Bekendmakingen week 52 2021

Omgevingszaken

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • ter hoogte van Grasdijk 5 (perceel B1075 en B1763), oprichten twee schuilstallen en aanleggen alarminstallatie, ontvangen 17-12-2021;
 • Prinses Irenestraat 9, plaatsen vlaggenmast aan voorkant woning, ontvangen 17-12-2021;
 • Krugerstraat 51, optrekken gevels en plaatsen dakopbouw op hoofdwoning, ontvangen 18-12-2021;
 • Badhuisstraat 47H, vervangen en verhogen dak garage, ontvangen 19-12-2021;
 • Jacob van Heemskerckstraat 50, recht optrekken voorgevel t.h.v. eerste verdieping woning, ontvangen 18-12-2021;
 • Baljuwstraat 58, plaatsen dakkapel in voordakvlak woning, ontvangen 21-12-2021;
 • Oostslootstraat 65, plaatsen dakterras bij woning, ontvangen 21-12-2021;
 • Prins Frisostraat 7, oprichten loods op terrein, ontvangen 21-12-2021;
 • tegenover Torplaan 24, plaatsen stelconplaten t.b.v. oprichten Jongeren OntmoetingsPlek met zitplek en blikvanger, ontvangen 22-12-2021;
 • Keizerstraat 71, plaatsen reclame aan pand, ontvangen 22-12-2021;
 • Drs. F. Bijlweg 20, tijdelijke wijzigen bestemming kantoor naar wonen t.b.v. anti-kraak huisvesting, ontvangen 22-12-2021;
 • ter hoogte van Prins Hendriklaan 67 / Spoorstraat 7 (perceel E10461 en E10462), oprichten woningen t.b.v. verhuur en commerciële ruimte op begane grond, ontvangen 22-12-2021;
 • Rijksweg 20 (MVK De Kooy, 14B46), aanleggen  in-/uitrit aan zuidzijde, ontvangen 22-12-2021;
 • Schoolweg 64, melding brandveilig gebruik, ontvangen 23-12-2021.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

 • Flevostraat 124, 126, 128 (woningen), 114, 116, 118, 120, 122 (garages), Niersstraat 30, 32, 34 (woningen), 20, 22, 24, 26, 28 (garages), Swalmstraat 30, 32, 34 (woningen), 20, 22, 24, 26, 28 (garages), Geleenstraat 30, 32, 34 (woningen), 20, 22, 24, 26, 28 (garages) en de Wormstraat 30, 32, 34 (woningen), 20, 22, 24, 26 en 28 (garages), (complex 49), verwijderen asbesthoudende materialen, ontvangen 16-12-2021.

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Duinweg 6, renoveren woning, verzonden 20-12-2021;
 • Prins Constantijnstraat 13, oprichten woning, verzonden 22-12-2021;
 • Vogelzand 2268, kappen één kastanje en vier coniferen, verzonden 23-12-2021;
 • Polderweg 92 en Cronjéstraat 42 en 44, afwijken van winkel naar wonen en legaliseren woonruimte eerste verdieping, verzonden 23-12-2021;
 • Kreekpad 5, uitbreiden woning met tuinkamer, verzonden 23-12-2021.

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u bezwaar maken. Als u een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Noord-Holland vragen de werking van het besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen.

Ingetrokken aanvraag

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingetrokken:

 • achterzijde Hoogstraat 93 en Hoogstraat 95, afsluiten steeg aan beiden kanten met hek, ingetrokken 14-12-2021.

Buiten behandeling gelaten aanvraag

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is buiten behandeling gelaten:

 • Vogelzand 4254, verbreden bestaande in-/uitrit bij woning, verzonden 17-12-2021.

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u bezwaar maken.

Geaccepteerde sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit geaccepteerd:

 • Flevostraat 124, 126, 128 (woningen), 114, 116, 118, 120, 122 (garages), Niersstraat 30, 32, 34 (woningen), 20, 22, 24, 26, 28 (garages), Swalmstraat 30, 32, 34 (woningen), 20, 22, 24, 26, 28 (garages), Geleenstraat 30, 32, 34 (woningen), 20, 22, 24, 26, 28 (garages) en de Wormstraat 30, 32, 34 (woningen), 20, 22, 24, 26 en 28 (garages), (complex 49), verwijderen asbesthoudende materialen, verzonden 20-12-2021;
 • Marina-Park 304 en 347, verwijderen asbesthoudende materialen, verzonden 21-12-2021;
 • Marina-Park 192, 231 en 232, verwijderen asbesthoudende materialen, verzonden 21-12-2021;
 • Marina-Park 8 en 200, verwijderen asbesthoudende materialen, verzonden 21-12-2021.

Tegen sloopmeldingen kunt u geen bezwaar maken.

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan Koopvaardersschutsluis en Boerenverdrietsluis

Op 22 december 20201 heeft het college van burgemeester en wethouders, volgens de Wet elektronische publicaties bekendgemaakt dat het ontwerpbestemmingsplan Koopvaardersschutssluis en Boerenverdrietsluis vanaf 22 december 2021 tot 2 februari 2022 ter inzage ligt. De publicatie is te raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.

Plangebied en ontwikkelingen

Het bestemmingsplan betreft een aanpassing van de geldende planologische regels op de plaats van de Koopvaardersschutsluis en de Boerenverdrietsluis in Den Helder. Deze sluizen zullen op onderdelen worden aangepast. De aanpassingen zijn in strijd met de geldende bestemmingsplannen. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheden om de werkzaamheden uit te voeren en beide sluizen toekomstbestendig te laten functioneren.

Inzien ontwerpbestemmingsplan

Hier kunt u het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien:

 • via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.0400.BP17058-ONT1;
 • bij het Klantcontactcentrum in het stadhuis aan de Kerkgracht 1 (op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00). Hier ligt de papieren versie.

Indienen reacties (zienswijzen) Ontwerpbestemmingsplan

U kunt tijdens de termijn waarin het plan ter inzage ligt reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Stuur hiervoor een brief naar de gemeenteraad van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder

Vermeld hierbij in ieder geval:

 • uw naam, adres en onderwerp ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Koopvaardersschutssluis en Boerenverdrietsluis;
 • de reden waarom u het (niet) eens bent met het ontwerpbestemmingsplan;
 • uw handtekening.

U kunt ons ook mondeling laten weten wat u van het plan vindt. U kunt hiervoor een afspraak maken met Remco Houtkamp van team Omgeving, telefoonnummer: 0223-678871.

Verkeerszaken

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats komt op het wegdek van de:

 • Bloemstraat, voor huisnummer 18

Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt het bord met kenteken of kenmerk van het voertuig dat op de parkeerplaats mag staan. Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker van het team Beheer Openbare Ruimte, via (0223) 678251.

Elektrisch Laadpunt

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er een elektrisch laadpunt komt op het wegdek van de:

 • Gerrit Pietersz Blankmanstraat, het meest noordoostelijke parkeervak in de tweede meest noordoostelijke parkeerstrook voor huisnummers 108 t/m 158.
 • Jan Bijlstraat, het meest noordoostelijke parkeervak in de parkeerstrook voor huisnummer 2.
 • Sparrenstraat, ten zuiden van de inrit naar garages 18 t/m 38, het tweede parkeervak.
 • Zanddijk, op het parkeerterrein van nummer 85, het twee meest noordwestelijke parkeervakken.

Een elektrisch laadpunt wordt aangegeven met bord E8 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt het bord met de tekst “opladen elektrische voertuigen”. Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker van het team Beheer Openbare Ruimte, via (0223) 678251.

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u bezwaar maken. Meer informatie hierover leest u in het vaste kader aan het begin van deze Openbare Kennisgevingen onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.

Diversen

Ontheffing APV 2019

De burgemeester heeft de volgende evenementenvergunningen ingetrokken:

 • voor SV Noordkop winterprogramma 2021. De Oudejaarsloop op 31 december 2021 gaat niet door vanwege de lockdown

De burgemeester heeft de volgende meerjarige evenementenvergunningen gedeeltelijk ingetrokken.

 • De mountainbiketoertocht Noord-Hollands Langste op 2 januari 2022 gaat niet door vanwege de lockdown.
 • De mountainbike Napoleon Toertocht van 19 december 2021 kon niet doorgaan vanwege de lockdown.
 • De IJsbaan aan de Beatrixstraat van 10 december 2021 t/m 9 januari 2022 kan niet doorgaan vanwege de lockdown.

Als u het niet eens bent met deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen. Meer informatie hierover leest u in het vaste kader aan het begin van deze Openbare Kennisgevingen onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.

Beleidsregels wet Inburgering 2021

Het college van Den Helder maakt bekend dat op 21 december 2021 de beleidsregels wet Inburgering 2021 gemeente Den Helder is vastgesteld. In deze beleidsregels zijn bepalingen opgenomen over de wijze waarop de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wet Inburgering 2021, die per 1 januari 2022 in werking treedt.

De beleidsregel is op 31 december 2021 formeel bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad. De beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.