentra niet langer toegestaan. Bestaande supermarktlocaties buiten de bestaande winkelcentra zijn, inclusief de uitbreidingsmogelijkheden die zij op basis van het bestaande bestemmingsplan hebben, uitgezonderd.

Inzien ontwerp bestemmingsplan

Hier kunt u het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien:

 • op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het ontwerp paraplubestemmingsplan is: NL.IMRO.0400.BPSUPERMARKT2021-ONT1
 • op de gemeentelijke website op de pagina bestemmingsplan bekijken.
 • Bij het Klantcontactcentrum in het stadhuis aan de Kerkgracht 1 (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur). Hier ligt de papieren versie.

Indienen reacties (zienswijzen)

U kunt tijdens de termijn waarin het plan ter inzage ligt reageren op het ontwerp paraplubestemmingsplan. Stuur hiervoor een brief naar de gemeenteraad van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder

Vermeld hierbij in ieder geval:

 • uw naam, adres en onderwerp ‘Zienswijze ontwerpparaplubestemmingsplan supermarkten/ zaaknummer 2021-007001;
 • de reden waarom u het (niet) eens bent met het ontwerp bestemmingsplan;
 • uw handtekening.

U kunt ons ook mondeling laten weten wat u van het plan vindt. U kunt hiervoor een afspraak maken met Pieter de Vries van team Omgeving (zie contactgegevens hieronder).

Vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter de Vries van team Omgeving, telefoonnummer: 06-47873064. Houd u er rekening mee dat uw zienswijze openbaar is. Anoniem reageren kan niet. Ook is het niet mogelijk om uw reactie via internet of e-mail in te dienen.

Elektrisch Laadpunt

Burgemeester en wethouders van Den Helder hebben besloten dat er een elektrisch laadpunt komt op het wegdek van de:

 • Dollardlaan, het meest linker parkeervak in de parkeerstrook ten noordoosten van huisnummer 190.

Een elektrisch laadpunt wordt aangegeven met bord E8 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt het bord met de tekst “opladen elektrische voertuigen”. Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker van het team Beheer Openbare Ruimte, via (0223) 678251.

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Verleende exploitatievergunning

De burgemeester heeft de volgende exploitatievergunning verleend:

 • Verkeerstorenweg 2, 4-2-2021

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Verleende standplaatsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben de volgende standplaatsvergunning verleend:

 • verkoop etenswaren, parkeerplaats van het Loopuytpark thv nr 13, alle vrijdagen in 2021 van 8:00-17:30 uur (rekening houdend met de herinrichting).

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Ontheffing sluitingstijden

De burgemeester heeft de volgende ontheffing sluitingstijden verleend:

 • Verkeerstorenweg 2, 4-2-2021

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Ontheffing RVV 1990

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffing voor artikel 87 van de RVV 1990 en artikelen 149 en 150 van de Wegenverkeerswet 1994 verleend:
-aan motorvoertuig (kenteken: GF-607-R) voor strandopgangen Duinoord en strandslag Julianadorp van 10-2-2021 tm 1-2-2026.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Regeling bijzondere kosten pleeggezinnen

Het college van de gemeente Den Helder maakt bekend dat op 29 september 2020 de Regeling bijzondere kosten pleeggezinnen is vastgesteld.
 
De Regeling bijzondere kosten pleeggezinnen regelt de vergoeding van bijzondere kosten die pleegouders soms voor pleegkinderen moeten maken en die niet vergoed kunnen worden uit reguliere bekostigingsvormen.
 
De Regeling bijzondere kosten pleeggezinnen treedt op de dag na deze bekendmaking in werking en wordt op dezelfde datum ook bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad van de gemeente Den Helder.. De regeling is in te zien in het stadhuis, Kerkgracht 1. In verband met de coronamaatregelen is dit alleen op afspraak mogelijk. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Arlette Booms, bereikbaar via e-mailadres a.booms@denhelder.nl. De regeling is ook te raadplegen op www.overheid.nl.