Bekendmakingen week 19 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • De la Reystraat 42, optrekken achtergevel woning, ontvangen     29-04-2021;
 • Kreekpad 17, oprichten berging bij woning, ontvangen 02-05-2021;
 • Kanoroute tussen de Doggersvaart en de Middenvliet, plaatsen panelen met poëzie aan bruggen en plaatsen bord, ontvangen 29-04-2021;
 • Drooghe Bol 1034, vervangen bestaande handelsreclame aan panden, ontvangen 03-05-2021;
 • Van Galenstraat 110, kappen esdoorn bij woning, ontvangen 03-05-2021;
 • Langs Het Nieuwe Werk, maken nieuwe combiwand kadeconstructie, ontvangen 03-05-2021;
 • Dijkschouwerslaan 71, wijzigen voorgevel woning, ontvangen 03-05-2021.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

 • Hendrik Broertjesstraat 14, verwijderen geschroefde asbesthoudende platen met hechtgebonden vezels van schuur bij woning, ontvangen 28-04-2021;
 • Hendrik Broertjesstraat 16, verwijderen geschroefde asbesthoudende platen met hechtgebonden - vezels van schuur bij woning, ontvangen 28-04-2021;
 • Langs Het Nieuwe Werk, slopen bestaande kadeconstructie, ontvangen 03-05-2021

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

 • 1e Vroonstraat 17, verbouwen woning. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 17 juni 2021;
 • Wezenstraat 68, wijzigen bestemming maatschappelijk naar wonen t.b.v. realiseren van maximaal twee woningen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 17 juni 2021.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Jan Hargenstraat 2, plaatsen dakkapel in voordakvlak woning, verzonden 04-05-2021;
 • Robijn Reijntjesstraat 11, plaatsen dakkapel in voorgeveldakvlak woning, verzonden 04-05-2021;
 • Beatrixstraat 48 en 50B, splitsen pand, verzonden 04-05-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Buiten behandeling gelaten aanvraag

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is buiten behandeling gelaten:

 • In het openbaar groen langs de Kortevliet ter hoogte van 18, 18A, 18B, 20, schuin tegenover 34H, ter hoogte van 34I, 34J, 34K, 36 en tussen 40 en 42, kappen tweeëntwintig essen, verzonden 30-04-2021.

Sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit geaccepteerd:

 • Hendrik Broertjesstraat 14, verwijderen geschroefde asbesthoudende platen met hechtgebonden vezels van schuur bij woning, verzonden 03-05-2021;
 • Hendrik Broertjesstraat 16, verwijderen geschroefde asbesthoudende platen met hechtgebonden vezels van schuur bij woning, verzonden 04-05-2021;

Tegen sloopmeldingen kunt u geen bezwaar maken.

Ter inzage ontwerp-“Paraplubestemmingsplan Parkeren 2021” ex artikel 3.8 Wro, gemeente Den Helder

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht voor iedereen het ontwerp van “Paraplubestemmingsplan Parkeren 2021” ter inzage ligt.

Doel

Door middel van het paraplu-bestemmingsplan worden in alle geldende bestemmingsplannen parkeernormen opgenomen. De huidige parkeernormen zijn verder vastgelegd in de Nota parkeernormen Den Helder. Deze nota gaat deel uitmaken van het paraplu-bestemmingsplan. Er is sprake van borging van bestaand beleid in een bestemmingsplan.

Termijn van inzage ontwerp bestemmingsplan

Het ontwerp van “Paraplubestemmingsplan Parkeren 2021” ligt met ingang van maandag 17 mei 2021 tot en met maandag 28 juni 2021 ter inzage.

Inzien ontwerp bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan en de hierbij behorende stukken, zijn als volgt in te zien:

Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planindentificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0400.BPPARKEREN.ON01.
In PDF op de pagina Bestemmingsplan bekijken
Een papieren versie ligt bij het Klantcontactcentrum in het stadhuis aan de Kerkgracht 1 van  maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Indienen zienswijze ontwerp bestemmingsplan

Tijdens de genoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen op het ontwerp- bestemmingsplan een schriftelijke zienswijze indienen bij:

Gemeenteraad Den Helder
Postbus 36
1780 AA Den Helder

Een schriftelijke zienswijze dient minimaal voorzien te zijn van:

 • Uw naam, adres, woonplaats en onderwerp: ‘Zienswijze ontwerp -“Paraplubestemmingsplan Parkeren 2021”- zaaknummer 2021-014561’;
 • Een motivering waarom u het (niet) eens bent met het ontwerp bestemmingsplan;
 • Uw handtekening;

Voor het indienen van een eventuele mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met Marco Goverde, team Omgeving (zie contactgegevens hieronder). Houdt u er rekening mee dat uw zienswijze in beginsel openbaar is. Het is uitdrukkelijk niet mogelijk om een zienswijze in te dienen via internet of e-mail of om een anonieme zienswijze in te dienen.

Vragen

Voor meer informatie wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met Marco Goverde van team Omgeving, telefonisch bereikbaar via 022 367 8633.

Wet Basisregistratie Personen

Na onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer correct in de Basisregistratie Personen staan ingeschreven. Het college heeft daarom besloten de persoonslijsten van deze personen ambtshalve op te schorten met als reden dat hun verblijfplaats onbekend is. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland wonen. De persoonsgegevens van deze personen zullen worden opgenomen in het landelijke Register Niet-Ingezetenen (RNI).

 • T.A. de Pauli, geboren op  28-05-1974 (verzenddatum 29-04-2021)
 • I.O. Boerlage geboren op 07-12-2001 (verzenddatum 29-04-2021)
 • E.M. Boerlage geboren op 02-04-1999 (verzenddatum 29-04-2021)
 • W.P.W. Boerlage geboren op  20-03-1957 (verzenddatum 29-04-2021)
 • N. Turan geboren op  10-10-1990 (verzenddatum 29-04-2021)

Bezwaar

Per brief is het besluit aan de betrokken personen bekend gemaakt. Zij kunnen tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. De bezwaartermijn van twee weken is ingegaan de dag na verzending van de brieven.

Ontheffing RVV 1990

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffing van artikel 87 van de RVV 1990 verleend:

 • toegang strandopgangen Duinoord en Julianadorp; 4-5-2021 tot 28-4-2023; motorvoertuig kenteken 28-XF-RH , verzenddatum 4-5-2021.

Verleende exploitatievergunning

De burgemeester heeft de volgende exploitatievergunning verleend:

 • horecabedrijf Grand Café Boefje BV, Willemsoord 52B, verzenddatum 20-4-2021

Verleende drank- en horecavergunning

De burgemeester heeft de volgende drank- en horecavergunning verleend:

 • horecabedrijf Grand Café Boefje BV, Willemsoord 52B, verzenddatum 20-4-2021

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Beleidsregel Damoclesbeleid Den Helder 2021

De burgemeester van de gemeente Den Helder heeft op 15 april 2021 de beleidsregel Damoclesbeleid Den Helder 2021 vastgesteld. In deze beleidsregel wordt geregeld wanneer de burgemeester overgaat tot sluiting van lokalen en woningen op grond van artikel 13b Opiumwet.

De vastgestelde beleidsregel treedt in werking op de dag na deze bekendmaking. De beleidsregel wordt ook bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl en is tevens terug te vinden op www.overheid.nl.