Bekendmakingen week 20, 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • Marsdiepstraat 297, plaatsen reclame aan luifel pand, ontvangen 04-05-2021;
 • Saturnus 22, plaatsen aanbouw aan voorgevel en wijzigen achtergevel woning    , ontvangen 04-05-2021;
 • Ter hoogte van Marsdiepstraat 2, kappen iep, ontvangen 05-05-2021;
 • Ter hoogte van Kortevliet 40, kappen es, ontvangen 05-05-2021;
 • Malzwin 1302, aanleggen tweede in-/uitrit bij woning, ontvangen 05-05-2021;
 • Zeeweg 12, wijzigen gevels pand, ontvangen 07-05-2021;
 • Badhuisstraat 2-10, wijzigen gevels pand, ontvangen 07-05-2021;
 • Wierbalg 1946, recht optrekken achtergevel eerste verdieping, plaatsen lichtstraat en plaatsen uitbouw aan achterzijde woning, ontvangen 10-05-2021;
 • Martinus van der Hamstraat 17, verhogen dak woning, ontvangen 10-05-2021;
 • Op het terrein ter hoogte van Blokmakersweg 7, oprichten bedrijfshal, plaatsen erfafscheiding en aanleggen in-/uitrit op terrein, ontvangen 10-05-2021;
 • Jan Cornelisz Rijpstraat 3, wijzigen gevel woning, ontvangen 10-05-2021;
 • Zwanenbalg 1702, kappen den bij woning, ontvangen 11-05-2021.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

 • Saturnus 22, slopen bijgebouw bij woning, ontvangen 04-05-2021;
 • Swalmstraat 18, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, ontvangen 11-05-2021;

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Rectificatie

In de openbare kennisgevingen van 23 april is er bij de aangevraagde omgevingsvergunningen een verkeerd adres opgegeven. De aanvraag voor het adres Kruiszwin 1227, vervangen bestaande schutting bij woning, betreft de adressen Kruiszwin 2283, Kruiszwin 2284, Kruiszwin 2285, Kruiszwin 2286, Kruiszwin 2287, Kruiszwin 2288, Kruiszwin 2289, Kruiszwin 2290, Kruiszwin 2291, Kruiszwin 2292 en Kruiszwin 2217.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

 • Het Nieuwe Diep 8, aanbrengen brandveiligheidsmaatregelen en wijzigen rijksmonument gebouw 001 op KIM. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 2 juli 2021.
 • Emmastraat 66, uitbreiden woning door plaatsen nieuwe kapconstructie. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 21 juni 2021.
 • Keizersgracht 119, vervangen bestaande schuur/garage door nieuw te bouwen schuur/garage met dakopbouw. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 29 juni 2021

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Kruiszwin 5213, uitbreiden woning door realiseren nieuwe entree aan voorzijde woning en plaatsen dakkapel in voorgeveldakvlak en achterdakvlak, verzonden 11-05-2021;
 • Bedrijfsweg 3AA, 3AB, 3AC, 3AD, 3AE, 3AF, 3AG, 3AH, 3AJ, 3AK, 3AM en 3AN, oprichten 3 bedrijfs- en 9 opslagunits, verzonden 10-05-2021;
 • Jacob van Heemskerckstraat 2, aanleggen in-/uitrit bij woning, verzonden 10-05-2021;
 • Marsdiepstraat 178, plaatsen reclame op voor- en zijgevel pand, verzonden 10-05-2021;
 • Goudsbloemstraat 39, uitbreiden woning, verzonden 10-05-2021;
 • Op het grasveld t.h.v. Pieter Mulderplantsoen 2 t/m 22 (even), kappen zeven populieren, verzonden 11-05-2021;
 • Prinses Margrietstraat 2, oprichten woning, verzonden 11-05-2021;
 • 1e Vroonstraat 17, verbouwen woning, verzonden 12-05-2021;
 • Koningdwarsstraat 71 en 73 en 1e Vroonstraat 34 en 36, oprichten vier woningen, verzonden 12-05-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Buiten behandeling gelaten aanvraag

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is buiten behandeling gelaten:

 • Jacob van Heemskerckstraat 42A, vervangen dak en plaatsen dakkapellen en plaatsen aanbouw aan woning, verzonden 11-05-2021.

Vergunningsvrije aanvraag

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag beoordeeld als vergunningsvrij:

 • Volkerakstraat 254, plaatsen pergola bij woning, verzonden 10-05-2021.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding sloopvoornemen Bouwbesluit geaccepteerd:

 • Swalmstraat 18, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, verzonden 11-05-2021;

Tegen sloopmeldingen kunt u geen bezwaar maken.

Wijziging beleidsregel Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

In de vergadering van 11 mei 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de Wijzigng beleidsregel Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) vastgesteld. In deze beleidsregel is tijdelijke financiële ondersteuning geregeld voor inwoners die als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis te maken hebben met een inkomensdaling waardoor zij problemen hebben met het betalen van hun woonlasten. Met de wijziging is de regeling verruimd,

De vastgestelde wijziging treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2021. De beleidsregel wordt ook bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl  en is ook te vinden op www.overheid.nl.