Bekendmakingen week 4, 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • Kruiszwin 5213, uitbreiden woning door realiseren nieuwe entree aan voorzijde woning en plaatsen dakkapel in voorgeveldakvlak, ontvangen 19-01-2021;
 • Koningstraat / Prins Hendriklaan, oprichten zeven huurwoningen en vier koopwoningen, ontvangen 20-01-2021;
 • Koningstraat / Oostslootstraat, oprichten tien koopwoningen, ontvangen 20-01-2021.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende melding sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

 • Drs. F. Bijlweg 36, verwijderen asbesthoudende materialen uit appartement, ontvangen 18-01-2021.

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum,, telefoon 14 0223.

Voorgenomen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders willen medewerking verlenen aan de volgende aanvraag:

 • Luchthavenweg 30, oprichten en tijdelijk in gebruik nemen van een tijdelijk motorcrossterrein met bijbehorende bouwwerken en slagboom, maken inrit en plaatsen reclame en toegangshek.

De bovengenoemde aanvraag, het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 1 februari 2021 gedurende zes weken ter inzage. Tevens is het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. In deze periode kan een ieder een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit. Meer informatie over het inzien van de stukken en het indienen van een zienswijze leest onder het kopje ‘Ter inzage’ en ‘Zienswijze’.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

 • Willemsoord 63, uitbreiden Medemblikkerloods aan achterzijde. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 3 maart 2021.
 • Scheldestraat 22, plaatsen dakkapel in achtergeveldakvlak woning. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 7 maart 2021.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • In het trottoir aan de Celebesstraat t.h.v. zijkant Bankastraat 17, kappen pluimiep, verzonden 19-01-2021;
 • In het trottoir t.h.v. Sportlaan 77, kappen Hollandse iep, verzonden 19-01-2021;
 • Drs. F. Bijlweg 20B t/m 20G, tijdelijke afwijken bestemming van kantoor naar wonen t.b.v. anti-kraak huisvesting voor een periode van 11 maanden, verzonden 18-01-2021;
 • Harpoenierstraat 40, vervangen bestaande pui en balustrade door nieuwe pui op plek van balustrade, verzonden 18-01-2021;
 • Havenplein 1, vernieuwen balkonhekken en dakrand en wijzigen gevel pand (Lands End), verzonden 18-01-2021;
 • Rijksweg 24T, plaatsen tijdelijk camerasysteem  bestaande uit vijf masten met camera’s t.b.v. beveiliging zonnepark Heldair, verzonden 15-01-2021;
 • Duinroosstraat 133 t/m 407 (oneven), wijzigen gevels, vergroten balkons en verbeteren energieprestaties flats, verzonden 14-01-2021;
 • Ter hoogte van Middelzand 3135, kappen populier, verzonden 20-01-2021;
 • Ooievaarstraat 36, plaatsen uitbouw aan zijgevel woning, verzonden 22-01-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Ingetrokken aanvraag

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingetrokken:

 • Doorzwin 5323, wijzigen voorgevel woning, verzonden 15-01-2021.

Buiten behandeling gelaten aanvragen

De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunningen zijn buiten behandeling gelaten:

 • Doorzwin 2241, realiseren uitweg bij woning, verzonden 20-01-2021;
 • Gentiaan 6, vervangen dak, plaatsen twee dakopbouwen en wijzigen gevel woning, verzonden 15-01-2021.

Vergunningsvrije aanvraag

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag beoordeeld als vergunningsvrij:

 • Kruiszwin 3327, vervangen bestaande schuur door tuinhuis bij woning, verzonden 14-01-2021.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding sloopvoornemen Bouwbesluit geaccepteerd:

 • Drs. F. Bijlweg 36, verwijderen asbesthoudende materialen uit appartement, verzonden 20-01-2021.

Tegen sloopmeldingen kunt u geen bezwaar maken.

Gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats komt op het wegdek van de:

 • Meester J. Henderikxstraat, het meest linkerparkeervak in de parkeerstrook ten noorden van het gebouw met huisnummers 17 1 t/m 17 36.

Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt het bord met kenteken of kenmerk van het voertuig dat op de parkeerplaats mag staan. Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker van het team Beheer Openbare Ruimte, via (0223) 678251.

Elektrisch Laadpunt

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er een elektrisch laadpunt komt op het wegdek van de:

 • Visstraat, het meest noordwestelijke parkeervak in de parkeerstrook ten westen van huisnummer 9.
 • Torp, het meest linkerparkeervak in de parkeerstrook ten noorden van nummer 74.

Een elektrisch laadpunt wordt aangegeven met bord E8 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt het bord met de tekst “opladen elektrische voertuigen”. Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker van het team Beheer Openbare Ruimte, via (0223) 678251.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Verleende standplaatsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben de volgende standplaatsvergunning verleend:

 • verkoop van etenswaren, parkeerterrein Albert Heijn aan de Meeuwenstraat, alle vrijdagen in 2021 en 2022 van 10:00 tot 18:30 uur, verzonden 20-1-2021

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Zakelijke kennisgeving

Op 25 januari 2021 nam de gemeenteraad van Den Helder een besluit over een ingediend burgerinitiatief. Met dit burgerinitiatief werd de gemeenteraad gevraagd alsnog een besluit te nemen over de locatie voor het stadhuis. De gemeenteraad besloot dit burgerinitiatief af te wijzen, omdat de gemeenteraad eerder al een besluit heeft genomen over de locatie voor het nieuwe stadhuis.

Op 25 februari 2019 is hiervoor de locatie Willemsoord 66 en 72 aangewezen.