Bekendmakingen week 3 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • Emmastraat 66, uitbreiden woning door plaatsen nieuwe kapconstructie, ontvangen 06-01-2021;
 • Brakkeveldweg 78, uitbreiden woning, ontvangen 06-01-2021;
 • ‘t Laar (veld 3), kappen zes Noorse esdoorns, een eik, een paardenkastanje, een zachte berk, veertien essen en  6.657 m2 gemengd bosplantsoen, ontvangen 07-01-2021;
 • Het Nieuwe Diep 5, vervangen bestaande handelsreclame aan pand, ontvangen 08-01-2021;
 • Maarten Harpertszoon Trompstraat 22, uitbreiden woning en wijzigen gevels, ontvangen 10-01-2021;
 • Energieweg 9, wijzigen gevel en splitsen pand, ontvangen 11-01-2021;
 • Badhuisstraat, vervangen bestaand gemengd riool door vuilwater riool en infiltratie riolering en uitvoeren herinrichting buitenruimte, ontvangen 11-01-2021;
 • Lombokstraat 2B, vervangen en wijzigen bestaande reclame aan pand, plaatsen reclamebord en oprichten berging op terrein, ontvangen 13-01-2021;
 • Roerstraat 18, maken parkeerplaats in voortuin woning, ontvangen 12-01-2021.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

 • De Keizerskroon 63, verwijderen asbesthoudende materialen uit recreatiewoning, ontvangen 06-01-2021;
 • Gravin Magdalena van Waardenburglaan 22, verwijderen asbesthoudende materialen voor en in cv-ruimte in pand, ontvangen 11-01-2021;
 • 2e Vroonstraat 130, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, ontvangen 11-01-2021;
 • Marsdiepstraat 122, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, ontvangen 12-01-2021;
 • Parnassia 30, verwijderen asbesthoudende materialen en slopen recreatiewoning, ontvangen 12-01-2021.

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Rectificatie

In de openbare kennisgevingen van 8 januari is bij de binnengekomen aanvragen een fout gemaakt. Het adres Alblasstraat 65, splitsen appartement in twee appartementen is verkeerd neergezet en moet zijn Alblasstraat 56.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

 • Prins Clauslaan 36, oprichten woning. De uiterste beslisdatum is nu 3 maart 2021.
 • Perceel H4581, ter hoogte van Doggersvaart 15, oprichten complex met kleinschalige opslagruimten en aanleggen twee in-/uitritten. De uiterste beslisdatum is nu 8 maart 2021.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Folkert Lambertsstraat 1, uitbreiden woning, verzonden 12-01-2021;
 • Texelstroomlaan 84A (Falgatuinen, kavel C7), oprichten tiny house op wielen met berging en twee parkeerplaatsen, verzonden 12-01-2021;
 • Hagedoornstraat 35, plaatsen dakkapel in voorgeveldakvlak woning, verzonden 08-01-2021.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Ingetrokken aanvraag

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingetrokken:

 • Scheldestraat 22, wijzigen gevel t.b.v. vergroten badkamer, verzonden 13-01-2021.

Vergunningsvrije aanvraag

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag beoordeeld als vergunningsvrij:

 • Ceramstraat 28, uitbreiden bestaande uitbouw aan achterzijde woning, verzonden 06-01-2021.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit geaccepteerd:

 • Heiligharn 308, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, verzonden 12-01-2021;
 • Jan de Jongstraat 8, geheel bouwkundig slopen woning, verzonden 11-01-2021;
 • De Keizerskroon 63, verwijderen asbesthoudende materialen uit recreatiewoning, verzonden 12-01-2021;
 • Bassingracht 112, verwijderen asbesthoudende materialen van berging bij woning, verzonden 12-01-2021;
 • Huisduinerweg 3, verwijderen asbesthoudende materialen en gedeeltelijk bouwkundig slopen pand, verzonden 11-01-2021;
 • Gravin Magdalena van Waardenburglaan 22, verwijderen asbesthoudende materialen voor en in cv-ruimte in pand, verzonden 14-01-2021;
 • 2e Vroonstraat 130, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, verzonden 14-01-2021;
 • Marsdiepstraat 122, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, verzonden 14-01-2021.

Tegen sloopmeldingen kunt u geen bezwaar maken.

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats komt op het wegdek van:

 • de Noordzeestraat, voor huisnummer 53.
 • de Johannes Brinkostraat, voor huisnummer 28.

Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt het bord met kenteken of kenmerk van het voertuig dat op de parkeerplaats mag staan. Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker van het team Beheer Openbare Ruimte, via (0223) 678251.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen. Meer informatie hierover leest u onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.

Basisregistratie Personen

De onderstaande personen staan niet meer correct in de Basisregistratie Personen ingeschreven. Het college heeft daarom besloten op de persoonslijsten van deze personen te vermelden dat hun verblijfplaats onbekend is. Dit betekent dat zij officieel niet meer in Nederland wonen. De persoonsgegevens van deze personen worden opgenomen in het landelijke Register Niet-Ingezetenen (RNI). Het gaat om de volgende personen:

Voorletter(s) en Achternaam Geboren   Verzenddatum
J.L. Wallick 17-9-1978 30-12-2020
Dara Abdulgeni Mohamed   23-1-1981 29-12-2020
B.C. Verloop     17-10-1984 12-1-2021
J.P. Rodriguez Varela  03-11-1978 13-1-2021

 

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Verleende standplaatsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben de volgende standplaatsvergunning verleend:

 • Verkooppunt oliebollen Winkelcentrum Dorperwheert, 9 t/m 31 januari 2021 van donderdag tot zondag van 10:00 tot 18:00 uur, verzonden 7-1-2021.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Ontheffing RVV 1990

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffingen voor artikel 87 van de RVV 1990 verleend:

 • aan motorvoertuigen met kentekens VD-309-J en 20-BZ-KB tbv noodhulp aan dieren tm 8-1-2026, verzonden: 17-1-2020.
 •  aan motorvoertuigen met kentekens VZ-429-K en 61-VPD-7 tbv ontstoppen riolering tm 8-1-2026

Ontheffing berijden strand

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffing berijden strand verleend:

 • werkzaamheden strandopgang De Zandloper (S5) op 21-1-2021 voor motorvoertuig (kenteken 11-ZSR-1) en hoogwerker zonder kenteken met typenummer JLG860, verzonden 14-1-2021.
 • Vrijwillige Brandweer Julianadorp, strandopgangen Huisduinen; Duinoord; De Zandloper; Strandslag Julianadorp van 14-1-2021 t/m 14-1-2026 voor motorvoertuig (kenteken: 8-VTX-59).

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Verleende exploitatievergunning

De burgemeester heeft de volgende exploitatievergunning verleend:

 • Pizzaria Da Gino, Californiastraat 3, 7-1-2021

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Verleende drank- en horecavergunning

De burgemeester heeft de volgende drank- en horecavergunningen verleend:

 • Pizzaria Da Gino, Californiastraat 3, 7-1-2021

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift leest u onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.

Openbare kennisgeving NV Port of Den Helder

Aanwijzing Haven Ontvangst Voorziening (Aanwijzing HOV)

Naar aanleiding van het verzoek van Europoort Industrie Diensten BV (EID BV) d.d. 9 november 2020, om HOV-aanwijzing voor het mogen inzamelen van afvalstoffen afkomstig van de scheepvaart in de haven van Den Helder, is NV Port of Den Helder bereid om aan dit verzoek tegemoet te komen.

Op dit verzoek is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure Hoofdstuk 3, Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Met inachtneming van het vorenstaande heeft de concept-beschikking inzake de HOV-aanwijzing van Europoort Industrie Diensten BV van 29 november 2020 tot 11 januari 2021 ter inzage gelegen. Op deze concept-beschikking zijn geen zienswijzen ingediend. Naar aanleiding hiervan heeft de directeur van Port of Den Helder besloten met ingang van 1 februari 2021 de HOV-aanwijzing te verlenen. Tegen deze definitieve beschikking kunnen belanghebbenden binnen zes weken na deze publicatie (tot 6 maart 2021) schriftelijk bezwaar indienen bij de directeur NV Port of Den Helder.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met mevrouw A. van Santen van Port of Den Helder, telefoon 0223 – 61 84 81 81.

Den Helder, 22 januari 2021

NV Port of Den Helder
J.F. Bolderheij, Algemeen Directeur