Bekendmakingen week 6, 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • Vlamingstraat 7, recht optrekken voor- en achtergevel woning, ontvangen 01-02-2021;
 • Violenstraat 101, plaatsen dakkapel in voorgeveldakvlak woning, ontvangen 02-02-2021;
 • Polderweg 92, wijzigen bestemming t.b.v. een woning op de begane grond, ontvangen 02-02-2021
 • Van Foreestweg 11B, vergroten woning en oprichten extra garage, ontvangen 04-02-2021;
 • Robijn Reijntjesstraat 11, plaatsen dakkapel in voorgeveldakvlak van woning, ontvangen 04-02-2021.

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

 • Perceel L872 (’t Laar, veld 3), oprichten negentien koopwoningen en twintig beleggerswoningen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 17 maart 2021;
 • Willemsoord 41, plaatsen botenlift en platform in water. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 18 maart 2021;
 • Keizergracht 104, slopen pand in beschermd stadsgezicht. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 19 maart 2021.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • De Keizerskroon 63, nieuwbouw recreatiewoning, verzonden 29-01-2021;
 • Almpad 4, oprichten tiny house, verzonden 03-02-2021;
 • Dahliastraat 73, kappen twee eiken bij woning, verzonden 03-02-2021.

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Het Nieuwe Diep 8D (KIM, 14B37), brandveilig gebruik gebouw 007, verzonden 02-02-2021 (geen zienswijze);
 • Het Nieuwe Diep 8D (KIM, 14B37), brandveilig gebruik gebouw 008, verzonden 02-02-2021 (geen zienswijze);
 • Spoorstraat 23, brandveilig gebruik pand, verzonden 02-02-2021 (geen zienswijze).

De stukken van deze besluiten liggen vanaf 15 februari 2021 gedurende de beroepstermijn (6 weken) ter inzage. Voor het inzien van een dossier dat ter inzage ligt moet er een afspraak bij het Klantcontactcentrum worden gemaakt, telefoon 14 0223. Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u rechtstreeks een beroepschrift indienen. Het beroepstermijn begint de dag na de ter inzagelegging.

Beroepschrift

Belanghebbenden kunnen tegen bepaalde besluiten rechtstreeks beroep instellen door binnen zes weken een beroepschrift in te dienen. De termijn van zes weken gaat in één dag nadat wij het besluit ter inzage hebben gelegd. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Noord Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.  Voor het starten van uw procedure bij de rechtbank zijn kosten verbonden (griffierechten). De hoogte ervan varieert.

In het beroepschrift moet het volgende staan:

 • uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • de reden waarom u bezwaar maakt;
 • de datum en uw handtekening.

U kunt ook een beroepschrift digitaal indienen. Hiervoor is een digitale handtekening (DigiD) vereist.

Ingetrokken aanvragen

De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingetrokken:

 • Het Nieuwe Diep 5, vervangen bestaande handelsreclame aan pand, verzonden 04-02-2021;
 • Roerstraat 18, maken parkeerplaats in voortuin bij woning, verzonden 04-02-2021.

Vergunningsvrije aanvragen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen beoordeeld als vergunningsvrij:

 • Soembastraat 10, afwijken bestemmingsplan m.b.t. bouwhoogte nieuw te plaatsen berging bij woning, verzonden 01-02-2021;
 • Vogelzand 4225, vergroten woning, verzonden 01-02-2021;

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit geaccepteerd:

 • Willemsoord gebouw 66 en 72, verwijderen asbesthoudende materialen uit gebouw 72 en gedeeltelijk slopen gebouw 66 en 72 i.v.m. de transformatie tot gemeentehuis, voorwaarde sloopmelding men mag op dit moment alleen de asbesthoudende materialen in gebouw 72 verwijderen evt. sloopwerkzaamheden mogen pas plaatsvinden als de omgevingsvergunning m.b.t. slopen in een beschermd stadgezicht (gebouw 72 en 66) en het wijzigen van een rijksmonument (gebouw 66) is verleend, verzonden 29-01-2021.
 • Het Nieuwe Diep 5 (14B36, gebouw 001), verwijderen asbesthoudende materialen uit monumentale pand, verzonden 03-02-2021;
 • Parnassia 30, verwijderen asbesthoudende materialen en geheel bouwkundig slopen recreatiewoning, verzonden 01-02-2021;
 • Dollardlaan 146, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, verzonden 01-02-2021;
 • Jan Huygen van Linschotenstraat 55, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, verzonden 01-02-2021.

Tegen sloopmeldingen kunt u geen bezwaar maken.

Ontwerpbestemmingsplan “Halter Bellevue en stadspark 2021”

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht voor iedereen het ontwerp-bestemmingsplan “Halter Bellevue en stadspark 2021” ter inzage ligt.

Plangebied en ontwikkeling

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van 37 woonheden, winkels, parkeren en een stadspark op de locatie van de voormalige schouwburg. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Spoorstraat (zuidzijde), Polderweg (westzijde) en Prins Hendriklaan (noordzijde/oostzijde).

Termijn van inzage ontwerp bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Halter Bellevue en stadspark 2021’ ligt met ingang van maandag 15 februari 2021 tot en met maandag 29 maart 2021 ter inzage.

Inzien ontwerp bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan en de hierbij behorende stukken, waaronder het ‘vormvrije mer-besluit’, zijn als volgt in te zien:

 • Op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planindentificatienummer (IDN-nummer) van voornoemd plan is: NL.IMRO.0400.BPHALTERBELLEVUE.ON01
 • Op de gemeentelijke website: www.denhelder.nl in PDF-vorm
 • Een papieren versie ligt bij het Klantcontactcentrum in het Stadhuis aan de Kerkgracht 1 van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur.

Indienen reacties (zienswijzen)

U kunt tijdens de termijn waarin het plan ter inzage ligt reageren op het ontwerp bestemmingsplan. Stuur hiervoor een brief naar de gemeenteraad van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Vermeld hierbij in ieder geval:

 • Uw naam, adres en onderwerp ‘Zienswijze ‘Halter Bellevue en stadspark’ zaaknummer zaaknummer 2021-000233’.
 • De reden waarom u het (niet) eens bent met het ontwerp bestemmingsplan;
 • Uw handtekening.

U kunt ons ook mondeling laten weten wat u van het plan vindt. U kunt hiervoor een afspraak maken met Marco Goverde van team Omgeving.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marco Goverde van team Omgeving, telefoonnummer: 0223-678633.

Houd u er rekening mee dat uw zienswijze openbaar is. Anoniem reageren kan niet. Ook is het niet mogelijk om uw reactie via internet of e-mail in te dienen.

Verleende standplaatsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende standplaatsvergunningen verleend:

 • voertuig bevolkingsonderzoek borstkanker, parkeerterrein bij het ROC aan de Sportlaan, 12-2-2021 t/m 5-3-2021, verzenddatum 1-2-2021
 • voertuig bevolkingsonderzoek borstkanker, parkeerterrein van Heiligharn, 23-2-2021 t/m 16-4-2021, verzenddatum 2-2-2021

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Ontheffing RVV 1990

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffingen voor artikel 87 van de RVV 1990 verleend:
-parkeren van maximaal 2 motorfietsen in een woonerf motorvoertuigen met kentekens MN-ZN-94, 93-MH-RL en 19-ML-PZ, op maandag t/m zaterdag 09:00 - 21:30 van 2-2-2021 t/m 2-2-2023, verzenddatum 2-2-2021
-rijden in voetgangersgebied voor kenteken 68-KGL-7 van 2-2 t/m 28-2-2021, verzenddatum 2-2-2021

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Ontheffing berijden strand

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffing berijden strand verleend:

 • voor het plaatsen en het op- en afbouwen van strandhuizen op het strand gelegen tussen strandslag Zandloper (5) en strandslag Julianadorp (6), 77-GV-76 en 5 andere voertuigen,  van 1-3 t/m 31-3-2021 en 10 t/m 31-10-2021, verzenddatum 28-1-2021
 • beheer strandhuizen, Tractor- Valvet 705 + aanhanger, Gator- Yamaha SE, Tractor + aanhanger, van 15-2 t/m 31-10-2021, verzenddatum 28-1-2021
 • beheer strandhuizen, Isuzu V-076-XK, 1-1 t/m 31-12-2021, verzenddatum 28-1-2021

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Noodverordening winterregeling dak- en thuislozen Den Helder

De burgemeester van Den Helder maakt bekend dat hij op 5 februari 2021 de “Noodverordening winterregeling dak- en thuislozen Den Helder februari 2021” heeft vastgesteld.

Met deze noodverordening worden maatregelen getroffen om dak- en thuislozen te beschermen tegen de gevaren van het huidige extreem koude weer. De gemeente realiseert extra nachtopvang, waarvan dak- en thuislozen gedurende deze extreem koude weersomstandigheden gebruik kunnen maken.
In de noodverordening staat dat het (met ingang van zaterdag 6 februari 2021) voor een ieder verboden is om zich tussen 21.00 uur en 07.00 uur onvoldoende beschermd, bedekt en/of verwarmd te bevinden in de buitenlucht van Den Helder, met de kennelijke bedoeling een aanzienlijk deel van de nacht in de buitenlucht door te brengen, bijvoorbeeld om te slapen.

De noodverordening geldt vanaf zaterdag 6 februari 2021 om 21.00 uur en duurt totdat de burgemeester deze weer intrekt. Dit zal hij doen zodra het extreem koude weer voorbij is.

De gemeente heeft de noodverordening op 5 februari 2021 bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad van de gemeente Den Helder (www.officielebekendmakingen.nl). De noodverordening is ook te vinden op overheid.nl.