Bekendmakingen week 18 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • Het Nieuwe Diep 24, vervangen dakpannen en aanbrengen dakisolatie bij monumentale pand ’t Staetenhuys, ontvangen 22-04-2021;
 • Prinses Irenestraat 9, plaatsen carport bij woning, ontvangen 22-04-2021;
 • Duinweg 1A, plaatsen aanbouw aan woning, ontvangen 23-04-2021;
 • Hector Treubstraat 59, legaliseren woning, ontvangen 24-04-2021;
 • Badhuisstraat 120 en 122, renoveren en isoleren dak woningen en plaatsen dakvensters in dakvlak, ontvangen 27-04-2021;
 • Koperslagersweg 15, oprichten vierenveertig opslagunits op terrein, ontvangen 27-04-2021;
 • Kerkgracht 49, herindelen monumentale kerk, wijzigen functie naar wonen, plaatsen zonnepanelen en uitvoeren onderhoud- en reparatiewerkzaamheden, ontvangen 27-04-2021;
 • Wierbalg 1134, uitbreiden woning op eerste verdieping en plaatsen dakkapel in dakvlak tweede verdieping, ontvangen 27-04-2021;
 • Zuidstraat 49 en 50, samenvoegen twee woningen tot één woning en wijzigen voorgevel, ontvangen 27-04-2021;
 • Beatrixstraat 16 en 18, plaatsen aanbouw aan achtergevel creëren extra woning in pand, ontvangen 22-04-2021;
 • Ter hoogte van Koperslagersweg 14F, oprichten vier loodsen op terrein, ontvangen 25-04-2021;
 • Jan Theunisz Kampstraat 4, vervangen raamkozijn en plaatsen dakkapel in dakvlak woning, ontvangen 28-04-2021;

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

 • Koningstraat 68, 70 Prinsenstraat 1, 1A, 1B, 1C, verwijderen asbesthoudende materialen en sloop panden, ontvangen 22-04-2021;
 • Fazantenstraat 73, verwijderen asbesthoudende materialen uit gebouw, ontvangen 22-04-2021;
 • Torenstraat 17, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, ontvangen 28-04-2021;
 • Seringenlaan 24, verwijderen asbesthoudende materialen van berging bij woning, ontvangen 28-04-2021;

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

 • 't Laar (perceel L779 & L872, schuin tegenover Eikenhout 300), kappen zes zwarte elzen en veertien essen t.b.v. aanleg drinkwatertransportleiding. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 11 juni 2021;
 • Baljuwstraat 223, aanleggen in-/uitrit bij woning. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 11 juni 2021.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Maarten Harpertszoon Trompstraat 22, uitbreiden woning en wijzigen gevels, verzonden 28-04-2021;
 • Violenstraat 101, plaatsen dakkapel in voordakvlak woning, verzonden 28-04-2021;
 • Parkstraat 14, renoveren dak, plaatsen drie dakkapellen, realiseren dakterras met twee balkondeuren en wijzigen gevel van woning, verzonden 26-04-2021;
 • Ruyghweg 198, kappen twaalf Canadese populieren en een witte abeel op terrein sportpark, verzonden 22-04-2021;
 • IJsselstraat 16, wijzigen voor- en achtergevel woning, verzonden 23-04-2021;
 • Binnenhaven 139, plaatsen dakopbouw op woning, verzonden 28-04-2021;
 • Dirk Cornelis Vroulandtstraat 16, kappen es, verzonden 28-04-2021;
 • Jan Cornelisz Rijpstraat 8, plaatsen dakopbouw op woning met dakkapel in voor- en achterzijde, verzonden 26-04-2021;
 • Jekerstraat 15, kappen conifeer bij woning, verzonden 28-04-2021;
 • Kruiszwin 5318, vergroten kozijn aan voorgevel woning, verzonden 26-04-2021;
 • Doorzwin 2709, vergroten woning door plaatsen nieuwe kapconstructie, verzonden 29-04-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit geaccepteerd:

 • Niersstraat 1 t/m 9 (oneven), Swalmstraat 1 t/m 9 (oneven), Geleenstraat 1 t/m 9 (oneven), Wormstraat 1 t/m 9 (oneven), Flevostraat 78 t/m 112 (even), Niersstraat 2 t/m 18 (even), Swalmstraat 2 t/m18 (even), Geleenstraat 2 t/m18 (even), Wormstraat 2 t/m18 (even) en Zuiderzeestraat 2 t/m 94 (even), verwijderen asbesthoudende materialen en gedeeltelijk slopen (vervangen) gevelbekleding t.p.v. verdieping aan voor-/achterzijde, verzonden 28-04-2021;
 • Koningstraat 68, 70 Prinsenstraat 1, 1A, 1B, 1C, verwijderen asbesthoudende materialen en sloop panden, verzonden 28-04-2021;
 • Fazantenstraat 73, verwijderen asbesthoudende materialen uit gebouw, verzonden 29-04-2021;
 • Torenstraat 17, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, verzonden 29-04-2021;
 • Seringenlaan 24, verwijderen asbesthoudende materialen van berging bij woning, verzonden 29-04-2021.

Tegen sloopmeldingen kunt u geen bezwaar maken.

Elektrisch Laadpunt

Burgemeester en wethouders van Den Helder hebben besloten dat er een elektrisch laadpunt komt op het wegdek van de:

 • Dintelstraat, op het parkeerterrein ten oosten van het gebouw met nummers 1 t/m 67, het meest zuidoostelijk gelegen parkeervak.
 • Sternstraat, het meest noordelijke parkeervak in de parkeerstrook ten zuidwesten van huisnummer 49.

Een elektrisch laadpunt wordt aangegeven met bord E8 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt het bord met de tekst “opladen elektrische voertuigen”. Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker van het team Beheer Openbare Ruimte, via (0223) 678251.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Ontheffing RVV 1990

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffingen van artikel 87 van de RVV 1990 verleend:

 • toegang strandopgangen Duinoord en Julianadorp; 28-4-2021 t/m 21-4-2026; motorvoertuig kenteken 83-VN-ZT, verzenddatum 28-4-2021.
 • toegang strandopgangen Huisduinen; Duinoord; De Zandloper en Julianadorp.; 28-4-2021 t/m 28-4-2026; motorvoertuig kenteken 03-TTZ-8, verzenddatum 28-4-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen.