Openbare kennisgevingen gemeenteraadsverkiezingen 2022

Openbare kennisgevingen met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Niet-openbare zitting van het centraal stembureau inzake onderzoek ingeleverde kandidatenlijsten

Ingevolge artikel I-1 van de Kieswet vindt op 1 februari 2022 om 16.00 uur in een niet-openbare zitting een onderzoek plaats naar de op de dag van de kandidaatstelling (maandag 31 januari 2022) door politieke groeperingen ingeleverde stukken die nodig zijn om mee te kunnen doen aan deze verkiezing.

Direct na de zitting worden de ingeleverde kandidatenlijsten, de ondersteuningsverklaringen en het proces verbaal I-1 ter inzage gelegd bij het Klantcontactcentrum van het team Dienstverlening in het Stadhuis aan de Kerkgracht 1, 1782 VJ Den Helder.

Zitting centraal stembureau vaststellen geldigheid en nummering ingeleverde kandidatenlijsten

Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur zal er in de raadzaal van het Stadhuis aan de Kerkgracht 1, 1782 GJ Den Helder een zitting van het centraal stembureau plaats vinden. Tijdens deze zitting zal de geldigheid van de op 31 januari 2022 ingeleverde kandidatenlijsten, de daarop geplaatste aanduidingen en de handhaving van de daarop vermelde kandidaten worden vastgesteld. Tevens zal in deze zitting de nummering van de lijsten plaats vinden en indien dit voorkomt de schrapping van geregistreerde aanduidingen uit het register van aanduidingen omdat er geen geldige kandidatenlijst is ingeleverd.

Deze zitting is openbaar toegankelijk maar vanwege de coronamaatregelen beperkt tot een maximum van 30  personen. De zitting is daarom voor een ieder ook digitaal te volgen via de link zitting centraal stembureau.

Bij deze bijeenkomst kunnen belanghebbenden ook inspreken. Indien u hiervan gebruik wenst te maken dient u dit uiterlijk 3 februari 2022 vóór 17.00 uur te melden bij verkiezingen@denhelder.nl of telefonisch via nummer 0223-678555.

Inspreken kan fysiek of digitaal. Indien u zich aanmeldt als inspreker ontvangt u hierover nadere informatie.

Tegen de beslissing van het centraal stembureau over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop geplaatste aanduidingen en vermelde kandidaten, kan schriftelijk beroep worden aangetekend tot uiterlijk 8 februari 2022 bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tegen de beslissing over de nummering kan geen beroep worden aangetekend.

Tegen de beslissing tot schrappen van de aanduiding uit het register van aanduidingen kan binnen 6 dagen na dagtekening van de openbare kennisgeving hierover eveneens beroep worden aangetekend bij bovenstaande afdeling van de Raad van State.

Direct na de zitting ligt het proces-verbaal I 4 bij de receptie van het team Dienstverlening van de gemeente Den Helder aan de Kerkgracht 1, Den Helder, voor een ieder ter inzage en zal dit proces verbaal samen met de toegekende lijstnummers openbaar worden gemaakt en worden gepubliceerd.

Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op woensdag 16 maart 2022 vinden de verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad plaats.

De kandidaatstelling voor deze verkiezingen vindt plaats op maandag 31 januari 2022. Op deze dag kunnen van 09.00 tot 17.00 uur de volgende documenten worden ingeleverd bij het centraal stembureau in het stadhuis van Den Helder aan de Kerkracht 1:

  • de kandidatenlijsten (model H1)
  • de verklaringen van de kandidaten dat zij instemmen met hun kandidaatstelling (model H9) samen met afschriften van geldige identiteitsbewijzen van de kandidaten
  • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
  • de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding die is gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen (of afkortingen daarvan) boven een kandidatenlijst (model H 3-2)
  • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)
  • het bewijs van betaling van de waarborgsom (model H 12)

Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225,00 worden betaald. Dit bedrag kan worden over gemaakt op rekeningnummer NL60BNGH 028.50.03.704 ten name van de gemeente Den Helder, onder vermelding van ‘waarborgsom kandidaatstelling gemeenteraad’ en moet uiterlijk 17 januari op de rekening van de gemeente staan.

De betaling van de waarborgsom en het inleveren van ondersteuningsverklaringen geldt niet voor de politieke groeperingen die bij de gemeenteraadsverkiezingen van Den Helder in 2018 één of meer zetels hebben behaald.

Afleggen van ondersteuningsverklaringen bij de gemeente Den Helder

Alle nieuwe politieke groeperingen en de geregistreerde groeperingen die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in Den Helder geen zetel hebben gehaald en nu mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 moeten ten minste 20 schriftelijke verklaringen van kiezers uit Den Helder overleggen waaruit blijkt dat zij de kandidatenlijst ondersteunen. Hiervoor geldt het voorgeschreven model H 4.

De kiezer is verplicht deze ondersteuningsverklaring persoonlijk bij de publieksbalies in het Stadhuis aan de Kerkgracht 1 af te leggen,daar te ondertekenen en dient hierbij een geldig identiteitsbewijs te overleggen.

Voorwaarden voor ondersteunen en ondersteuningsverklaringen:

  • De ondersteuner staat als kiezer geregistreerd in de gemeente Den Helder
  • Op de ondersteuningsverklaringen staan de kandidaten op dezelfde wijze en volgorde opgenomen als op de kandidatenlijst.

Omdat ook voor de gemeenteraadverkiezingen van 2022 de Tijdelijk wet verkiezingen covid-19 van toepassing is krijgen de ondersteuners een langere termijn om deze ondersteuningsverklaring af te leggen dan gebruikelijk. De ondersteuners kunnen hiervoor terecht vanaf 3 januari 2022 t/m 31 januari 2022 15.00 uur bij de balies van het team Dienstverlening van de gemeente Den Helder op de locatie Kerkgracht 1.

Openbare kennisgevingen geregistreerde aanduidingen van Politieke groeperingen

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Den Helder maakt bekend dat de volgende aanduidingen van politieke groeperingen zijn geregistreerd en dat de volgende personen als gemachtigden en plaatsvervangende gemachtigden van deze groeperingen zijn aangewezen:

Nr. Geregistreerde aanduiding Gemachtigde Plaatsvervanger
1/2022 Samen Actief sr. P.H.G.C.E. Daniels M.W.C. Verbeek
2/2022 HELDERS GELUID A.P. de Vries-Bollebakker R.C. Klein
3/2022 Hart voor Vrijheid N. Weiss J. Hop
Register van aanduidingen van politieke groeperingen

Nr. 2/2022

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Den Helder heeft bij zijn beschikking van 21 december 2021 het verzoek ingewilligd van de politieke groepering:

Helder Lokaal, statutair gevestigd te Den Helder, om ten behoeve van de verkiezingen van de leden de gemeenteraad 2022 de volgende aanduiding van deze politieke groepering in het register van aanduidingen van politieke groeperingen te registreren:

HELDERS GELUID

Nr. 1/2022

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Den Helder heeft bij zijn beschikking van 21 december 2021 het verzoek ingewilligd van de politieke groepering:

Senioren Actief Den Helder en omstreken, statutair gevestigd te Den Helder, om ten behoeve van de verkiezingen van de leden de gemeenteraad 2022 de volgende aanduiding van deze politieke groepering in het register van aanduidingen van politieke groeperingen te registreren:

Samen Actief sr.

Nr. 3/2022

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Den Helder heeft bij zijn beschikking van 21 december 2021 het verzoek ingewilligd van de politieke groepering:

Hart voor Vrijheid, statutair gevestigd te Alkmaar, om ten behoeve van de verkiezingen van de leden de gemeenteraad 2022 de volgende aanduiding van deze politieke groepering in het register van aanduidingen van politieke groeperingen te registreren:

Hart voor Vrijheid