Bekendmakingen week 9, 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • Ter hoogte van Sluisdijkstraat 44 t/m 52 (even), Janzenstraat 2, Spoorgracht 1 t/m 8, 10 t/m 19, 21 t/m 24, 26 t/m 29, Gasstraat 1, Jonkerstraat 1 t/m 2A, Louisehof 115 t/m 127 (oneven), Ooststraat 1, Molengracht 2 t/m 5, 7 t/m 16, 18A t/m 47, Bierstraat 3 en 4, 2e Molendwarsstraat 17 t/m 27 (oneven) Westgracht 1 t/m 29, 31 t/m 41, 44 t/m 95, Beatrixstraat 43, Nieuwe Kerkplein 2 en 6, Keizersgracht 42  t/m 54, 56, 63 t/m 77, 79 t/m 87A, 89 t/m 89D, 92 en 94, aanbrengen nieuwe beschoeiing met ligplaatsmogelijkheid langs deel Helders Kanaal, ontvangen 18-02-2021;
 • In het openbaar groen aan de Geulstraat tegenover 18 t/m 24 (even), kappen zes esdoorns en in het openbaar groen t.h.v. Zuiderzeestraat 68/70, kappen een esdoorn, ontvangen 18-02-2021;
 • Duinbrink 14, realiseren dakopbouw op woning met aansluitend daarop een terras, ontvangen 18-02-2021;
 • Bassingracht 169, wijzigen bestemming garage bij woning voor hobbymatig uitvoeren van onderhoud en reparaties aan scooters en motoren, ontvangen 19-02-2021
 • Ter hoogte van Galjoenstraat 49, wijzigen van de bestemming van het perceel H4882 van openbaar groen naar tuin    ontvangen    19-02-2021
 • Wezenstraat 68, wijzigen  bestemming van maatschappelijk naar wonen t.b.v. realiseren maximaal twee woningen    ontvangen 19-02-2021
 • Hoek Timorlaan/Borneolaan in tuin Paviljoen van Tijd, plaatsen 3 vlaggenmasten, ontvangen 22-02-2021;
 • Het Nieuwe Diep 8 (KIM, 14B37), gewijzigd uitvoeren eerder verleende vergunning brandveilig gebruik gebouw 10 op terrein, ontvangen 23-02-2021;
 • Ruyghweg 198, kappen dertien Canadese populieren, drie Italiaanse populieren, vier moeraseiken en twee witte abelen op terrein sportpark, ontvangen, 23-02-2021;
 • IJsselstraat 16, wijzigen voor- en achtergevel woning, ontvangen 23-02-2021;
 • Keizersgracht 119, vervangen bestaande schuur/garage door een nieuw te bouwen schuur/garage met dakopbouw, ontvangen 24-02-2021.

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • R.W. van de Wintstraat 43 (perceel F1743), oprichten woning, verzonden 23-02-2021;
 • Petrus Planciusstraat 14, verhogen dak woning, verzonden 24-02-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit geaccepteerd:

 • Schoolweg 63, intern strippen tot casco winkelpand, verzonden 24-02-2021;
 • Spoorstraat 35, verwijderen asbesthoudende materialen en gedeeltelijk bouwkundig strippen pand, verzonden 22-02-2021;
 • Prins Hendriklaan 59, inpandig strippen pand, verzonden 22-02-2021.

Tegen sloopmeldingen kunt u geen bezwaar maken.

Wet Geluidhinder

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 21 oktober 2020, kenmerk IenW/BSK-2020/200370, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van de woningen gelegen aan de wegen "Polderweg en Prins Hendriklaan" in Den Helder, gemeente Den Helder, vanwege de wegen "Polderweg en Prins Hendriklaan" mogen ondervinden.

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de wegen "Polderweg en Prins Hendriklaan", binnen de woningen voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.

Inzien

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn met ingang van maandag 8 maart gedurende de bezwaartermijn als volgt in te zien via:

 • het stadhuis, Kerkgracht 1 gedurende 6 weken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
 • het Bureau Sanering Verkeerslawaai, Steinhagenseweg 2d, Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, neem dan telefonisch contact op met het Bureau Sanering Verkeerslawaai via 0348 – 487 450.

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97
3440 AB  WOERDEN

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Vastgesteld bestemmingsplan Parkstraat 24, Julianadorp

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan Parkstraat 24, Julianadorp op 15 februari 2021 door de gemeenteraad ongewijzigd is vastgesteld.

Plangebied en ontwikkelingen

Het plangebied maakt deel uit van het perceel dat kadastraal geregistreerd is onder gemeente Den Helder, sectie L nummer 236. Het perceel wordt begrensd door de bestaande woning, Parkstraat 24, aan de westkant, de Parkstraat aan de Noordkant en de Willibrord kerk aan de Oostkant. De insteek is om hier drie woningen te ontwikkelen. Het nieuwe bestemmingsplan Parkstraat 24 Julianadorp is opgesteld om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Termijn van inzage bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Parkstraat 24, Julianadorp ligt ter inzage vanaf zaterdag 6 maart 2021 tot en met zaterdag 17 april 2021.

Inzien bestemmingsplan

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn als volgt in te zien:

 • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0400.5133WONPARKSTR-VST1
 • Op de gemeentelijke website: www.denhelder.nl
 • Een papieren versie ligt bij het Klantcontactcentrum in het stadhuis, Kerkgracht 1 van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Instellen beroep

Heeft u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit ingediend, of kunt u aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om een zienswijze in te dienen, dan kunt u als belanghebbende beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan.

Tijdens de beroepstermijn (termijn van terinzagelegging) kunt u een beroepschrift sturen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet in uw beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van dit besluit zetten. Ook moet u aangeven waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan. Vergeet u niet uw beroepschrift te ondertekenen. Houd u er ook rekening mee dat u hiervoor griffierechten moet betalen

Voorlopige voorziening

Soms kunt u niet wachten op de uitspraak op uw beroepschrift en wilt u niet dat het bestemmingsplan in werking treedt. U kunt dan om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dat kan alleen als u een beroepschrift heeft ingediend. Houd u er rekening mee dat u hiervoor griffierechten moet betalen.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Als er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vragen?

Voor meer informatie wordt u vriendelijk verzocht om contact op te nemen met Pieter de Vries van team Omgeving, telefoonnummer: 06-47873064

Opnieuw vastgesteld bestemmingsplan “Verplaatsing Lidl Julianadorp”

Het college van burgemeester en wethouders maakt, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de raad van de gemeente Den Helder in de vergadering van 15 februari 2021 het bestemmingsplan “Verplaatsing Lidl Julianadorp” opnieuw heeft vastgesteld. De (gecoördineerde) omgevingsvergunning is door het college op 9 oktober 2019 verleend, gebaseerd op het vastgestelde bestemmingsplan “Verplaatsing Lidl Julianadorp” van 7 oktober 2019.

Het besluit is genomen naar aanleiding van de tussenuitspraak (bestuurlijke lus) van 25 november 2020 met nummer ECLI:NL:RVS:2020:2813 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling).

Doel bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Het bestemmingsplan voorziet in het voornemen van de Lidl om de bestaande Lidl-vestiging te verplaatsen en uit te breiden op een nieuwe locatie aan de Schoolweg in Julianadorp. De huidige winkel aan het Loopuytpark voldoet niet meer aan de wensen van de consument. Het pand aan de Loopuytpark wordt behouden voor wonen en andere functies (met uitzondering van detailhandel). Het resterende deel van de huidige supermarkt wordt gesloopt. Deze ruimte wordt gebruikt voor parkeren. De winkelfunctie komt te liggen tegenover centrum de Riepel en is georiënteerd op de Schoolweg. De omgevingsvergunning voor de bouw heeft betrekking op het oprichten van een nieuwe supermarkt, zoals in het bestemmingsplan wordt beschreven.

Bestuurlijke lus

Op het vaststellingsbesluit is afdeling 8.2.2a van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling de ‘bestuurlijke lus’ heeft toegepast. De gemeenteraad heeft met de tussenuitspraak de opdracht gekregen het besluit te herstellen, zonder de hele bestemmingsplanprocedure opnieuw te doorlopen. Met het opnieuw vastgestelde bestemmingsplan heeft de gemeenteraad gevolg gegeven aan de tussenuitspraak van de Afdeling.

Aanpassing bestemmingsplan

De Afdeling heeft op 25 november 2020 een tussenuitspraak gedaan. Een tussenuitspraak geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid een gebrek in een besluit te herstellen, hierna zal de Afdeling een definitieve uitspraak doen. Hierbij luidt het dictum dat de gemeente binnen zestien weken het gebrek in het besluit van de raad van 7 oktober 2019 dient te herstellen door daarin te waarborgen dat voor de gronden met de bestemming "Gemengd" en de functieaanduiding "supermarkt" geldt dat de planologisch toegestane gebouwen gebruikt worden ten behoeve van een supermarkt met een winkelvloeroppervlakte van ten hoogste 1.020 m2.
In de planregels is in artikel 3.1 toegevoegd dat het om een supermarkt gaat van 1.020m2 en in de specifieke gebruiksregels (artikel 3.5) wordt een grotere supermarkt dan 1.020 m2 expliciet benoemd als strijdig gebruik. In hoofdstuk 6.2 van de toelichting wordt hier nog kort op ingegaan.  

Inzien bestemmingsplan

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn vanaf maandag 8 maart 2021 voor een periode van zes weken in te zien:

 • op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het bestemmingsplan is:  NL.IMRO.0400.513BPLIDL2018-VST2).
 • Op de gemeentelijke website op de pagina bestemmingsplan bekijken.
 • Een papieren versie ligt bij het Klantcontactcentrum in het stadhuis, Kerkgracht 1, van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

Ter voldoening aan de tussenuitspraak zijn de stukken voor verdere behandeling verzonden naar de afdeling en de andere partijen in het geding.

Instellen beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden tegen de aangebrachte wijzigingen (nieuw vaststellingsbesluit) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: postbus 20019, 2500 EA Den Haag, indien zij als gevolg van de wijzigingen ten opzichte van het eerder vastgestelde bestemmingsplan in een nadeliger positie komen te verkeren.

Degenen die eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 7 oktober 2019 hoeven dat niet opnieuw te doen. Hun beroep wordt geacht tevens gericht te zijn tegen het nieuwe bestemmingsplan.
Indien beroep is ingesteld kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het genoemde adres.

Vragen?

Voor meer informatie wordt u vriendelijk verzocht om contact op te nemen met Jelger Moraal via e-mail: j.moraal@denhelder.nl.

30 km-zone

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er een 30 km-zone komt in de Schout- en Schepenenbuurt op het wegdek van de:

 • Graaf Willem II Straat
 • Pieter Janssoonstraat
 • Willem van Alcmadestraat
 • Heer Willem van Egmondstraat
 • Dirk Cornelis Vroulandtstraat
 • Claes Simon Tuijnsaetstraat
 • Huijbert Willemsz Valckstraat
 • Andries Jansz Cristalstraat
 • Johannes Brinkostraat
 • Anthonij Michielsz van Voorthuijsenstraat
 • Adriaan van Coppenolstraat
 • Schout en Schepenenstraat
 • Van Westerholtlaan

Een 30 km-zone wordt aangegeven met de borden A1-30zb en A1-30ze van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Blauwe zones

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 2 februari 20219 de Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zones Den Helder 2021 zijn vastgesteld.
 
De Beleidsregels bepalen op welke wijze geparkeerd moet worden in Blauwe Zones en op welke wijze ontheffingen worden afgegeven.
 
De Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zones Den Helder 2021  treden op de dag na deze bekendmaking in werking en wordt op dezelfde datum ook bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad van de gemeente Den Helder (www.officielebekendmakingen.nl).

De beleidsregels zijn in te zien op het stadhuis, Kerkgracht 1. In verband met de coronamatregelen is dit alleen op afspraak mogelijk.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bert Wolters, bereikbaar via e-mail: b.wolters@denhelder.nl De regeling is ook te raadplegen op www.overheid.nl.

Ontheffing RVV 1990

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffingen voor artikel 87 van de RVV 1990 verleend:

 • strandopgangen Duinoord; Strandslag Julianadorp, van 24 februari 2021 t/m 24 februari 2026 voor motorvoertuig met kenteken: 34-JXL-9.
 • strandopgangen Huisduinen; Duinoord; De Zandloper; Strandslag Julianadorp, 24 februari 2021 t/m 24 februari 2026, motorvoertuigen met kentekens VJD-73-J en VHK-68-F;
 • strandopgangen Duinoord; Strandslag Julianadorp; 24 februari 2021 t/m 24 februari 2026; motorvoertuig met kenteken: 68-NSG-7;

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

In de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 staan maatregelen over de kinderopvang, zoals bijvoorbeeld de zorgplicht dat volwassenen tussen elkaar de veilige afstand aanhouden. De wet vormt daarnaast de wettelijke basis voor de huidige sluiting en de noodopvang in de kinderopvang (momenteel de Buitenschoolse Opvang, de BSO). Voor het toezicht op de naleving van deze eisen is de directeur publieke gezondheid van de GGD (DPG) op 23 februari 2021 door het college van burgemeester en wethouders aangewezen als toezichthouder, waarbij het hem ook is toegestaan om in zijn plaats één of meerdere medewerkers van de GGD aan te wijzen om deze toezichthoudende taken uit te oefenen. De wettelijke basis voor deze aanwijzing is artikel 1.61 van de Wet kinderopvang. De aanwijzing als toezichthouder is ook voor het toezicht op de naleving van de regels in de kinderopvang die staan in hoofdstuk Va (Tijdelijke bepalingen bestrijding epidemie covid-19) van de Wet publieke gezondheid, in artikel 58r, vijfde lid, van die wet.  De aanwijzing is op 23 februari 2021 bekendgemaakt aan de DPG en geldt vanaf dat moment.